Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - juni 2022

Per 1 augustus 2022 verandert het toezicht op verschillende onderdelen. Onder andere vanwege het coalitieakkoord en het verloop van de coronacrisis. Meer hierover leest u in deze nieuwsbrief.

Toezicht op onderwijs aan Oekraïense leerlingen

Steeds meer mensen uit Oekraïne komen naar Nederland, waaronder veel kinderen en jongeren. Na alle uitdagingen in coronatijd spannen scholen en gemeenten zich opnieuw enorm in om Oekraïense leerlingen onderwijs te bieden. Wij geven een groot compliment aan schoolteams, directies, bestuurders, gemeenten en allerlei partners, omdat zij in korte tijd dit onderwijs organiseren en verzorgen. Om ervoor te zorgen dat ook de kwaliteit van het onderwijs aan Oekraïense leerlingen zo goed mogelijk geregeld is, komt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met nadere regelgeving; de bedoeling is dat die op 1 augustus in werking treedt. Als inspectie kijken we vooral of de onderwijsvoorziening voor Oekraïense leerlingen veilig is en of er een inrichtingsplan is. 

Lees meer

Lerarentekort: hoe neemt de inspectie dit mee in het toezicht?

Het lerarentekort (en ook het tekort aan schoolleiders en ondersteuners) is onmiskenbaar een van de belangrijkste vraagstukken in het funderend onderwijs op dit moment. Daarom blijft de inspectie hieraan aandacht besteden. Want wat is effectief toezicht in een onderwijsveld dat te maken heeft met een personeelstekort? Inspecteurs en het onderwijsveld hebben behoefte aan een heldere koers. Hiervoor maakt de inspectie een handreiking. Ook wil de inspectie een stelselbeeld ophalen van de impact van het personeelstekort op onderwijskwaliteit. Door onderzoek te doen naar dit thema en hierover te rapporteren wil de inspectie meer inzicht verkrijgen in deze problematiek.

Lees meer

Consequenties coalitieakkoord voor het toezicht

In het coalitieakkoord van december 2021 zijn plannen voor het onderwijs neergelegd die het huidig kabinet gaat uitvoeren. Het gaat hierbij onder andere om het verhogen van de onderwijskwaliteit, met name met betrekking tot de basisvaardigheden, het sneller ingrijpen bij achterblijvende kwaliteit en het toezicht op schoolniveau. In de komende maanden informeren de ministers de Tweede Kamer over de consequenties voor het toezicht van zowel het coalitieakkoord als van het advies van de Onderwijsraad over extern toezicht. Eerder stuurden ze al brieven over veiligheid op school en het Masterplan Basisvaardigheden. 

We houden u op de hoogte 

Via deze nieuwsbrief en onze website zullen we u informeren over de implementatie van de plannen in de onderzoekskaders en onze werkwijze. 

Lees meer over het coalitieakkoord, het advies van de Onderwijsraad en de Kamerbrieven van de ministers

Onderzoekskaders worden bijgesteld

De onderzoekskaders van de inspectie worden om de paar jaar grondig herzien, voor het laatst per 1 augustus 2021. Hiernaast vindt jaarlijks per augustus een bijstelling plaats. De kaders worden dan aangepast op nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving.
Daarnaast wordt in de komende bijstelling het onderwerp basisvaardigheden op een aantal plaatsen in de kaders voor het funderend onderwijs meer expliciet benoemd. Op onze website kunt u binnenkort lezen wat er komend schooljaar verandert.

Over de onderzoekskaders is overleg gevoerd met het georganiseerde onderwijsveld (de ringen). De minister van Onderwijs stelt de kaders vast, waarna we ze op onze website publiceren met een toelichting. Ook worden de bijgestelde kaders in de Staatscourant gepubliceerd. 
 

Rapporten instellingsonderzoek voortaan vlotter vastgesteld

Vanaf het nieuwe schooljaar wordt de doorlooptijd van onderzoeksrapporten verkort. Doel: besturen en andere betrokkenen - zoals de schoolleiders, directeuren, ouders - vlotter informeren over de uitkomsten van het instellingsonderzoek. Als het bestuur het conceptrapport heeft ontvangen, kan het bestuur voortaan in de daaropvolgende 2 weken reageren. Vervolgens verwerkt de inspectie deze reactie eveneens binnen 2 weken en we stellen daarmee het rapport definitief vast. Voorlopig maakt de inspectie nog onveranderd het rapport openbaar in de - wettelijk bepaalde - 5e week na de vaststelling. Als inspectie en bestuur dat schriftelijk overeenkomen, kan er overigens ook eerder worden gepubliceerd. Een bestuur moet in ieder geval de kans hebben een zienswijze aan het rapport toe te voegen (als er geen overeenstemming is bereikt over de door het bestuur gewenste wijzigingen van het conceptrapport).
 

