Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - oktober 2019

In deze editie wijzen we u op ons onderzoek naar dyslexieverklaringen. Verder leest u meer over de leerlingpopulatie en signaleringswaarden van het nieuwe onderwijsresultatenmodel. Ook willen we u attenderen op het aanleveren van de gegevens van de monitor sociale veiligheid.

Dyslexieverklaringen onder de loep

De afgelopen jaren heeft er een sterke stijging van het aantal dyslexieverklaringen plaatsgevonden. Waar komt die stijging vandaan? Is het lees- en spellingonderwijs veranderd? Zijn ouders assertiever geworden en vragen ze eerder een dyslexieverklaring aan? Doet het er misschien toe of kinderen een migratieachtergrond hebben of niet? Naar deze en andere vragen hebben we onderzoek gedaan. Bekijk de uitkomsten van dit onderzoek in het rapport Dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken op onze website.

Meedoen aan het traject Excellente Scholen 2020?

Om mee te kunnen doen aan het traject Excellente Scholen heeft een school de waardering Goed van de Inspectie van het Onderwijs nodig. Wilt u meedoen aan het traject Excellente Scholen 2020, waarvan de uitreiking plaatsvindt in januari 2021? Dan kan uw bestuur tot en met vrijdag 15 november 2019 via het Internet Schooldossier (ISD) een onderzoek naar de waardering Goed aanvragen.  

Meer informatie over Excellente Scholen vindt u op www.excellentescholen.nl. Eventuele vragen kunt u stellen via excellentescholen@onderwijsinspectie.nl.

De schoolweging: een nieuwe maat voor de leerlingpopulatie

Bij de beoordeling van leerresultaten houden we rekening met de complexiteit van de leerlingenpopulatie op een school. Vanaf komend schooljaar doen we dat aan de hand van de schoolweging. Tot het einde van dit schooljaar gebruiken we de huidige methode, waarbij we kijken naar het percentage gewichtenleerlingen. In het nieuwe onderwijsresultatenmodel nemen we de resultaten en de schoolweging van 3 schooljaren samen. De gemiddelde schoolweging per school van de afgelopen 3 schooljaren vindt u op de pagina over schoolweging op onze website.

Nieuw onderwijsresultatenmodel: signaleringswaarden bekend

In het nieuwe onderwijsresultatenmodel beoordelen we de leerresultaten aan de hand van de referentieniveaus. Inmiddels zijn de signaleringswaarden bekend. Deze passen wij vanaf schooljaar 2020/2021 toe bij de beoordeling van de leerresultaten.  Dit schooljaar gebruiken we het huidige model nog. Zie voor meer informatie en de signaleringswaarden de pagina over het nieuwe onderwijsresultatenmodel.

Jaarwerkplan 2020: waar richt de inspectie zich volgend jaar op

De inspectie houdt toezicht op besturen en hun scholen en rapporteert op stelselniveau over de ontwikkeling van het onderwijs. In het Jaarwerkplan 2020 kunt u lezen hoe we dat toezicht uitvoeren en aan welke sectoroverstijgende en sectorspecifieke thema’s we komend jaar speciaal aandacht besteden. Raadpleeg voor meer informatie het Jaarwerkplan 2020.

Toezicht op het jaarlijks monitoren van de sociale veiligheid

Het monitoren van de sociale veiligheid is onderdeel van de wettelijke zorgplicht van elke school. Scholen kiezen zelf een monitoringsinstrument uit dat voldoet aan de wettelijke eisen. In opdracht van de school stuurt de leverancier van de monitor de gegevens naar ons door. Ontvangen wij geen gegevens? Dan treden we handhavend op. Het is dan mogelijk dat we de wettelijke zorgplicht als onvoldoende beoordelen en dat we een opdracht tot herstel geven. Meer informatie over de plicht om te monitoren vindt u op onze pagina over het toezicht op de monitoring sociale veiligheid.

Wat doet de inspectie met informatie uit de monitor sociale veiligheid?

Soms krijgen we de vraag welke informatie van de monitor sociale veiligheid wij kunnen inzien. De gegevens van de monitor ontvangen we van de leverancier. Daarbij krijgen we geen inzicht in gegevens van individuele leerlingen, maar alleen in gegevens van en over de school. We kijken naar de gemiddelde veiligheidsbeleving van alle leerlingen, de gemiddelde aantasting van die veiligheid en het gemiddelde welbevinden van alle leerlingen van een school. Op onze website vindt u de veelgestelde vragen over de sociale veiligheid.

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek en onze voorbereiding daarop. De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet passend onderwijs. Deze wet heeft als doel dat scholen in het funderend onderwijs op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Scholen moeten dit doen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Raadpleeg voor meer informatie de webpagina Toezicht en handhaving zorgplicht passend onderwijs.

Maatwerk in onderwijstijd

De beleidsregel voor afwijking van onderwijstijd maakt het voor het speciaal, primair en voortgezet onderwijs mogelijk om maatwerk in onderwijstijd aan te vragen. Maatwerk is bedoeld voor individuele leerlingen die tijdelijk niet volledig aan het onderwijs kunnen deelnemen. Op onze pagina over maatwerk in onderwijstijd leest u voor welke situaties de afwijking van onderwijstijd geldt en hoe u een aanvraag in kunt dienen. Daarnaast geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Het schoolplan: wat moet en wat mag?

Elke school maakt ten minste eenmaal per 4 jaar een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Scholen mogen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. Wilt u weten welke aanpak bij uw school past? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft, in samenwerking met de inspectie, de digitale handreiking Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid opgesteld. Hierin leest u wat moet en wat mag.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.