Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs - 11 oktober 2023

In deze nieuwsbrief herinneren we u eraan dat een aantal inhoudelijke wettelijke eisen van het ondersteuningsplan voor zowel primair als voortgezet onderwijs gewijzigd zijn. Ook leest u over het onderzoek dat we uitvoerden naar de doelmatige besteding van de middelen voor passend onderwijs. Verder maken we de datum van het congres De Staat van het Onderwijs 2024 bekend: woensdag 17 april 2024.

Ondersteuningsplan: begin tijdig met de voorbereidingen

Samenwerkingsverbanden moeten minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan voor passend onderwijs vaststellen. Zij moeten het plan vóór 1 mei bij ons aanleveren. Dus voor de start van het eerste schooljaar waarover het plan gaat. We raden samenwerkingsverbanden aan om tijdig te starten met de voorbereidingen, zodat ze aan de procedurevoorschriften en inhoudelijke eisen kunnen voldoen. Hierbij vragen we extra aandacht voor het feit dat de wettelijke vereisten van het ondersteuningsplan voor zowel primair als voortgezet onderwijs vorig jaar gewijzigd zijn. Dit is vanwege de wet Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs, die ook geldt voor het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Ondersteuningsplan vaststellen

Voor 15 december aanmelden voor opting out leerwegondersteunend onderwijs

Ook in 2024 kunnen samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs gebruikmaken van opting out leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor de vaste indicatiecriteria voor lwoo en de lwoo-licenties. Samenwerkingsverbanden die hiervoor kiezen, kunnen dit tot donderdag 15 december 2023 bij ons melden.

Opting out criteria en licenties lwoo samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo

Samenwerkingsverbanden zoekend bij thema doelmatige besteding

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs vinden het belangrijk om het geld voor de ondersteuning van leerlingen doelmatig te besteden. Wel is er verbetering nodig in de manier waarop ze daar zicht op houden, erop sturen en zich erover verantwoorden. Dit blijkt uit ons recente onderzoek hiernaar.


In het onderzoek hebben we een theoretisch kader ontwikkeld. Dat is een aanzet om zicht, sturing en verantwoording te verkrijgen op de doelmatige besteding van middelen passend onderwijs. We nodigen de samenwerkingsverbanden uit om het theoretische kader door te ontwikkelen en in het dagelijks werk de aanbevelingen in te zetten. We gaan hierover graag in gesprek tijdens een nog nader te bepalen bijeenkomst met samenwerkingsverbanden. We informeren u hier zo spoedig mogelijk over.

Lagere signaleringswaarde voor financiële risico’s grootste besturen

Uit een recente interne evaluatie blijkt dat we voor de grootste besturen voortaan een lagere signaleringswaarde voor liquiditeit kunnen hanteren dan voorheen. De liquiditeit is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van een onderwijsbestuur. Die liquiditeit wordt berekend, heel eenvoudig gezegd, door het geld dat een bestuur op de bank heeft of nog verwacht te krijgen, te delen door de schulden die het bestuur op korte termijn moet aflossen. Wordt dit getal te laag? Dan bestaat het risico dat het bestuur zijn rekeningen in de nabije toekomst niet kan betalen. Bij besturen die meer dan 25 miljoen euro aan baten hebben, hanteren we voortaan een signaleringswaarde van 0,5. Voor de volledigheid: dit is geen harde norm, maar alleen een aanleiding voor de inspectie om de situatie nader te analyseren.

Signaleringswaarden financieel continuïteitstoezicht

Save the Date: 17 april 2024 congres De Staat van het Onderwijs 2024

Noteer 17 april alvast in uw agenda. Die dag organiseren we het congres De Staat van het Onderwijs 2024. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers presenteert dan ook het jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs. Het congres vindt plaats in DeFabrique in Utrecht. Op een later moment leest u op de website hoe u kunt deelnemen aan het congres en geven wij meer informatie over de invulling van het programma.

Save the Date: congres De Staat van het Onderwijs 2024

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.