Aangenomen moties en toekomstig beleid in relatie tot het toezicht

In de Tweede Kamer worden regelmatig moties ingediend en aangenomen en toezeggingen gedaan. Dat kan betekenen dat op enig moment bestaande en op dit moment geldende wet- en regelgeving verandert. Maar een aangenomen motie is niet meteen ‘wet’ en het betekent dus niet dat er vanaf dat moment direct nieuwe of andere wetten en regels gelden. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten dan nog steeds voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen passend onderwijs

Voor passend onderwijs zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. De Verbeteraanpak passend onderwijs en de Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs geven achtereenvolgens inzicht in hoe het ministerie werkt aan het verbeteren van passend onderwijs en het toewerken naar inclusief onderwijs. Dit zal leiden tot aanpassingen en veranderingen in wet- en regelgeving. Maar veel van de genoemde onderwerpen, acties en maatregelen zijn nog in ontwikkeling en uitvoering, en zijn dus nog niet vastgelegd in een wet. We merken dat dit niet altijd duidelijk is. Zo zien we in ons toezicht soms dat scholen, besturen en samenwerkingsverbanden al werken volgens de voorgestelde wijzigingen. We lichten daarom een aantal voorbeelden uit die we vaker tegenkomen in het toezicht.

Schoolondersteuningsprofiel

Scholen (het bevoegd gezag) moeten minimaal 1 keer in de 4 jaar het schoolondersteuningsprofiel vaststellen (artikel 8, vijfde lid, WPO, artikel 2.41, tweede lid, WVO 2020, artikel 11, tweede lid, WEC). Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 

Motie: beschrijving extra ondersteuningsvoorzieningen in schoolgids

In 2018 is een motie aangenomen die verzoekt dat scholen de beschrijving van de extra ondersteuningsvoorzieningen opnemen in de schoolgids. In de Tweede voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs (maart 2023) staat dat deze motie ‘in uitvoering’ is. Dit betekent dat er wordt gewerkt aan wetgeving. Tot die tijd is het bevoegd gezag verplicht om minstens eens in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast te stellen.

Basisondersteuning

Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht om in het ondersteuningsplan vast te leggen welke basisondersteuningsvoorzieningen op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn (artikel 18a, achtste lid, onder a, WPO, artikel 2.47, negende lid, onder a, WVO 2020). 

(Wets)traject: Invoering landelijke norm basisondersteuning

In 2019 is een motie aangenomen om te komen tot een landelijke norm voor basisondersteuning. De Tweede voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs geeft inzicht in de inhoud en planning van het (wets)traject om te komen tot die landelijke norm voor basisondersteuning. De verwachting is dat dit wettelijk vastgelegd zal zijn in het schooljaar 2025-2026. Ook hiervoor geldt dus dat, tot anders wettelijk is vastgelegd, bovengenoemde wettelijke verplichting geldt. 

Formulering basisondersteuning moet helder en concreet

We zien dat de formulering door samenwerkingsverbanden van de basisondersteuning in het ondersteuningsplan vaak onduidelijk is. Ook voor scholen in de regio. Tot er een landelijke norm voor basisondersteuning is, blijft het dus nodig dat samenwerkingsverbanden helder en concreet vastleggen welke voorzieningen binnen de basisondersteuning vallen, zodat scholen weten wat er van hen verwacht wordt en ouders en leerlingen weten wat ze van scholen kunnen verwachten.

In het toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs betrekken we altijd het ondersteuningsplan en beoordelen we of de inhoud van het ondersteuningsplan voldoet aan de wettelijke voorschriften. Lees meer op de webpagina over het ondersteuningsplan.

Onderzoekskaders

Anticiperen op nieuwe wetgeving kan, zolang dit niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving. Dit is ook de basis van ons toezicht. De inspectie houdt toezicht op de naleving van geldende wet- en regelgeving. Omdat wet- en regelgeving kan veranderen, stellen wij jaarlijks onze Onderzoekskaders bij (De onderzoekskaders | Onderwerp | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)).