Verlenging van toelaatbaarheidsverklaringen

Bij het aflopen van de geldigheidsduur van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) moet een school bepalen of het noodzakelijk is om een leerling langer op het vso te laten verblijven. Als de school denkt dat het noodzakelijk is dan vraagt ze een nieuwe tlv aan bij het samenwerkingsverband. De inspectie houdt toezicht op hoe scholen en samenwerkingsverbanden hiermee omgaan. De inspectie kan ook ontheffing geven voor leerlingen boven de 20 jaar, voor wie verlenging van de tlv van belang kan zijn.

Wanneer de termijn van de toelaatbaarheid voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) afloopt, beoordeelt de vso-school of langer verblijf op het vso noodzakelijk is. Wanneer de vso-school denkt dat dat nodig is, vraagt zij opnieuw een tlv aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband besluit over de toelaatbaarheid tot het vso. Het doet dit aan de hand van vastgestelde criteria en op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De inspectie houdt hier toezicht op.

Waar richt het toezicht zich op?

In het vso zien we erop toe dat scholen zicht hebben op de ontwikkeling van leerlingen en dat ze leerlingen zo ondersteunen dat ze zich naar hun beste vermogen ontwikkelen. Is dit op orde, dan achten wij de school in staat om goed te kunnen onderbouwen waarom voortzetting van het onderwijs noodzakelijk is.

Bij het toezicht op de samenwerkingsverbanden zien we toe op een zorgvuldig ondersteuningstoewijzing. Dit betekent dat we

  • ten eerste controleren of het samenwerkingsverband een procedure en criteria heeft vastgesteld en opgenomen in het ondersteuningsplan en
  • ten tweede controleren of het samenwerkingsverband zich bij een besluit over een tlv laat adviseren door wettelijk verplichte deskundigen.

Deze 2 punten maken onderdeel uit van het waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden en komen in elk vierjaarlijks onderzoek aan de orde. In het geval van (ernstige) signalen kunnen we deze onderdelen ook buiten het reguliere toezicht onderzoeken.

Inspectie geeft geen oordeel over inhoud besluit

De inspectie mag niet zelf een oordeel uitspreken over de inhoud van een besluit. Ook mag ze besluiten van het samenwerkingsverband niet herzien. Hiervoor moet het samenwerkingsverband een bezwaaradviescommissie inrichten of zich aansluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring van de Stichting Onderwijsgeschillen. Uiteindelijk kunnen geschillen voorgelegd worden aan de bestuursrechter.

Uitsluiten op basis van leeftijd of iq mag niet

Samenwerkingsverbanden en scholen mogen leerlingen niet categoraal uitsluiten, bijvoorbeeld op basis van leeftijd of iq. Het samenwerkingsverband moet een besluit nemen over de toelaatbaarheid op basis van de ondersteuningsbehoefte en ontwikkelmogelijkheden van de leerling. De aanvragende school maakt de behoefte en mogelijkheden inzichtelijk bij de aanvraag. Dit vraagt van de school een deugdelijke en concrete onderbouwing van de aanvraag en van het samenwerkingsverband een zorgvuldige toetsing aan de vastgestelde criteria.

Het samenwerkingsverband moet een besluit altijd onderbouwen, ook als het besluit om geen tlv af te geven. Tegen dit besluit kunnen de aanvragende school of de ouders bezwaar aantekenen. Indien zij dat nodig vinden, kunnen zij daarna bij de rechter in beroep gaan.

Toelaatbaarheid boven de 20 jaar

De wet schrijft voor dat leerlingen het vso uiterlijk verlaten aan het einde van het schooljaar waarin ze de leeftijd van 20 jaar bereiken. Voor voortgezet verblijf op het vso na het bereiken van de 20-jarige leeftijd moet de school een ontheffing aanvragen bij de inspectie met een motivering waarom een voortgezet verblijf op de school de kansen op de arbeidsmarkt dan wel het behalen van een diploma vergroot. De inspectie beoordeelt of de aanvraag aan de vereisten voldoet. Ook hierbij blijft de voorwaarde voor inschrijving dat de leerling toelaatbaar is verklaard door het samenwerkingsverband. Bekijk het stroomschema Ontheffing 20 plussers en bepaal of u ontheffing voor een 20 plusser kunt aanvragen.