Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - oktober 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode. Daarnaast wijzen we u erop dat het registreren van ontwikkelingsperspectieven in BRON een verplichting is. En verder brengen wij u op de hoogte van de komst van onze nieuwe inspecteur-generaal per 1 september.

Toezicht in schooljaar 2020/2021

In juni hebben we al aangekondigd hoe we na de zomervakanties toezicht houden op het onderwijs. Uitgangspunt blijft toezicht op afstand waar dat kan. We doen vooral onderzoek op locatie als we risico’s zien en gesprekken of onderzoek ter plekke nodig vinden. Wat nodig is, wordt per geval bekeken. Bij onderzoek op locatie volgen we uiteraard de geldende richtlijnen. Op onze website leest u hoe het toezicht er de komende periode uitziet.

Ondersteuningsplan: begin tijdig met de voorbereidingen

Samenwerkingsverbanden stellen minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast en sturen dit voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft naar de inspectie. We raden u aan om tijdig te starten met de voorbereidingen, zodat u aan de procedurevoorschriften en inhoudelijke eisen kunt voldoen. Daarnaast delen wij op onze website de veelvoorkomende herstelopdrachten met u, zodat u hiermee rekening kunt houden bij het schrijven van het nieuwe ondersteuningsplan. Lees op onze website meer informatie over het vaststellen van een nieuw ondersteuningsplan.

Beleidsreactie en zienswijze, wat is het verschil?

Zoals u weet sluit de inspectie een vierjaarlijks onderzoek en een herstelonderzoek bij een samenwerkingsverband af met een rapport van bevindingen. Het bestuur van het samenwerkingsverband krijgt de gelegenheid om op de inhoud van het conceptrapport te reageren voordat we het rapport definitief maken. Deze reactie kan na overleg leiden tot aanpassing van het rapport. Als het overleg niet tot overeenstemming leidt over de door het bestuur gewenste wijzigingen, kan het bestuur een zienswijze in een bijlage bij het rapport laten opnemen. Daarnaast vragen we het bestuur om aan te geven wat het gaat doen of heeft gedaan met de bevindingen in het rapport. Dit is de beleidsreactie en deze nemen we als apart hoofdstuk op in het rapport. De inspectie merkt dat het voor besturen niet altijd duidelijk is wat het verschil is tussen de beleidsreactie en de zienswijze. Daarom lichten we deze termen graag verder toe op onze website. Lees meer over de beleidsreactie en zienswijze.

Voor 15 december aanmelden voor opting out lwoo

Vo-samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2021 gebruikmaken van opting out lwoo. Kiest uw samenwerkingsverband per 1 januari 2021 voor opting out? Vergeet dan niet om dit voor 15 december 2020 bij ons te melden via het Meldingsformulier opting out lwoo. Op onze pagina over opting out lwoo vindt u informatie over de procedure die u moet volgen bij het melden.

Onderzoekskaders 2021-2024

De inspectie werkt aan nieuwe onderzoekskaders voor 2021-2024. Dit doen we op basis van de evaluatie van de huidige kaders, die in augustus 2017 van kracht werden. De uitgangspunten van het toezicht blijven gelijk: kern van het toezicht is het stimuleren én waarborgen van de onderwijskwaliteit. Onze werkwijze wordt nog beter op deze doelen afgestemd, waarbij we het bestuursgerichte toezicht versterken. Ook gaan we meer aandacht besteden aan problemen die de individuele school en bestuur overstijgen en naar voren komen in ons stelseltoezicht.

De komende maanden spreken we met het onderwijsveld en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de voorgenomen aanpassingen. In komende nieuwsbrieven en op onze website zullen we u verder informeren over de ontwikkelingen. We willen in augustus 2021 starten met het nieuwe kader.

Lees meer over de verdere versterking van het bestuursgerichte toezicht.

Regeling register onderwijsdeelnemers: welke gegevens moet uw school(bestuur) uitwisselen met BRON?

De inspectie gaat nadrukkelijker toezien op de registraties in het basisregister onderwijs (BRON). In de (bijlagen bij de) Regeling register onderwijsdeelnemers leest u welke gegevens besturen en onderwijsinstellingen moeten uitwisselen met BRON. Hierin leest u ook aan wie de gegevens verstrekt kunnen worden. Voorheen stonden deze voorschriften verspreid over diverse wetten, besluiten en regelingen, maar sinds juni staan deze regels - zoveel mogelijk gebundeld - in de Regeling register onderwijsdeelnemers en de onderliggende wetgeving. Graag wijzen wij u erop dat het registeren van de begin- en de einddatum van de ontwikkelingsperspectieven (opp’s) en het registreren van de periode van plaatsing van een leerling op een orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc) in BRON een verplichting is. Op onze website vindt u meer informatie over de ontwikkelingsperspectieven en het orthopedagogisch-didactisch centrum.

Onderzoek naar schoolloopbanen van kwetsbare leerlingen die uitstromen naar de entreeopleiding (mbo)

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de schoolloopbanen van kwetsbare leerlingen die uitstromen naar een entreeopleiding (mbo). Voor dit onderzoek selecteerden we 15 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en 15 scholen voor primair of speciaal onderwijs waar veel leerlingen vandaan komen die naar entreeopleidingen uitgestroomd zijn of gaan uitstromen. Uit dit themaonderzoek blijkt dat de begeleiding van kwetsbare leerlingen in de overgang naar vervolgonderwijs te veel afhankelijk is van individuele initiatieven van leerkrachten, ketenpartners en andere begeleiders. De begeleiding zou meer moeten worden ingebed in en ondersteund met afspraken en structurele samenwerking tussen scholen en ketenpartners. Lees het rapport over de schoolloopbanen van kwetsbare leerlingen die uitstromen naar de entreeopleiding.

De eerste indruk van Alida Oppers, inspecteur-generaal van het Onderwijs

Sinds 1 september 2020 is Alida Oppers de inspecteur-generaal van het Onderwijs. In haar weblog ‘Eerste indruk’ stelt zij zich voor. Alida Oppers: “Graag nodig ik u uit om mij en mijn collega’s te blijven bevragen, ons open en kritisch te blijven volgen. Zo kunnen we ieder vanuit de eigen rol verder bouwen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het is ons uiteindelijk allemaal te doen om de leerlingen en studenten. Juist ook de leerlingen en studenten van nu, die straks hopelijk, ondanks alles, terug kunnen kijken op een geslaagde school- en studieloopbaan.” Lees de weblog van Alida Oppers.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.