Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - december 2020

In deze nieuwsbrief leest u over ons toezicht in coronatijd en geven wij aan hoe wij toezicht houden op de toelaatbaarheidsverklaringen. Daarnaast attenderen wij u op de uiterlijke aanmelddatum voor opting out lwoo en leest u wanneer wij onze Staat van het Onderwijs 2021 publiceren.

Toezicht in coronatijd

Vanwege de coronacrisis heeft de inspectie de wijze van toezicht houden aangepast. Het uitgangspunt is nu ‘toezicht op afstand waar dat kan’. Op basis van nieuwe maatregelen en/of versoepelingen passen wij onze werkwijze indien nodig verder aan. Op onze website vindt u de actuele stand van zaken over hoe wij onze onderzoeken uitvoeren.

Toezicht op een zorgvuldig ondersteuningstoewijzing

De laatste tijd komen er veel vragen bij ons binnen over de ondersteuningstoewijzing van met name leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar. Ook zijn hierover onlangs Kamervragen gesteld (zie in document vanaf pagina 16). Daarom lichten wij in deze nieuwsbrief toe hoe wij toezicht houden op een zorgvuldige toewijzing van ondersteuning.

Als inspectie zien we erop toe dat scholen zicht hebben op de ontwikkeling van leerlingen en dat ze leerlingen zodanig ondersteunen dat ze zich naar beste vermogen ontwikkelen. Daarnaast zien we erop toe dat het samenwerkingsverband een besluit neemt over de toelaatbaarheid op basis van de ondersteuningsbehoefte en ontwikkelmogelijkheden van de leerling en niet op basis van bijvoorbeeld leeftijd of iq. Het besluit moet zijn getoetst aan de criteria van het samenwerkingsverband. Lees meer over ons toezicht op de verlenging van de toelaatbaarheidsverklaringen.

Ontheffing voor 20 plussers als de kans op een diploma of plek op de arbeidsmarkt groter wordt

Een leerling kan uiterlijk tot en met het schooljaar waarin de leerling 20 jaar wordt op een school voor voortgezet speciaal onderwijs blijven. Dit kan worden verlengd als daarmee de kans op een diploma of passende plek op de arbeidsmarkt groter wordt. Daarvoor moet de school dan wel ontheffing aanvragen bij de inspectie en motiveren waarom een voortgezet verblijf op de school de kansen op de arbeidsmarkt dan wel het behalen van een diploma vergroot. De inspectie beoordeelt of de aanvraag aan de vereisten voldoet en er ontheffing wordt verleend. Wilt u weten of u voor een leerling ontheffing kunt aanvragen? Bekijk het stroomschema Ontheffing 20 plussers en bepaal of u ontheffing voor een leerling kunt aanvragen.

Ondersteuningsplan voor 1 mei naar de inspectie

Stelt uw samenwerkingsverband voor de komende schooljaren een nieuw ondersteuningsplan vast? Dan raden wij u aan om op tijd te starten met de voorbereidingen zodat u aan de procedurevoorschriften en inhoudelijke eisen kunt voldoen. Stuur het ondersteuningsplan voor 1 mei 2021 naar de inspectie. Uitstel verlenen is niet mogelijk omdat we daar geen bevoegdheid voor hebben. Lees op onze website meer informatie over het vaststellen van een nieuw ondersteuningsplan.

Herinnering: Voor 15 december aanmelden voor opting out lwoo

Vo-samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2021 gebruikmaken van opting out lwoo. Kiest uw samenwerkingsverband per 1 januari 2021 voor opting out? Vergeet dan niet om dit voor 15 december 2020 bij ons te melden via het Meldingsformulier opting out lwoo. Op onze pagina over opting out lwoo vindt u informatie over de procedure die u moet volgen bij het melden.

Hou alvast vrij: 14 april en 11 mei Staat van het Onderwijs 2021

Hoe staat het onderwijs in Nederland er momenteel voor? Dat hoort u op 14 april 2021. Dan overhandigt inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de publicatie De Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over al die uitkomsten en ontwikkelingen, in de aanloop naar de conferentie De Staat van het Onderwijs. Want op 11 mei 2021 nodigen we graag iedereen uit die een rol speelt in het onderwijs om tijdens de conferentie te bespreken hoe we, met die kennis, gezamenlijk het onderwijs verder kunnen brengen. Op een later moment kunt u op de website zien hoe ook u kunt deelnemen aan de conferentie.

Jaarwerkplan: wat doet de inspectie in 2021?

Wat doet de inspectie in 2021? We houden toezicht op besturen en hun scholen en opleidingen en we rapporteren op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat een aantal thema’s centraal, waaronder uiteraard de coronacrisis en de effecten daarvan op het onderwijs en de onderwijskwaliteit. Daarnaast is het de bedoeling dat we vanaf augustus 2021 met een nieuw onderzoekskader gaan werken. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

In juni 2020 hebben we het ontwerp Jaarwerkplan 2021 vastgesteld. Dit heeft vervolgens de wettelijk vereiste goedkeuring van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gekregen. In dit jaarwerkplan kijken we een jaar vooruit. Zoals gezegd spelen we uiteraard in op de coronacrisis. Maar zeker komend jaar kan het zo zijn dat er ontwikkelingen zijn die nadere of andere keuzes noodzakelijk maken.

Jaarwerkplan Inspectie van het Onderwijs 2021

Rapportages schoolsluitingen vanwege de coronacrisis: actueel beeld van de gevolgen voor de onderwijscontinuïteit

Het blijft belangrijk dat scholen de inspectie informeren over sluiting van een school of locatie vanwege het coronavirus. Dit kan via het meldpunt schoolsluiting, dat is te bereiken via het Internet Schooldossier. De gegevens worden verwerkt in maandrapportages met trends en ontwikkelingen op nationaal niveau en regionaal niveau. Op basis van die informatie kan beleid worden gemaakt, bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen. Voor een actueel en scherp beeld is het belangrijk om zowel sluiting als heropening op het moment zelf te melden. Op onze website staat meer informatie en een link naar de eerste rapportage.

Rapportages schoolsluitingen vanwege de coronacrisis: actueel beeld van de gevolgen voor de onderwijscontinuïteit

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.