Ondersteuningsplan vaststellen

Samenwerkingsverbanden stellen minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast. Ze sturen dit naar de inspectie vóór 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft. We raden u aan om tijdig te starten met de voorbereidingen, zodat u aan de procedurevoorschriften en inhoudelijke eisen kunt voldoen. 

Lever het ondersteuningsplan tijdig aan!

Uitstel voor het aanleveren van het ondersteuningsplan is niet mogelijk (artikel 18a WPO en artikel 17a WVO). Bij het niet tijdig ontvangen van het vastgestelde ondersteuningsplan starten we direct een handhavingstraject.

Aandachtspunten voor bij het opstellen van het ondersteuningsplan

We betrekken het ondersteuningsplan in ons toezicht bij het vierjaarlijks onderzoek op de samenwerkingsverbanden. We hebben geconstateerd dat het merendeel van de ondersteuningsplannen die in het schooljaar 2019/2020 en 2020/2021 zijn aangeleverd vrijwel geheel voldoen aan de wettelijke vereisten. Thema’s waar de samenwerkingsverbanden nog meer aandacht aan kunnen besteden zijn:

  • het beschrijven van de beoogde en bereikte kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (artikel 18a, achtste lid, onder e, WPO en artikel 17a, achtste lid, onder e, WVO);
  • het informeren (procedure en beleid) met betrekking tot het terug- of overplaatsen vanuit het (voorgezet) speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs (artikel 18a, achtste lid, onder d, WPO en artikel 17a, achtste lid, onder d, WVO);
  • de wijze waarop ouders worden geïnformeerd over de ondersteuningsvoorzieningen en de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden (artikel 18a, achtste lid, onder f, WPO en artikel 17, achtste lid, onder f, WVO).

We raden u aan om hiermee rekening te houden bij het schrijven van het nieuwe ondersteuningsplan.