Informatieverzoek mogelijk bovenmatige eigen vermogen besturen

De Inspectie van het Onderwijs hanteert vanaf 2020 de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen’. De gedachte achter de signaleringswaarde is dat publiek onderwijsgeld optimaal aan onderwijs wordt besteed en niet onnodig in reserves vastzit. De inspectie heeft berekend bij welke besturen er over 2019 sprake is van mogelijk bovenmatige eigen vermogen en hierover gerapporteerd in de Financiële Staat van het Onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs heeft een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur ontvangen naar aanleiding van informatie over mogelijk bovenmatig vermogen in de Financiële Staat van het Onderwijs. In het rapport over de financiële situatie in het onderwijs is op stelselniveau informatie opgenomen. De verzoeker heeft nu de achterliggende informatie opgevraagd, zodat voor hem inzichtelijk wordt in welke mate individuele besturen boven, op of onder de signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatige reserves zitten.

Informatie gebaseerd op reeds openbare gegevens

Het informatieverzoek is gericht op openbaarmaking van lijsten met alle gegevens per bestuur, die de inspectie in het kader van het toezicht heeft opgesteld. De besturen die boven de signaleringswaarde zitten hebben hier vorig jaar een brief over ontvangen van de inspectie. In de brief werd opgeroepen om in samenspraak met de intern toezichthouder en de medezeggenschap kritisch naar de reserves te kijken en actie te ondernemen.

Alle informatie waarop per bestuur de vermogenspositie is berekend, is reeds openbaar via de Financiële Staat van het Onderwijs (zie: pagina 22, tabel 1.4) en open data bestanden bij DUO. Ook is via een rekenhulp per bestuur uit te rekenen of er sprake is van mogelijke bovenmatige reserves. De inspectie heeft voor toezichtsdoeleinden een lijst met de uitkomst van de berekening van alle besturen gemaakt die in drie bestanden staat:

  • Bestand 1: de initiële berekening van de bovenmatige vermogens van alle sectoren, inclusief de samenwerkingsverbanden
  • Bestand 2 en 3: een alternatieve berekening voor de sector po en vo, na aftrek en verrekening van de 150 miljoen euro convenantsgeld per sector. 

De inspectie is voornemens de drie bestanden op 1 maart 2021 openbaar te maken. Nu het gaat om een samenstelling van reeds openbare informatie en publiek toegankelijke rekenhulp bestaat er geen aanleiding tot het vragen van zienswijzen in het kader van de Wob. Besturen kunnen bij vragen over de openbaarmaking van de drie bestanden contact opnemen met de inspectie via het Loket.
 

Omslagfoto Financiële Staat van het Onderwijs 2019
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs