Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: Onderzoekskader 2023 - 12 juli 2023

In deze extra nieuwsbrief informeren we u over het aangepaste onderzoekskader dat is vastgesteld door de minister. We lichten de belangrijkste veranderingen voor u uit.

Onderzoeken na 1 augustus worden uitgevoerd met aangepast onderzoekskader

Op 6 juli 2023 heeft de minister de aangepaste onderzoekskaders vastgesteld. Nieuw in de kaders voor het funderend onderwijs en het mbo is de standaard Basisvaardigheden (OP0). Verder zijn in het funderend onderwijs de teksten van de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch didactisch-handelen (OP3) verduidelijkt. Ten slotte hebben we het kader op verschillende plaatsen aangepast vanwege veranderde wet- en regelgeving.

De nieuwe kaders worden van kracht op 1 augustus 2023. De aangepaste kaders vindt u op onze website.

Alle onderzoeken die na 1 augustus starten, voeren we volgens het nieuwe kader uit.

Krijgt u een herstelonderzoek? Dan onderzoekt de inspecteur de standaarden die eerder als onvoldoende beoordeeld zijn. Als de inspecteur daar aanleiding toe ziet, kan hij standaarden aan het onderzoek toevoegen, waaronder OP0.

Nieuwe standaard Basisvaardigheden en aangepaste standaarden

Afgelopen mei hebben we u al geïnformeerd over de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0). Ook vertelden we u over de aanpassing in het funderend onderwijs van de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch didactisch-handelen (OP3). De teksten van de standaarden kunt u nu lezen op onze website.


Bekijk de standaard Basisvaardigheden (OP0) op onze website


Bekijk de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch didactisch-handelen (OP3) op onze website

Beoordelen van de standaard Basisvaardigheden

De standaard Basisvaardigheden geldt per 1 augustus 2023. In alle onderzoeken die na die datum starten, nemen we de standaard mee. We spreken vanaf die datum nog niet direct een oordeel uit over de nieuwe standaard. Daarmee willen we het onderwijsveld tijd en ruimte geven om de standaard te begrijpen en in te zien wat nodig is om aan de eisen te voldoen. Ook krijgen we zo als inspectie beter zicht op de mogelijke impact en consequenties als we herstelopdrachten geven of de standaard beoordelen. De wettelijke eisen rond de basisvaardigheden zijn niet veranderd. 

Schooljaar 2023-2024

In het schooljaar 2023-2024 beoordelen we de standaard als volgt:

 • Tot 1 januari 2024 geven we alleen herstelopdrachten. Deze nemen we op in het rapport en er wordt een concrete hersteltermijn aan gekoppeld. We geven echter geen oordeel op standaardniveau. We nemen dit ook niet op in het rapport. Dit betekent dat deze standaard niet doorwerkt in het eindoordeel op schoolniveau.
   
 • Vanaf 1 januari 2024 tot 1 augustus 2024 geven we herstelopdrachten met concrete hersteltermijnen. Daarnaast spreken we een oordeel uit over de standaard. Dit oordeel telt mee in het oordeel op schoolniveau, maar we verklaren een school niet onvoldoende als we OP0 als onvoldoende beoordelen. Daarvoor moeten er meer standaarden onvoldoende zijn.
   
 • Vanaf 1 augustus 2024 wordt de standaard een kernstandaard. Dat houdt in dat we een school onvoldoende verklaren als we OP0 als onvoldoende beoordelen.

Onaangekondigde bezoeken

In de nieuwsbrief over de versterking van ons toezicht van afgelopen mei heeft u al kunnen lezen over ons onderzoek naar de effecten van onaangekondigde bezoeken. De Tweede Kamer wil namelijk dat wij vaker scholen onaangekondigd onderzoeken.

We willen verschillende vragen beantwoorden:

 • Welke effecten kan dit type bezoek hebben?
 • Kunnen deze onderzoeken de toezichtlast terugbrengen?
 • In welke situaties kunnen ze waardevol zijn voor het toezicht?
 • Hoe zijn ze praktisch in te richten?


Om deze vragen te kunnen beantwoorden bestuderen we wetenschappelijke literatuur, inventariseren we ervaringen bij andere inspecties in binnen- en buitenland en spreken we met mensen uit het onderwijsveld.

Naast het feit dat we hierover graag met het veld in gesprek gaan, zullen we komend schooljaar ook een klein aantal scholen onaangekondigd bezoeken als pilotonderzoek.

En verder...

...Krijgt u in september een herinnering als u nog niet de gegevens van de monitor sociale veiligheid aan de inspectie heeft geleverd. Na deze herinnering heeft u een maand de tijd om aan deze herstelopdracht te voldoen. Hierna treedt de inspectie handhavend op.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.