Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel primair onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordelen wij de leerresultaten aan het einde van de basisschool aan de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. Op deze pagina lichten wij het model toe.

Het model

Wij gaan het oordeel over de basisvaardigheden (de standaard OR1 Resultaten) baseren op de referentieniveaus voor taal en rekenen. Daarbij onderscheiden we 2 indicatoren, waarin we de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorgingen rekenen samen nemen:

  1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het fundamentele niveau 1F haalt voor taal en rekenen. In principe zou elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool moeten beheersen.

  2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere niveau (streefniveau) 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het streven moet zijn dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen.

Om een stabiel beeld te krijgen, kijken we naar de resultaten van de laatste 3 jaar samen. De resultaten van alle leerlingen (exclusief de leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden om deel te nemen aan de eindtoets) tellen mee. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie ligt de lat (signaleringswaarde) voor het aantal leerlingen dat 1S/2F haalt hoger of lager. Voor het oordeel Voldoende moeten beide indicatoren boven de signaleringswaarden liggen. We houden rekening met de leerlingenpopulatie door te kijken naar de schoolweging. Zie voor de schoolweging van uw school meer informatie de pagina De schoolweging: een nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie.

Als de resultaten onder de signaleringswaarden liggen, vragen we de school tijdens een onderzoek om een verantwoording. Hierbij denken wij aan bijzonderheden met betrekking tot de leerlingenpopulatie en passend onderwijs. Deze verantwoording betrekken wij bij ons oordeel.

De signaleringswaarden

De signaleringswaarden hebben wij inmiddels bepaald. De signaleringswaarde voor 1F is gelijk voor alle scholen. We hebben hierbij gekozen voor het ambitieniveau van 85% dat de commissie Meijerink bij de introductie van de referentieniveaus heeft gesteld. De signaleringswaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de schoolweging. Deze zijn zo gekozen dat ongeveer 90% van de scholen per schoolwegingscategorie resultaten behaalt die boven de signaleringswaarden liggen. Bij de introductie van de referentieniveaus stelde de commissie Meijerink de ambitie dat 65% van de leerlingen 1S/2F zou moeten kunnen halen.

In de onderstaande tabel staan de signaleringswaarden voor 1F en 1S/2F en het huidige landelijk gemiddelde voor 1S/2F per schoolwegingscategorie.

Signaleringswaarden
SchoolwegingSignaleringswaarde % hoger dan of gelijk aan 1FSignaleringswaarde % hoger dan of gelijk aan 1S of 2FLandelijk gemiddelde % hoger dan of gelijk aan 1S of 2F
20-218566,878
21-228563,975,1
22-238561,170,7
23-248558,668,4
24-258556,666,4
25-268555,164,9
26-278553,664,1
27-288552,162,8
28-298550,662
29-30854960,3
30-318547,359,2
31-328545,557,1
32-338543,555,5
33-348541,553,7
34-358539,550,4
35-368537,549,8
36-378535,747,5
37-388533,946,4
38-398532,144,1
39-408530,341,3
Brontabel als csv (566 bytes)

Als de resultaten onder de signaleringswaarden liggen, voeren wij niet standaard een onderzoek op de school uit. Het besluit om een onderzoek op een school uit te voeren, bepalen we aan de hand van onze risico-inschatting die blijkt uit onze jaarlijkse prestatieanalyse, zie voor meer informatie de pagina Prestatieanalyse.

Planning en werkwijze in schooljaar 2019/2020

In het schooljaar 2019/2020 beoordelen we de resultaten nog volgens de huidige wettelijke regeling, maar op alle scholen waar we de resultaten beoordelen, testen we ook het nieuwe model. Na eventuele bijstelling van de signaleringswaarden wordt het nieuwe onderwijsresultatenmodel in het schooljaar 2020/2021 officieel ingevoerd.

Hoe presteert mijn school?

In de onderstaande figuur ziet u de percentages referentieniveaus die door alle scholen in 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 zijn behaald.

Op de horizontale as staat de schoolweging van de school en op de verticale as het percentage behaalde referentieniveaus. Elke school heeft twee stippen in de figuur: een rode en een blauwe. Een rode stip geeft het percentage behaalde referentieniveaus 1S/2F weer en een blauwe stip het percentage behaalde referentieniveaus 1F. De gestreepte lijnen geven het landelijk gemiddelde van de door alle scholen de behaalde referentieniveaus weer. De stippellijnen geven de signaleringswaarden weer.

Het valt op dat de behaalde referentieniveaus door scholen sterk verschillen. Naarmate de leerlingenpopulatie van een school complexer is (hogere schoolweging), behalen minder leerlingen de referentieniveaus. We zien verder grote verschillen tussen vergelijkbare scholen (met dezelfde schoolweging). Ook zijn er scholen met een zeer complexe populatie die veel beter presteren dan scholen met een weinig complexe populatie (lage schoolweging). Dat betekent dat er nog veel kansen liggen voor scholen.

Waar staat uw eigen school in dit plaatje? Om dat na te gaan kunt u kijken welk percentage referentiesniveaus uw school heeft behaald en uw schoolweging opzoeken op de pagina De schoolweging: een nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie. In de schoolrapporten van uw eindtoets kunt u vinden welke referentieniveaus uw leerlingen hebben behaald. In het rekenvoorbeeld ziet u hoe u de behaalde percentages referentieniveaus 1F en 1S/2F kunt berekenen.

Een rekenvoorbeeld

De onderstaande tabel geeft weer hoeveel leerlingen in schooljaar 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 de eindtoets hebben gemaakt en hoeveel van deze leerlingen 1F en 1S/2F hebben behaald.

Rekenvoorbeeld schoolweging
2016-20172017-20182018-2019totaal
Aantal leerlingen21282372
Aantal leerlingen met ten minste 1F lezen20282270
Aantal leerlingen met ten minste 1F taalverzorging21272371
Aantal leerlingen met ten minste 1F rekenen20252166
Aantal leerlingen met 2F lezen18201654
Aantal leerlingen met 2F taalverzorging16191449
Aantal leerlingen met 1S rekenen14161242
Brontabel als csv (389 bytes)

Leerlingen die 2F en 1S hebben behaald, hebben natuurlijk ook 1F gehaald en worden daar dus ook meegeteld. De laatste kolom van de tabel laat zien dat 72 leerlingen de eindtoets hebben gemaakt in deze 3 schooljaren. 70 leerlingen hebben ten minste 1F lezen behaald, 71 leerlingen 1F taalverzorging en 66 leerlingen 1F rekenen. Daarnaast hebben 54 leerlingen ook 2F lezen behaald, 49 2F taalverzorging en 42 leerlingen 1S rekenen.

Het percentage behaalde referentieniveaus 1F is gelijk aan het totaal aantal 1F scores gedeeld door 3 keer het totaal aantal leerlingen vermenigvuldigd met 100: (70+71+66)/(72+72+72)*100 = 95,8%.

Het percentage behaalde referentieniveaus 1S/2F is gelijk aan het totaal aantal 1S/2F scores gedeeld door 3 keer het totaal aantal leerlingen vermenigvuldigd met 100: (54+49+42)/(72+72+72)*100 = 67,1%.