Stage of beroepspraktijkvorming in het mbo

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. De praktijkervaring die studenten in het mbo opdoen heet ook wel beroepspraktijkvorming (bpv).

Praktijkvorming in leerwegen bbl en bol

Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken studenten 3 of 4 dagen per week in een leerbedrijf. Afhankelijk van de leerweg is dat ongeveer 70% van de bbl. De rest van de week volgen ze theorieonderwijs op school. Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) brengen studenten relatief meer tijd op school door. Zij brengen tijdens kortere stages het geleerde in de praktijk. Afhankelijk van de specifiek gekozen leerweg omvat de beroepspraktijkvorming ongeveer 20% van de bol. In het middelbaar beroepsonderwijs staat leren in de praktijk centraal. De beroepspraktijkvorming is wettelijk geregeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

Toezicht bij instellingen

Ook het praktijkdeel van de opleiding valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bevoegd gezag: het bestuur van de onderwijsinstelling. De inspectie houdt daarom ten eerste toezicht op de beroepspraktijkvorming op bestuurs- en opleidingsniveau. Volgens standaard OP5 uit het onderzoekskader mbo moeten de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de beroepspraktijkvorming doeltreffend zijn. De opleiding moet er onder meer voor zorgen dat het leerbedrijf de student op de afgesproken wijze begeleidt. Ook draagt de instelling zorg voor erkende en adequate stageplekken/praktijkplaatsen.

Toezicht op stelselniveau

Daarnaast houdt de inspectie toezicht op stelselniveau. Daarbij kijken we ook naar de rol en invloed van andere betrokken partijen. Want de onderwijsinstellingen zijn weliswaar verantwoordelijk voor de beroepspraktijkvorming, er zijn verschillende partijen uit het mbo-veld bij betrokken.

Toezicht op SBB

Tot slot houdt de inspectie toezicht op de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Tot de wettelijke taken van de SBB behoort dat zij ervoor zorgen dat er een toereikend aantal stageplaatsen is, de SBB beoordeelt en erkent leerbedrijven en zij bevorderen de kwaliteit van de leerbedrijven. Als inspectie kijken wij naar de resultaten van de uitvoering van die wettelijke taken. Verder geven we een oordeel over de kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke taken en de borging daarvan.

Meer weten

Voor vragen of klachten rondom de beroepspraktijkvorming kunt u terecht bij de Inspectie van het Onderwijs, de vertrouwensinspecteurs, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), het Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO) of het College voor de Rechten van het Mens.