Vaststellen nieuw ondersteuningsplan

Samenwerkingsverbanden moeten tenminste eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vaststellen. Het is van belang dat u het vastgestelde ondersteuningsplan bij de inspectie aanlevert voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft; uitstel is niet mogelijk (artikel 18a WPO en artikel 17a WVO). U kunt het ondersteuningsplan via het Internet Schooldossier bij ons aanleveren. Houdt u er rekening mee dat het ondersteuningsplan betrekking heeft op schooljaren en niet op kalenderjaren?

Tijdig starten met de voorbereidingen

We raden u aan om tijdig te starten met de voorbereidingen, zodat u ook aan de procedurevoorschriften en inhoudelijke eisen kunt voldoen. We hebben geen bevoegdheid om uitstel te verlenen. Bij het niet tijdig ontvangen van het vastgestelde ondersteuningsplan starten we direct een handhavingstraject.

Wat doet de inspectie?

Bij de monitoring van de ondersteuningsplannen richten we ons allereerst op de procedure voor vaststelling. We controleren of:

  • het ondersteuningsplan is vastgesteld na een op overeenstemming gericht overleg (oogo) met burgemeester en wethouders van desbetreffende gemeente(n) en na overleg met samenwerkingsverband(en) waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met het gebied van uw samenwerkingsverband (artikel 18a negende lid WPO en artikel 17a negende lid WVO)
  • de ondersteuningsplanraad heeft ingestemd met het nieuwe ondersteuningsplan (artikel 14a WMS).

Daarnaast controleren we of de inhoud van het ondersteuningsplan aan de wettelijke vereisten voldoet. Als dit niet het geval is, dan geven we hiervoor een herstelopdracht.