Ontwikkelingsperspectief opstellen en registeren

Scholen voor speciaal onderwijs moeten voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (opp) opstellen. Scholen voor primair en voorgezet onderwijs moeten een opp opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als de ondersteuning onder de basisondersteuning valt dan hoeft er geen opp te worden opgesteld. Wat er onder basisondersteuning wordt verstaan is afgesproken binnen het samenwerkingsverband.

Wat moet er in het opp staan?

De verplichte onderdelen van het opp staan beschreven in de wet en zijn:

  • de verwachte uitstroombestemming van de leerling
  • de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling (met in elk geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren)
  • een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en - indien aan de orde - de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.

Veelgestelde vragen

Verplichte registratie in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD)

Met de invoering van passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering vervallen en daarmee het zicht op het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs. Voor het toezicht, de monitoring en de evaluatie van de Wet passend onderwijs is het van belang om inzicht te hebben in welke leerlingen extra ondersteuning krijgen. Daarom zijn schoolbesturen vanaf 1 augustus 2015 verplicht om opp's te registreren in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD voorheen BRON).

Om de administratieve last voor scholen zo laag mogelijk te houden hoeven scholen alleen de begin- en einddatum van het opp in ROD te registeren. Het is dus niet nodig om de inhoud van het opp te registeren. Als de einddatum van het opp nog niet bekend is op het moment van de eerste registratie dan kan deze later worden ingevoerd. Registratie is gedurende het hele schooljaar mogelijk.

In de Regeling register onderwijsdeelnemers leest u wat uw school en schoolbestuur (nog meer) moeten registreren in ROD.

Inspectie zal toezien op registratie

De inspectie merkt dat schoolbesturen de opp’s niet altijd registeren. Hierdoor hebben we geen volledig beeld van het aantal leerlingen met een opp en extra ondersteuning. Dit belemmert het toezicht op de scholen, samenwerkingsverbanden en het stelsel als geheel. Dat blijkt uit de evaluatie van de Wet passend onderwijs. Daarom willen we de schoolbesturen erop wijzen dat zij verplicht zijn om de opp’s te registreren en zullen onze inspecteurs voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs hier nadrukkelijk op toezien.

Verplichting geldt niet voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs

De verplichting tot de registratie van de opp’s geldt alleen voor reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs hoeven de opp’s niet te registreren. De leerlingen zijn immers al bekend door inschrijving op de school. Uiteraard moeten ze wel een opp opstellen voor de leerlingen.