Vaststellen nieuw ondersteuningsplan

Samenwerkingsverbanden moeten tenminste eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vaststellen. Het is van belang dat u het vastgestelde ondersteuningsplan bij de inspectie aanlevert voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft; uitstel is niet mogelijk (artikel 18a WPO en artikel 17a WVO). U kunt het ondersteuningsplan via het Internet Schooldossier bij ons aanleveren. Houdt u er rekening mee dat het ondersteuningsplan betrekking heeft op schooljaren en niet op kalenderjaren?

Tijdig starten met de voorbereidingen

We raden u aan om tijdig te starten met de voorbereidingen, zodat u ook aan de procedurevoorschriften en inhoudelijke eisen kunt voldoen. We hebben geen bevoegdheid om uitstel te verlenen. Bij het niet tijdig ontvangen van het vastgestelde ondersteuningsplan starten we direct een handhavingstraject.

Wat doet de inspectie?

We controleren of de inhoud van het ondersteuningsplan aan de wettelijke vereisten voldoet. Als dit niet het geval is, dan kunnen we hiervoor een herstelopdracht geven. Daarnaast betrekken we het ondersteuningsplan bij ons toezicht op de samenwerkingsverbanden in het kader van het vierjaarlijks onderzoek.