Dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken

Het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs met een dyslexieverklaring is de laatste jaren toegenomen. Ook zijn er aanzienlijke verschillen tussen scholen in het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring. Deze ontwikkeling riep onder meer de vraag op naar verklaringen voor die verschillen tussen scholen. Verschillen tussen scholen in aantallen dyslexieverklaringen kunnen te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs voor lezen en spelling. In opdracht van de minister voerden we daarom in schooljaar 2017/2018 onderzoek uit naar dyslexie in het basis- en voortgezet onderwijs.

We bevestigen met dit onderzoeksrapport de gesignaleerde toename van het aantal dyslexieverklaringen. Daarbij vallen twee bevindingen op. Opmerkelijk is de flinke stijging in het percentage dyslexieverklaringen in de brugklas van het voortgezet onderwijs (vo) ten opzichte van het einde van de basisschool. In het vo heeft uiteindelijk 14 % van de leerlingen een dyslexieverklaring.

Daarnaast zijn er grote verschillen tussen scholen in aantallen dyslexieverklaringen. Bij de basisscholen zijn die verschillen niet direct te verklaren door kwaliteitsverschillen in het onderwijs. Het vermoeden dat er een relatie is tussen de kwaliteit van het lees- en spellingonderwijs en het aantal dyslexieverklaringen zien we vooralsnog niet terug. Er zijn wel aanzienlijke kwaliteitsverschillen in het lees- en spellingonderwijs en de ondersteuning van leerlingen die tot de zwakste groep lezers en spellers behoren. Het is in basis- en voortgezet onderwijs van groot belang om deze groep leerlingen met goed onderwijs te ondersteunen bij het lezen en spellen. Dit rapport biedt de nodige aanknopingspunten voor verbetering van het onderwijs op dit vlak.

Op 10 april publiceerden we een eerdere versie van dit rapport. Daarin stond op pagina 8 een zin die niet correct was: "De Jeugdwet bepaalt dat instituten die door de gemeente worden gecontracteerd, geregistreerd zijn bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie." Deze zin is uit het rapport verwijderd. Op deze pagina treft u nu de gecorrigeerde versie van het rapport aan.