Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - november 2019

In deze nieuwsbrief leest u op welke manier de inspectie in het toezicht omgaat met naleving van de zorgplicht. Ook wijzen we u op de deadline voor opting out lwoo en kondigen we een meerjarig onderzoek naar passend onderwijs aan. Verder kunt u lezen welke thema’s de inspectie centraal stelt in 2020.

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek en onze voorbereiding daarop. De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet passend onderwijs. Deze wet heeft als doel dat scholen in het funderend onderwijs op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Scholen moeten dit doen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Raadpleeg voor meer informatie de webpagina Toezicht en handhaving zorgplicht passend onderwijs.

Aandacht voor registratie orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc)

Uw samenwerkingsverband kan ervoor kiezen om een of meerdere orthopedagogisch-didactische centra (opdc’s) in te richten. Dit is een voorziening voor leerlingen die tijdelijk het onderwijs niet (volledig) op een reguliere school kunnen volgen. Graag wijzen wij u erop dat het een wettelijke verplichting is om deze bovenschoolse voorziening als opdc te registreren bij DUO. Raadpleeg voor meer informatie de webpagina Inrichting en voorschriften van een opdc.

Herinnering: Voor 15 december aanmelden voor opting out lwoo

Vo-samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2020 gebruik maken van opting out lwoo. Kiest uw samenwerkingsverband per 1 januari 2020 voor opting out? Vergeet dan niet om dit voor 15 december 2019 bij ons te melden via het Meldingsformulier opting out lwoo. Op onze pagina over opting out lwoo vindt u informatie over de procedure die u moet volgen bij het melden.

Themaonderzoek naar onafhankelijk functioneren van intern toezicht bij samenwerkingsverbanden

In de periode van augustus tot en met oktober bezochten we 15 samenwerkingsverbanden in het kader van het themaonderzoek governance. We interviewden de samenwerkingsverbanden aan de hand van verschillende focuspunten, ingegeven door experts op het gebied van governance. Hierbij is gekeken naar hoe onafhankelijk het toezicht binnen de samenwerkingsverbanden functioneert. Ook onderzochten we of er een relatie is te leggen tussen het onafhankelijk functioneren van het intern toezicht en de (mate van) inzet van externen. De resultaten van het onderzoek publiceren we deze winter in een rapport. Alle samenwerkingsverbanden zullen een exemplaar ontvangen. Wilt u de aankondiging van dit onderzoek nalezen of meer te weten komen over de andere onderzoeken van dit jaar? Raadpleeg dan het Jaarwerkplan 2019.

Start meerjarig onderzoek naar passend onderwijs

De inspectie start deze periode met een meerjarig onderzoek naar de effecten van verschillen in beleidskeuzes tussen samenwerkingsverbanden voor leerlingen. De eerste fase van het onderzoek betreft een kwantitatieve verkenning van (dis)continuïteit van schoolloopbanen in het funderend onderwijs. Daarnaast doen we inventariserend onderzoek naar beschikbare informatie over beleidsverschillen tussen samenwerkingsverbanden. De resultaten hiervan vormen de basis voor fase 2, waarin we focussen op verschillen in het beleid en de effecten hiervan voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (LEO’s) en leerlingen en leraren in het regulier onderwijs. Meer informatie over het onderzoek vindt u in het Jaarwerkplan 2020 onder paragraaf 2.6.2. Heeft u hier vragen over, of heeft u suggesties? Neem dan contact met Laurens de Croes via l.decroes@owinsp.nl.

Evaluatiebijeenkomst samenwerkingsverbanden

De inspectie evalueert momenteel de onderzoekskaders. In de evaluatie nemen we ervaringen van besturen van samenwerkingsverbanden mee. In september organiseerden we daarom een bijeenkomst voor samenwerkingsverbanden die de afgelopen 2 jaar zijn bezocht voor een vierjaarlijks onderzoek. We hebben veel ervaringen en verbeterpunten opgehaald die we meenemen in het proces voor aanpassingen van het kader in augustus 2021. Op onze website leest u meer over de evaluatie en bijstelling van de onderzoekskaders.

Inhoud en werkwijze vierjaarlijks onderzoek besturen samenwerkingsverbanden

Minstens eens in de 4 jaar bezoeken we het bestuur van een samenwerkingsverband. We onderzoeken of het bestuur een samenwerkingsverband realiseert van voldoende kwaliteit. Ook gaan we na of het bestuur financieel in staat is om ook in de toekomst goede samenwerking te blijven verzorgen rond passend onderwijs. Dit is noodzakelijk om iedere leerling die een extra ondersteuningsbehoefte heeft, een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden. Meer informatie vindt u op de pagina Inhoud en werkwijze vierjaarlijks onderzoek besturen samenwerkingsverbanden.

Bijgestelde onderzoekskaders per 1 augustus 2019

Wij houden toezicht op besturen en scholen aan de hand van de onderzoekskaders 2017. Ieder jaar actualiseren wij deze onderzoekskaders. Dit jaar zijn er - beperkte - wijzigingen aangebracht om de onderzoekskaders te laten aansluiten op gewijzigde wetten. De bijgestelde kaders zijn per 1 augustus 2019 van kracht. Voor onderzoeken die na de zomervakantie starten, maken we dus gebruik van de bijgestelde kaders. Lees meer hierover op onze website. Op de pagina Onderzoekskaders 2017 vindt u de nieuwe versies van de kaders voor elke sector.

Jaarwerkplan 2020: waar richt de inspectie zich volgend jaar op

De inspectie houdt toezicht op besturen en hun scholen en rapporteert op stelselniveau over de ontwikkeling van het onderwijs. In het Jaarwerkplan 2020 kunt u lezen hoe we dat toezicht uitvoeren en aan welke sectoroverstijgende en sectorspecifieke thema’s we komend jaar speciaal aandacht besteden. Raadpleeg voor meer informatie het Jaarwerkplan 2020.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.