Staat van het Onderwijs 2022: “Samen de trend keren kan”

Op 13 april presenteerde de inspectie de Staat van het Onderwijs 2022. De belangrijkste boodschap: de al lang neergaande trend in taal en rekenen moet gekeerd worden, en dat kán ook. Als iedereen zich daar gezamenlijk op focust, stelt de inspectie in het rapport, zou over 2 jaar in elk geval de eerste beweging naar boven zichtbaar moeten zijn. Al zal het langere adem vergen om deze basisvaardigheden weer structureel op peil te brengen. Focus betekent zeker niet dat leerlingen alleen maar les hoeven te krijgen in taal en rekenen, benadrukt de inspectie, maar wel dat het prioriteit krijgt en dat er niet allerlei nieuwe prioriteiten aan scholen en opleidingen worden opgelegd. 

“Meer en structurele ruimte voor professionele ontwikkeling leraren”

Een voorwaarde voor verbetering is volgens de inspectie dat leraren meer en structurele ruimte krijgen voor hun professionele ontwikkeling. Het pleidooi om sterk te investeren in leraren werd overigens soms ten onrechte vertaald in de veronderstelling dat de achterstanden dan ook door de leraren zouden zijn veroorzaakt; dat zetten we hierbij graag recht. 

Onderwijsestafette en conferentie: oplossingen en opbrengsten

Na de presentatie volgde een onderwijsestafette waarin vele onderwijsorganisaties eigen oplossingsrichtingen aandroegen om de basisvaardigheden en kansengelijkheid te verbeteren. De wetenschappelijke reflecties op deze oplossingen en de opbrengsten uit de werkconferentie die op de estafette volgden zijn op de website na te lezen. Besturen, scholen en opleidingen kunnen dit alles benutten als inspiratie voor hun eigen traject om de basisvaardigheden te versterken.
 

Verbetering aanvraagproces afwijking van onderwijstijd

In 2021 evalueerde de inspectie het afhandelingsproces van het aanvragen van afwijking van onderwijstijd voor leerlingen die vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet of niet volledig naar school kunnen. Op basis van deze evaluatie gaan we het proces op 2 onderdelen verbeteren. 

De verbeteringen

  1. We vereenvoudigen het doen van een aanvraag via het Internet Schooldossier (ISD). Het huidige stroomschema zal worden geïntegreerd in het aanvraagformulier. 
  2. We gaan de procedure van de afhandeling van de aanvraag verder automatiseren, waardoor dit proces sneller zal verlopen. Overigens geldt nu al dat een school na het indienen van een aanvraag kan starten met de geplande aanpak volgens het ingroeiplan. 

In ons toezicht blijven we als altijd aandacht besteden aan de wijze waarop scholen en besturen omgaan met afwijking onderwijstijd.

Lees meer over afwijking van onderwijstijd

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften blijven vaker zitten

De schoolloopbanen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften verlopen minder gunstig dan die van andere leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek van de inspectie. De verschillen zijn zichtbaar in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. De leerlingen lopen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan achterstanden op. We hebben de bevindingen van het onderzoek samengevat in een factsheet.

Lees meer
 

Late nieuwkomers lopen vaker vertraging op in het onderwijs, maar stromen relatief vaak op

Leerlingen die net als hun ouders buiten Nederland geboren zijn, de zogeheten nieuwkomers, lopen vaker vertraging op in hun schoolloopbaan dan niet-nieuwkomers. Dit geldt vooral voor leerlingen die op latere leeftijd in Nederland arriveren. Wel weten nieuwkomers in het voortgezet onderwijs relatief vaak op te stromen, en een diploma te halen boven het niveau van het basisschooladvies. Een deel van de nieuwkomers echter heeft mogelijk een dubbel risico op achterstanden in het onderwijs: door anderstaligheid én doordat hun ouders vanwege hun lagere opleidingsniveau minder steun kunnen geven of minder goed de weg kunnen vinden in het onderwijssysteem. Een langdurige gerichte aanpak bij deze leerlingen zou hun kansen mogelijk kunnen verhogen. We hebben de bevindingen van het onderzoek samengevat in een factsheet

Lees meer
 

Servicemededelingen nieuwe of verbeterde functionaliteiten ISD

Binnenkort versturen we u via het Internet Schooldossier (ISD) servicemededelingen om u op de hoogte te brengen van nieuwe of verbeterde functionaliteiten. Wilt u weten waar we aan werken? Bekijk het overzicht.
 

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.