Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - 8 maart 2023

In deze nieuwsbrief leest u onder meer over de resultaten van het onderzoek Selectie in het hoger onderwijs. Ook nodigen we u uit om mee te denken met het onderzoek Accreditatiestel. Daarnaast informeren we u over de gewijzigde regels voor financiële maatregelen die we als inspectie kunnen opleggen. Verder vindt u het Jaarwerkplan 2023 en kunt u zich aanmelden voor het congres De Staat van het Onderwijs.

Selectie in hoger onderwijs onvoldoende en onvolledig onderbouwd

Hogescholen en universiteiten moeten systematischer onderbouwen op welke manier zij studenten selecteren voor toelating. Ook zouden zij hun selectieprocedure regelmatig moeten evalueren. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het onderzoek Selectie in het hoger onderwijs: criteria, instrumenten en de borging van kansengelijkheid, dat afgelopen januari uitkwam. Er is tussen opleidingen namelijk weinig overeenstemming wat een goede en eerlijke selectiemethode is. Ook is veelal niet duidelijk of bepaalde studenten worden voorgetrokken of uitgesloten door de gekozen manier van selecteren. In dat licht vraagt de inspectie zich ook af waarom wo-masteropleidingen zouden selecteren als zij genoeg opleidingsplekken hebben.

Denk mee met het onderzoek Accreditatiestelsel

De inspectie doet periodiek onderzoek naar het accreditatiestelsel.  Op dit moment onderzoeken we de bestaande werkwijze: welke procedures, instrumenten en afspraken dragen bij aan betrouwbare en valide opleidingsbeoordelingen, aan de onafhankelijkheid en de deskundigheid van visitatiepanels? De resultaten verschijnen voor de zomer, daarmee kan het huidige accreditatiestelsel worden versterkt. Ook formuleren we aandachtspunten voor het geval besloten wordt om instellingsaccreditatie in te voeren.

Hogescholen en universiteiten worden via hun netwerken van de Vereniging Hogescholen (VH), Universiteiten van Nederland (UNL) en de Nederlandse Raad voor Training en opleiding (NRTO) uitgenodigd input te leveren. Daarnaast organiseren wij ronde tafels met leden van visitatiepanels, secretarissen en met de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Wilt u uw eigen ervaringen met de beoordelingen van bestaande opleidingen met ons delen? Stuur dan uw inbreng uiterlijk maandag 27 maart naar m.pol@owinsp.nl.

Verslag rondetafelbijeenkomsten cyberveiligheid in het onderwijs 2022

Het onderwijs is kwetsbaar voor cyberaanvallen, zo bleek de afgelopen jaren bij verschillende incidenten. Het is daarom belangrijk dat scholen en besturen maatregelen treffen en daarbij gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen. Eind vorig jaar organiseerden we 2 rondetafelbijeenkomsten waar onderwijsbestuurders en andere betrokkenen het gesprek met elkaar aangingen.

Als inspectie roepen wij het onderwijsveld op om samen voort te gaan op de ingeslagen weg. Ervaringen delen en leren van elkaars expertise is waardevol en efficiënt - op die manier hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden. Benieuwd naar wat er zoal besproken is tijdens de bijeenkomsten? Dat kunt u nalezen in het verslag

Gewijzigde regels voor financiële maatregelen

Als we bij een instelling of een bestuur een tekortkoming zien, dan kunnen we een herstelopdracht geven. De instelling of het bestuur moet de tekortkoming dan binnen een bepaalde tijd herstellen. Gebeurt dat niet, dan kan de instelling een financiële sanctie krijgen. Een bekostigde instelling krijgt dan minder geld van het ministerie. Sinds dit jaar zijn de regels hiervoor aangepast. De inspectie kan vanaf nu meer variëren in de hoogte van het bedrag dat wordt ingehouden. Het doel van deze aanpassingen is dat instellingen en besturen de tekortkomingen sneller herstellen. 

Nieuwe podcast Basisvaardigheden: Leesvaardigheid

De inspectie maakt een reeks van 3 podcasts over basisvaardigheden. De nieuwste aflevering gaat over leesonderwijs. Hoe staat het ervoor en wat kan er beter? In deze podcast gaan Lammie Prins van het Deltion College (mbo), Carlijn Pereira van de Taalunie en inspecteur voortgezet onderwijs Mirna Pit met elkaar in gesprek. Ze praten over leesplezier, voorlezen, doorgaande leerlijnen en een totaalaanpak, waarbij ook aandacht is voor taal en lezen bij de andere schoolvakken. Duidelijk wordt welke stappen besturen en scholen kunnen zetten om het leesonderwijs te verbeteren.

Podcasts over basisvaardigheden

Congres De Staat van het Onderwijs: inschrijving geopend

Op woensdag 10 mei presenteren we De Staat van het Onderwijs 2023 tijdens het gelijknamige congres in Utrecht. Op de website vindt u meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden.

Meld u aan voor het congres

Wat doet de inspectie in 2023?

De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in februari ons Jaarwerkplan 2023 goedgekeurd. Hierin leest u wat de inspectie in 2023 gaat doen. We houden toezicht op besturen en hun scholen/opleidingen en bovendien rapporteren we op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat in 2023 een aantal thema’s centraal. Zo besteedt de inspectie speciale aandacht aan basisvaardigheden, sociale veiligheid, passend onderwijs en gelijke kansen.

Jaarwerkplan 2023

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.