Bijna 1300 meldingen over onderwijs bij vertrouwensinspecteurs in een jaar

In het schooljaar 2020/2021 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1296 meldingen ontvangen over het onderwijs. Dit is een lager aantal dan eerdere jaren. Doordat in dit jaar de scholen voor langere periode gesloten waren wegens corona, is een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk.

Categorieën meldingen vertrouwensinspecteurs

Categorieën meldingen vertrouwensinspecteurs 2020/2021
Aandeel meldingen (N = 1296)
Psychisch geweld41,9%
Fysiek geweld29,2%
Seksuele intimidatie13,6%
Seksueel misbruik7,0%
Discriminatie4,9%
Radicalisering0,8%
Buiten aandachtsgebieden2,5%
Inspectie van het Onderwijs, 2021 Brontabel als csv (200 bytes)

543 meldingen gingen over psychisch geweld, 379 over fysiek geweld, 171 over seksuele intimidatie en 91 meldingen over seksueel misbruik. Het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering is respectievelijk 63 en 11 meldingen. Ook zijn er 33 meldingen binnengekomen die geen directe relatie met de aandachtgebieden van de vertrouwensinspectie hebben.

Meldingen seksueel misbruik en seksuele intimidatie

De inspectie vindt het zorgelijk dat een steeds groter deel van de meldingen seksueel misbruik gaan over met taken belaste personen (leraren, ondersteunend personeel et cetera) richting minderjarige leerlingen en studenten. In 74 procent van het aantal meldingen seksueel misbruik (67 van de 91 meldingen) is de betrokkene een met taken belast persoon. In 2019/2020 betrof dit 68 procent van het aantal meldingen (63 van de 92 meldingen) en in 2018/2019 was dit de helft van het aantal meldingen (65 van de 130 meldingen).

Aandeel met taken belaste personen bij meldingen seksueel misbruik

Aandeel met taken belaste personen bij meldingen seksueel misbruik 2018/2019 - 2020/2021
Percentage met taken belaste personen
2018-201950%
2019-202068%
2020-202174%
Inspectie van het Onderwijs, 2021 Brontabel als csv (88 bytes)

In de categorie seksuele intimidatie is in 53 procent van het aantal meldingen (93 van de 176 meldingen) de beklaagde een met taken belast persoon, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. In schooljaar 2019/2020 was dit 63 procent en in 2018/2019 was dit 54 procent.

Verdere toename meldingen fysiek geweld en discriminatie bij leerlingen jonger dan 13 jaar

Het hoge aantal meldingen fysiek geweld en discriminatie, door leerlingen onder de 13 jaar uit het primair onderwijs valt (in negatieve zin) op. In 68 procent van de meldingen gaat het om deze leeftijdscategorie. Deze ontwikkeling was vorig schooljaar ook te zien.

Extra aandacht in het toezicht

Als een bestuur een mogelijk vermoeden heeft van een seksueel misbruik door een met taken belaste persoon jegens een minderjarige leerling of student, moet het contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Als er uit het overleg blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden, draagt de vertrouwensinspecteur het bestuur op aangifte te doen. De inspectie zal deze regels de komende tijd extra onder de aandacht brengen. In het toezicht agenderen we de naleving op de meld-, overleg- en aangifteplicht en wordt dit punt zo nodig meegenomen tijdens bestuursgesprekken.

Taken van de vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • seksuele intimidatie
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook, bijvoorbeeld over een traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. 

Meer over de vertrouwensinspecteur, en de meld-, overleg- en aangifteplicht leest u op de pagina over de vertrouwensinspecteurs.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs