Onderzoekskaders: bijstelling 2022

De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld zoals die per 1 augustus 2022 gelden in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. De inspectie stelt jaarlijks de kaders bij, om ze aan te passen op veranderde en nieuwe wet- en regelgeving. De bijstelling van dit jaar is iets uitgebreider dan andere jaren vanwege het coalitieakkoord, dat de basis vormt van het huidige kabinet. 

Dit is er veranderd in de verschillende kaders:

Zoals vastgelegd in de Wet op het Onderwijstoezicht heeft de inspectie over de bijstelling overleg gevoerd met het georganiseerde onderwijsveld (De Ringen).

Ook de kaders voor het niet-bekostigd primair onderwijs en niet-bekostigd voortgezet onderwijs zijn per 1 augustus 2022 bijgesteld.