Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - maart 2021

In deze nieuwsbrief leest u dat de eindtoets speciaal onderwijs dit jaar doorgaat. Ook leest u dat wij een verdiepend onderzoek gaan uitvoeren naar de gevolgen van de coronacrisis op het onderwijs. Daarnaast wijzen we u erop dat scholen verplicht zijn om te monitoren hoe kinderen de veiligheid op school beleven. En verder leest u dat u zich vanaf nu kunt aanmelden voor een of meerdere online onderdelen van de Staat van het Onderwijs 2021.

Eindtoets speciaal onderwijs gaat dit jaar door

Sinds 2020 is de eindtoets verplicht in het speciaal onderwijs. Door de coronacrisis kon de eerste verplichte afname van de eindtoets vorig jaar niet doorgaan. Dit jaar gaat de eindtoets wel door. Inmiddels heeft uw school bij DUO aangegeven voor welke eindtoets uw school kiest. Leerlingen die niet of moeilijk toetsbaar zijn kunnen een ontheffing krijgen. Door het maken van de eindtoets heeft iedere leerling de kans te laten zien wat hij kan. Daarnaast zijn de resultaten van de eindtoetsen bruikbaar voor de kwaliteitszorg op uw school en binnen uw bestuur. De komende 3 jaar volgt de inspectie de ontwikkeling rondom de eindtoets in het speciaal onderwijs en gaan wij graag met u in gesprek over de resultaten en bruikbaarheid ervan.

Veranderingen in de leerlingpopulatie vso

Besturen en scholen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) ervaren sinds de invoering van passend onderwijs dat het geven van onderwijs aan hun leerlingen zwaarder is geworden. Ze schrijven dat toe aan veranderingen in de leerlingpopulatie. Dit blijkt uit het inspectieonderzoek Veranderingen in de samenstelling van de leerlingpopulatie in het voortgezet speciaal onderwijs tussen 2014 en 2019. De omvang van de instroom blijkt redelijk constant gebleven te zijn. Wel hebben instromende leerlingen vaker schoolwisselingen achter de rug en zijn ze afkomstig uit het reguliere voortgezet onderwijs en volgen ze vaker arbeidsmarktgericht of diplomagericht onderwijs.

De inspectie adviseert besturen en scholen de achtergrond van de leerlingen beter in kaart te brengen, zodat het onderwijs afgestemd kan worden. Hierbij is samenwerking met jeugdzorg in de klas een belangrijke factor waardoor leerlingen sneller leerbaar worden.

Veranderingen in de samenstelling van de leerlingpopulatie in het voortgezet speciaal onderwijs tussen 2014 en 2019

Toezicht tijdens de lockdown

Nu scholen en instellingen (gedeeltelijk) weer open zijn, blijft het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs vooralsnog voor een groot deel op afstand plaatsvinden. Maar in bepaalde gevallen kan onderzoek op locatie aangewezen zijn. We overleggen dan altijd vooraf met het bestuur of de school en volgen uiteraard de RIVM-adviezen.

Monitoring sociale veiligheid ook in schooljaar 2020/2021 verplicht

Scholen zijn verplicht te monitoren hoe kinderen de veiligheid op school beleven. Dit schooljaar gaat de inspectie hier weer op handhaven. Nu de moeilijke omstandigheden vanwege het coronavirus aanhouden, is aandacht voor veiligheid op school meer dan ooit nodig. Dat onderstreept het belang van monitoring. Daarnaast zijn er signalen dat er door thuisonderwijs tijdens de tweede lockdown een verschuiving is naar meer online pesten.

De monitoringsgegevens van uw school kunt u via de aanbieder van uw instrument aan de inspectie beschikbaar stellen. Vergeet niet uw aanbieder daarvoor toestemming te geven.


Situatie vorig schooljaar

Vanwege de onverwachte omstandigheden als gevolg van de coronacrisis was de inspectie vorig jaar terughoudend in de handhaving van deze verplichting. We hebben toen wel benadrukt dat het welbevinden van leerlingen in deze tijd extra aandacht vraagt.

Toezicht op monitoring sociale veiligheid

Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus weer open

Nu scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo-instellingen sinds maandag 1 maart weer gedeeltelijk open zijn, is ook het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus weer open. Scholen en instellingen worden dringend opgeroepen om het te melden zodra een school, locatie of instelling in zijn geheel sluit vanwege het coronavirus. De oproep is verder om ook te melden als de locatie, school, of instelling weer open gaat. Daarmee ontstaat een actueel beeld.

Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus weer geopend voor voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo

Aandacht nodig voor weerbaarheid tegen cyberaanvallen

Afgelopen tijd waren veel bedrijven en instellingen het mikpunt van cyberaanvallen, waaronder ook onderwijsinstellingen. Door zo’n aanval op de informatiesystemen kan de kwaliteit en de goede voortgang van het onderwijs in het geding komen. Ook kunnen er financiële risico’s ontstaan. Daarom willen we besturen nogmaals wijzen op het belang aandacht te geven aan de eigen digitale weerbaarheid. Hoe zijn de scholen en instellingen voorbereid op een cyberaanval en welke preventieve maatregelen zijn genomen om bij een mogelijke aanval de continuïteit te waarborgen?

Hebt u een melding over cyberveiligheid, dan kunt u contact met ons opnemen. Als inspectie nemen we eventuele signalen over cyberveiligheid in ieder geval mee in ons reguliere toezicht op besturen en scholen en instellingen. Verder zijn we een breder stelselonderzoek gestart naar cyberveiligheid in het hoger onderwijs.

