Ondersteuningsplan vaststellen

Samenwerkingsverbanden stellen minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast. Ze sturen dit naar de inspectie vóór 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft. We raden u aan om tijdig te starten met de voorbereidingen, zodat u aan de procedurevoorschriften en inhoudelijke eisen kunt voldoen. 

Lever het ondersteuningsplan tijdig aan!

Uitstel voor het aanleveren van het ondersteuningsplan is niet mogelijk (artikel 18a WPO en artikel 2.47 WVO 2020). Bij het niet tijdig ontvangen van het vastgestelde ondersteuningsplan starten we direct een handhavingstraject.

Aandachtspunten bij het opstellen van het ondersteuningsplan

We betrekken het ondersteuningsplan in ons toezicht bij het vierjaarlijks onderzoek op de samenwerkingsverbanden.  Thema’s waar de samenwerkingsverbanden nog meer aandacht aan kunnen besteden zijn:

  • het beschrijven van de beoogde en bereikte kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (artikel 18a, achtste lid, onder e, WPO en artikel 2.47, negende lid, onder e, WVO 2020);
  • duidelijkheid over procedure en beleid met betrekking tot het terug- of overplaatsen vanuit het (voorgezet) speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs (artikel 18a, achtste lid, onder d, WPO en artikel 2.47, negende lid, onder d, WVO 2020);
  • de wijze waarop ouders worden geïnformeerd over de ondersteuningsvoorzieningen en de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden (artikel 18a, achtste lid, onder f, WPO en artikel 2.47, negende lid, onder f, WVO 2020);
  • de vermelding van een opdc als een samenwerkingsverband een opdc heeft ingericht (artikel 18a, lid 10a, WPO jo. artikel 3.4, eerste lid, Inrichtingsbesluit WPO en artikel 2.47, twaalfde lid, WVO 2020 jo. artikel 2.50, derde lid, Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

We raden u aan om hiermee rekening te houden bij het schrijven van het nieuwe ondersteuningsplan.

Wijziging inhoudelijke eisen in verband Vereenvoudiging bekostiging PO

Sinds 1 april 2022 zijn vanwege de Vereenvoudiging bekostiging PO een aantal inhoudelijke wettelijke vereisten van het ondersteuningsplan (po en vo) gewijzigd. Het gaat om de afspraken die binnen het samenwerkingsverband gemaakt moeten worden over de groeibekostiging  (artikel 18a, achtste lid, onder g, WPO en artikel 2.47, negende lid, onder g, WVO 2020). Voor meer informatie over de Vereenvoudiging bekostiging PO verwijzen wij u naar Rijksoverheid.