Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - oktober 2019

We vertellen u in deze editie hoe u een onderzoek naar waardering Goed aanvraagt zodat u mee kunt doen aan het traject Excellente Scholen. Ook leest u op welke manier de inspectie in het toezicht omgaat met naleving van de zorgplicht. Verder geven we verduidelijking over de mogelijkheden van maatwerk in onderwijstijd.

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek en onze voorbereiding daarop. De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet passend onderwijs. Deze wet heeft als doel dat scholen in het funderend onderwijs op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Scholen moeten dit doen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Raadpleeg voor meer informatie de webpagina Toezicht en handhaving zorgplicht passend onderwijs.

Maatwerk in onderwijstijd

De beleidsregel voor afwijking van onderwijstijd maakt het voor het speciaal, primair en voortgezet onderwijs mogelijk om maatwerk in onderwijstijd aan te vragen. Maatwerk is bedoeld voor individuele leerlingen die tijdelijk niet volledig aan het onderwijs kunnen deelnemen. Op onze pagina over maatwerk in onderwijstijd leest u voor welke situaties de afwijking van onderwijstijd geldt en hoe u een aanvraag in kunt dienen. Daarnaast geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Meedoen aan het traject Excellente Scholen 2020?

Om mee te kunnen doen aan het traject Excellente Scholen heeft een school de waardering Goed van de Inspectie van het Onderwijs nodig. Wilt u meedoen aan het traject Excellente Scholen 2020, waarvan de uitreiking plaatsvindt in januari 2021? Dan kan uw bestuur tot en met vrijdag 15 november 2019 via het Internet Schooldossier (ISD) een onderzoek naar de waardering Goed aanvragen.
Meer informatie over Excellente Scholen vindt u op www.excellentescholen.nl. Eventuele vragen kunt u stellen via excellentescholen@onderwijsinspectie.nl.

Evaluatiebijeenkomsten onderzoekskader

De inspectie evalueert momenteel het onderzoekskader voor het toezicht op (voortgezet) speciaal onderwijs. In de evaluatie nemen we ervaringen van schoolbesturen uit het speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden mee. Hierom organiseerden we in september en oktober bijeenkomsten voor besturen en samenwerkingsverbanden die de afgelopen 2 jaar zijn bezocht voor een vierjaarlijks onderzoek. We hebben veel ervaringen en verbeterpunten opgehaald die we meenemen in het proces voor aanpassingen van het kader in augustus 2021. Daarnaast hebben we tijdens de bijeenkomsten stilgestaan bij het intern toezicht.

Toezicht op het jaarlijks monitoren van de sociale veiligheid

Het monitoren van de sociale veiligheid is onderdeel van de wettelijke zorgplicht van elke school. Scholen kiezen zelf een monitoringsinstrument uit dat voldoet aan de wettelijke eisen. In opdracht van de school stuurt de leverancier van de monitor de gegevens naar ons door. Ontvangen wij geen gegevens? Dan treden we handhavend op. Het is dan mogelijk dat we de wettelijke zorgplicht als onvoldoende beoordelen en dat we een opdracht tot herstel geven. Meer informatie over de plicht om te monitoren vindt u op onze pagina over het toezicht op de monitoring sociale veiligheid.

Jaarwerkplan 2020: waar richt de inspectie zich volgend jaar op

De inspectie houdt toezicht op besturen en hun scholen en rapporteert op stelselniveau over de ontwikkeling van het onderwijs. In het Jaarwerkplan 2020 kunt u lezen hoe we dat toezicht uitvoeren en aan welke sectoroverstijgende en sectorspecifieke thema’s we komend jaar speciaal aandacht besteden.

Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs kijken we naar:

  • Meerjarig monitoronderzoek (OR1 en OR2)
  • Veranderingen in instroom vso
  • Passend onderwijs
  • Kwaliteit van onderwijs-zorg arrangementen
  • Onderzoek burgerschap
  • Sturing en kwaliteit
  • Strategisch HRM-beleid

Raadpleeg voor meer informatie het Jaarwerkplan 2020.

Het schoolplan: wat moet en wat mag?

Elke school maakt ten minste eenmaal per 4 jaar een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Scholen mogen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. Wilt u weten welke aanpak bij uw school past? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft, in samenwerking met de inspectie, de digitale handreiking Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid opgesteld. Hierin leest u wat moet en wat mag.

Bijgestelde onderzoekskaders per 1 augustus 2019

Wij houden toezicht op besturen en scholen aan de hand van de onderzoekskaders 2017. Ieder jaar actualiseren wij deze onderzoekskaders. Dit jaar zijn er - beperkte - wijzigingen aangebracht om de onderzoekskaders te laten aansluiten op gewijzigde wetten. De bijgestelde kaders zijn per 1 augustus 2019 van kracht. Voor onderzoeken die na de zomervakantie starten, maken we dus gebruik van de bijgestelde kaders. Lees meer hierover op onze website. Op de pagina Onderzoekskaders 2017 vindt u de nieuwe versies van de kaders voor elke sector.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.