Evaluatie beleidsregel afwijken van onderwijstijd in voorjaar 2021

Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, primair onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen afwijking van de onderwijstijd aanvragen. In het (voortgezet) speciaal onderwijs kan dit al lange tijd en sinds 2018 kunnen ook scholen in het primair en voortgezet onderwijs dit aanvragen. Daarvoor heeft de inspectie een beleidsregel opgesteld. Indertijd is afgesproken om de beleidsregel te evalueren. Dit doen we in het voorjaar van 2021 en hiervoor bevragen we scholen en besturen die een of meer aanvragen hebben gedaan.

Meer informatie over in welke gevallen u kunt afwijken van de onderwijstijd en hoe u dat kunt aanvragen vindt u op de webpagina Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking.

Scholen worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen in het funderend onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. Het gaat dan om de resultaten van onder meer de eindtoets en het eindexamen. Gewoonlijk baseren we bij onze onderzoeken het oordeel over de onderwijsresultaten, terugkijkend, op de resultaten van 3 jaar. Maar de beperkingen vanwege het coronavirus beïnvloeden deze resultaten. Omdat scholen en besturen deze beperkingen voor een deel niet kunnen beïnvloeden, tellen de resultaten nu niet mee in de oordelen. Toch blijven we als inspectie de onderwijsresultaten ook komend schooljaar nauwgezet volgen. Het gaat er dan om dat risico’s tijdig worden gesignaleerd.

Scholen funderend onderwijs worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Afstandsonderwijs: wat zegt de wetenschap hierover?

De afgelopen maanden heeft de inspectie circa 120 scholen en opleidingen bezocht en gesprekken met schoolbesturen gevoerd om in kaart te brengen wat scholen/opleidingen doen en wat de kwaliteit van het afstandsonderwijs is. Ook hebben we in samenwerking met de universiteit Maastricht op een rijtje gezet wat de kansen en bedreigingen van afstandsonderwijs zijn. Hieruit is een handreiking 'Effectief afstandsonderwijs' ontstaan. We spreken strategisch inspecteur Inge de Wolf, tevens hoogleraar in Maastricht. Zij dook samen met enkele collega’s de wetenschappelijke literatuur in om te achterhalen wat effectief afstandsonderwijs is en wat niet.

Lees het interview met Inge de Wolf

Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Omdat de inspectie ziet dat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs - en met name voor de leerlingen en studenten - voeren we dit voorjaar een verdiepend onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis. Dit onderzoek vindt plaats in alle onderwijssectoren om te bepalen welke gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs heeft en hoe besturen en scholen daarmee omgaan. Voor het onderzoek doen we een representatieve steekproef bij scholen/opleidingen en besturen. De geselecteerde scholen worden niet beoordeeld, maar we halen informatie op voor het totaalbeeld.

Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Meldingen bij vertrouwensinspecteurs 2019/2020

In het schooljaar 2019/2020 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1351 meldingen ontvangen over het onderwijs. Doordat de scholen in het voorjaar van 2020 langere tijd gesloten waren, is een kwantitatieve vergelijking met eerdere jaren niet goed mogelijk.

De inspectie vindt het zorgelijk dat een steeds groter deel van de meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik gaan over met taken belaste personen (leraren, ondersteunend personeel, et cetera) richting minderjarige leerlingen en studenten.

Als een bestuur een vermoeden heeft van seksueel misbruik door een met taken belaste persoon jegens een minderjarige leerling of student, moet deze contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. We zullen deze regels de komende tijd extra onder de aandacht brengen.

Bij meldingen seksueel misbruik vaker medewerkers betrokken

Financiële Staat 2019: nog steeds ruime reserves

Jaarlijks publiceert de inspectie hoe het onderwijs in Nederland er financieel voor staat. In januari 2021 publiceerden we de Financiële Staat van het Onderwijs 2019. Hierin staat dat onderwijsbesturen net als in voorgaande jaren gemiddeld ruim voldoende reserves hebben. De reserves nemen opnieuw toe, vaak tot meer dan nodig is. De inspectie dringt er op aan dat onderwijsbesturen beleid maken om bovenmatige reserves nu echt effectief te gaan besteden aan onderwijs. Lees de Financiële Staat van het Onderwijs 2019.


Stel met de rekenhulp vast of het eigen vermogen van uw bestuur redelijk is

De inspectie hanteert een signaleringswaarde voor hoeveel publiek eigen vermogen een bestuur maximaal zou moeten aanhouden. Dat is een indicatie van wat nog een redelijk vermogen is. Besturen hebben dus vermoedelijk een bovenmatig groot vermogen. Besturen met een publiek eigen vermogen boven die waarde hebben afgelopen november een brief ontvangen om hen daarop te attenderen. De inspectie heeft inmiddels een rekenhulp online gezet. Daarmee kunnen besturen, en bijvoorbeeld ook medezeggenschapsraden, zelf zien of hun vermogen hoger is dan nodig lijkt.

Ga naar de rekenhulp

Vanaf nu inschrijven Staat van het Onderwijs

Inschrijven voor deelname aan een of meerdere onderdelen van de Staat van het Onderwijs kan vanaf nu via onze website. Hier vindt u ook meer informatie over het programma. Op 14 april presenteren we de Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en dan kunt u diverse webinars volgen. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan. Op 11 mei bent u welkom bij de online conferentie die dit jaar bestaat uit een talkshow, diverse inspiratiesessies en huiskamersessies. De Staat van het Onderwijs vindt dit jaar geheel online plaats.

Inschrijven

Traject Excellente Scholen aangepast

Onder meer vanwege de sluiting van de scholen is het traject Excellente Scholen aangepast. Er is een nieuwe planning beschikbaar voor het lopende traject en het aankomende traject. Daarnaast zal het predicaat Excellente Scholen voortaan worden toegekend op basis van schooljaren in plaats van kalenderjaren.

Traject Excellente Scholen aangepast

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.