Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Primair onderwijs - mei 2019

Prestatieafspraak met besturen over zeer zwakke scholen

Sommige zeer zwakke scholen slagen er niet in om zich binnen een jaar genoeg te verbeteren. Schoolbesturen verkijken zich op wat er nodig is, of ze merken te laat op dat het verbeterproces niet goed loopt. In overleg met het ministerie van OCW en de PO-Raad heeft de inspectie besloten om vanaf 1 april 2019 met een prestatieafspraak te werken. We stellen deze afspraak op wanneer we het bestuur spreken over het conceptrapport. Met deze aanpak willen we besturen nadrukkelijk wijzen op hun verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs op zeer zwakke scholen binnen een jaar te verbeteren. Meer informatie vindt u op de webpagina Prestatieafspraak zeer zwakke basisscholen.   

Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders

In 2019 en 2020 evalueert de inspectie de onderzoekskaders, die in augustus 2017 van kracht zijn geworden. We brengen in kaart wat er goed gaat, beter kan of beter moet. Wat kunt u hiervan merken? Tot begin 2020 voert de inspectie gesprekken met betrokkenen binnen en buiten het onderwijsveld. Daarnaast onderzoekt de Radboud Universiteit de effecten van ons toezicht. Het is mogelijk dat u door ons of de Radboud Universiteit wordt benaderd om deel te nemen aan de evaluatie. Wilt u meer weten over de evaluatie en de daarop volgende bijstelling van het onderzoekskader? Raadpleeg de webpagina Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders.

Jaarlijkse prestatieanalyse basisscholen verandert vanaf 1 augustus 2019

Vanuit onze waarborgfunctie monitoren we continu de prestaties van besturen en scholen. Jaarlijks voeren we een prestatieanalyse uit. De inhoud van die prestatieanalyse voor basisscholen verandert vanaf 1 augustus 2019. Vanaf het komende schooljaar gaan we naar meer aspecten kijken, maar het doel en de werkwijze van de monitoring blijven gelijk. Voor meer informatie raadpleegt u de webpagina Jaarlijkse prestatieanalyse.

Komend schooljaar testen we het nieuwe onderwijsresultatenmodel

Komend schooljaar (2019/2020) betrekken we het nieuwe onderwijsresultatenmodel bij alle onderzoeken waarin we de resultaten beoordelen. Dat betekent dat we ook naar de behaalde referentieniveaus 1F en 1S/2F gaan kijken. De feitelijke beoordeling gebeurt nog volgens de huidige wettelijke regeling. De schoolweging is onderdeel van het nieuwe onderwijsresultatenmodel. Inmiddels hebben wij van het CBS de definitieve schoolweging van alle basisscholen ontvangen over 2016, 2017 en 2018. U vindt er meer informatie over op de webpagina De schoolweging: een nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie en op de webpagina Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel primair onderwijs. In het schooljaar 2020/2021 voeren we het nieuwe onderwijsresultatenmodel officieel in.

Themaonderzoek Reken- en wiskundeonderwijs aan potentieel hoogpresterende leerlingen

In 2018 voerden we het themaonderzoek Reken- en wiskundeonderwijs aan potentieel hoogpresterende leerlingen uit. De aanleiding voor dit onderzoek is de daling van het aandeel hoog en excellent presterende leerlingen voor rekenen en wiskunde. Het onderzoek laat zien dat het huidige reken- en wiskundeonderwijs de (potentieel) hoogpresterende leerlingen onvoldoende uitdaagt om tot een hoger niveau te komen. Het rapport bevat verschillende aanbevelingen die kunnen bijdragen aan effectief reken- en wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende leerlingen.

Wilt u meer weten over de uitkomsten van het themaonderzoek? Raadpleeg het rapport Reken- en wiskundeonderwijs aan potentieel hoogpresterende leerlingen.

Themaonderzoek Ruimte in meesterschap: onderzoek naar strategisch HRM

In het schooljaar 2019/2020 bezoeken we een aantal scholen voor het themaonderzoek Ruimte in meesterschap: onderzoek naar strategisch HRM op basisscholen. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in de relatie tussen strategisch personeelsbeleid, werkbeleving en onderwijskwaliteit. Daarnaast willen we in beeld brengen hoe strategisch personeelsbeleid kan bijdragen aan werkdrukvermindering voor leraren. Daarbij richten we ons op het delen van goede voorbeelden. De minister is van plan om deugdelijkheidseisen te formuleren waarbij het strategisch personeelsbeleid en professionaliteit centraal zullen staan. Dit onderzoek kan bijdragen aan de verdere invulling van het toezicht op deze deugdelijkheidseisen. Lees meer over de komende themaonderzoeken op de webpagina Themaonderzoeken primair onderwijs.

De staat van het primair onderwijs

Op woensdag 10 april presenteerden we de bevindingen van het rapport De Staat van het Onderwijs tijdens ons congres. Wilt u het verslag van het congres lezen of wilt u meer informatie over De Staat van het Onderwijs 2019? Ga dan naar www.destaatvanhetonderwijs.nl. Daar vindt u ook een pagina over de staat van het primair onderwijs met factsheets, technische rapporten en artikelen over de belangrijkste thema’s.

Belangrijkste veranderingen nieuwsbrief

Zoals u misschien merkt is de uitstraling van de nieuwsbrief veranderd. Dit komt doordat we gebruik maken van een nieuwe nieuwsbrievendienst. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

1.   Andere afzender
We versturen de nieuwsbrief vanaf abonneren@nieuwsbrief.rijksoverheid.nl in plaats van abonneren@mailing.rijksoverheid.nl. Let op: de nieuwsbrief kan hierdoor in uw spambox belanden.

2.  Nieuwe manier om uw nieuwsbriefabonnement te beheren
Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de links ‘Abonnementen beheren’ en ‘Afmelden’. Via deze links kunt u uw abonnement op deze nieuwsbrief en onze andere nieuwsbrieven aanpassen.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.