Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs - 14 juni

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat aangenomen moties en toezeggingen niet meteen iets betekenen voor geldende wetgeving. Verder leest u over 2 onderzoeksrapporten die we de afgelopen tijd hebben gepubliceerd: het rapport Tijd voor ondersteuning en het rapport Verschillen tussen samenwerkingsverbanden.

Aangenomen moties en toekomstig beleid zijn niet meteen ‘wet’

In de Tweede Kamer worden regelmatig moties ingediend en aangenomen en toezeggingen gedaan. Dit speelt nu bijvoorbeeld voor passend onderwijs. Moties en toezeggingen kunnen betekenen dat bestaande en op dit moment geldige wet- en regelgeving verandert. Maar een aangenomen motie is niet meteen ‘wet’ en het betekent dus niet dat er vanaf dat moment direct nieuwe of andere wetten en regels gelden. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten dan nog steeds voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving. Terwijl we merken dat ze soms wel al werken volgens de voorgestelde wijzigingen. Daarom lichten we op onze website een aantal voorbeelden uit die we vaker tegenkomen in het toezicht.

Aangenomen moties en toekomstig beleid in relatie tot het toezicht

Hoeveel tijd besteden basisschoolleraren aan extra ondersteuning?

Basisschoolleraren zorgen er goed voor dat alle leerlingen ruim leerdoelgericht aandacht krijgen, ook als er in de klas kinderen zitten die extra ondersteuning nodig hebben. Dit concluderen we in het onderzoek Tijd voor ondersteuning. In dit onderzoek keken we naar de belasting voor leraren door het invoeren van passend onderwijs. Wel blijken leraren een hoge werkdruk te ervaren, mede doordat ze buiten de klas nog veel extra tijd besteden aan de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. We adviseren besturen onder andere om goed in beeld te brengen hoeveel tijd leraren binnen en buiten de klas aan extra ondersteuning besteden. En ook of die activiteiten allemaal door de leraar uitgevoerd moeten worden.

Tijd voor ondersteuning

De Staat van het Onderwijs 2023: rapport en online magazine

Op 10 mei verscheen De Staat van het Onderwijs 2023. Bent u benieuwd naar de onderwijsontwikkelingen? Lees dan verder op onderwijsinspectie.nl.


In het bijbehorende online magazine staan inspirerende verhalen uit het onderwijs die aansluiten bij de feiten, cijfers en bevindingen uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2023. Lees meer in het online magazine

44 scholen krijgen predicaat Excellent op 19 juni

Op 19 juni is het zover: de uitreiking van het predicaat Excellente School. De Excellenten blinken uit in uiteenlopende excellentieprofielen. Voor deze laatste lichting Excellente Scholen ontvingen we 51 aanmeldingen waarvan 44 scholen en instellingen daadwerkelijk het predicaat ontvangen. 
Het huidige traject Excellente Scholen 2023 – 2026 is de hekkensluiter. Sinds april is bekend dat de waardering Goed in het funderend onderwijs wordt afgeschaft per 1 augustus 2023. Daarmee komt het predicaat voor een Excellente School tot een einde. 

Volg de ontwikkelingen op excellentescholen.nl

Verschillen tussen samenwerkingsverbanden

De inspectie heeft verkend welke verschillen er zijn tussen samenwerkingsverbanden in het onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Er is ook gekeken hoe die verschillen eventueel samenhangen met uitkomsten op leerlingniveau, bijvoorbeeld of zij op een bepaalde leeftijd een diploma hebben behaald. Ook onderzochten we de in- en uitstroom uit het gespecialiseerd onderwijs. We zien dat samenwerkingsverbanden die bij de invoering van passend onderwijs moesten bezuinigen, de eerste 2 jaar minder leerlingen verwezen naar het niet-reguliere onderwijs. Het blijkt tot nu toe lastig om vast te stellen of en hoe samenwerkingsverbanden met de beleidskeuzes succesvol zijn in het bereiken van hun doelen.

Verschillen tussen samenwerkingsverbanden

Toezicht Sociaal Domein: onderzoek naar én met de praktijk

Problemen in het sociaal domein zijn vaak complex doordat er veel meespeelt. Daarom zijn de samenwerkende inspecties in Toezicht Sociaal Domein (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Nederlandse Arbeidsinspectie en Inspectie van het Onderwijs) gestart met een nieuwe aanpak: de actieonderzoeken. Hierbij werken we samen met ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers aan onderzoek én verbeteringen in de praktijk. De eerste resultaten van de actieonderzoeken staan in de Verantwoording 2021-2022 van Toezicht Sociaal Domein.

Toezicht Sociaal Domein: onderzoek naar én met de praktijk

En verder...

…vragen wij scholen en instellingen contact op te nemen bij ernstige bedreiging of wapenbezit door leerlingen.

We vragen scholen en instellingen om de contactinspecteur te benaderen in het geval van ernstige bedreiging of wapenbezit door leerlingen. Een melding is nuttig omdat we dan vinger aan de pols kunnen houden en een landelijk beeld krijgen van het aantal ernstige incidenten. Daarnaast staat op de website van School & Veiligheid een stappenplan met praktische tips


…geven we onderwijsinstellingen in de factsheet Binnen zonder kloppen tips om zich voor te bereiden op cybergerelateerde incidenten.

Het is voor elke onderwijsinstelling, ongeacht sector of schaalgrootte, belangrijk zich voor te bereiden op cybergerelateerde incidenten. Lees de tips en aanbevelingen in de factsheet Binnen zonder kloppen.


…stuurden we een signaalbrief aan staatssecretaris Van der Burg over onderwijs aan nieuwkomers.

Samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Arbeidsinspectie stuurden we een brief aan staatssecretaris Van der Burg om hem erop te wijzen dat de toegang tot onderwijs voor nieuwkomerskinderen op noodopvanglocaties ver onder de maat is en er daardoor grote risico’s zijn voor hun ontwikkeling.


...verstuurden we ook nieuwsbrieven primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.

U vindt de nieuwsbrieven op onze website onderwijsinspectie.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.