Schoolloopbanen van kwetsbare groepen: het voortraject van leerlingen die uitstromen naar de entreeopleiding

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de schoolloopbanen van kwetsbare leerlingen die uitstromen naar een entreeopleiding. Uit dit themaonderzoek blijkt  dat de begeleiding van kwetsbare leerlingen in de overgang naar vervolgonderwijs te veel afhankelijk is van individuele initiatieven van leerkrachten, ketenpartners en andere begeleiders. Het zou meer moeten worden ingebed in en ondersteund met afspraken en structurele samenwerking tussen scholen en ketenpartners.

Lees meer verderop deze pagina.

Begeleiding van kwetsbare leerlingen naar vervolgonderwijs kan beter worden georganiseerd

Leg structurele samenwerking vast, ook op managementniveau

Door structurele samenwerking en goede organisatie-brede afspraken tussen scholen en instellingen kunnen leraren en begeleiders worden gefaciliteerd en is een warme overdracht naar vervolgonderwijs minder van het toeval afhankelijk. Nu hebben scholen nauwelijks een goed beeld van wat zij van de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs moeten verwachten. Daarmee is het niet mogelijk om elkaar erop aan te spreken wanneer de contacten en/of de overlegstructuur toch niet geheel naar wens verlopen.

Benut gegevens over vervolgsucces leerlingen voor verbetering van onderwijs en advisering

Bij gebrek aan een structurele samenwerking beschikken de scholen niet over voldoende gegevens die nuttig en nodig zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Door het ontbreken van deze informatie missen de scholen input voor hun kwaliteitsbeleid. Een goede terugkoppeling en systematisch verzamelde informatie over het vervolgsucces van de leerlingen kan scholen helpen om juiste adviezen voor het vervolgonderwijs te geven en deze goed te onderbouwen.

Entreeopleiding niet voor alle leerlingen passend

Dit onderzoek is een vervolg op een inventariserend onderzoek uit 2017/2018 van de Inspectie van het Onderwijs naar het loopbaanperspectief van entreestudenten. Dit zijn jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. De entreeopleiding bereidt hen voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Wij constateerden toen dat de entreeopleiding niet voor alle leerlingen passend is en dat het loopbaanperspectief van de leerlingen in sommige gevallen beperkt is.

Routes naar entreeopleidingen

Uitgangspunt van dit onderzoek zijn de schoolloopbanen van leerlingen die via verschillende routes instromen in de entreeopleiding. We hebben in dit themaonderzoek daarom scholen met vmbo-basis, praktijkonderwijs (Pro), (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), speciaal basisonderwijs (sbo) en internationale schakelklassen (isk) als doelgroep gedefinieerd. Er zijn 15 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs geselecteerd en vervolgens 15 scholen voor primair of speciaal onderwijs geselecteerd waar veel leerlingen vandaan komen die naar entreeopleidingen uitgestroomd zijn of gaan uitstromen.

Drietal onderzoeken

Het onderzoek Schoolloopbanen van kwetsbare groepen maakt deel uit van een reeks van 3 themaonderzoeken over de problematiek van leerlingen en jongeren in een kwetsbare positie. De andere 2 onderzoeken gaan over het vervolg van de schoolloopbanen van deze leerlingen, namelijk op de entreeopleidingen en het mbo-2.