Particuliere B3-scholen

De Leerplichtwet 1969 bepaalt dat alle leerplichtige kinderen onderwijs moeten volgen aan een school. Een zeer klein deel volgt onderwijs aan een particuliere B3-school. Ouders betalen zelf de kosten hiervoor. B3-scholen wijken qua grootte en onderwijsconcept vaak af van (door de overheid) bekostigde scholen.

Hoe beoordeelt de inspectie mijn B3-school?

Bekijk het overzicht van B3-scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs waarover wij een bindend advies aan de leerplichtambtenaar hebben uitgebracht of waarbij wij een kwaliteitsonderzoek hebben uitgevoerd.

Bindend advies

Om het verblijf op een B3-school te laten gelden als vervulling van de leerplicht, moeten dergelijke scholen door de leerplichtambtenaar zijn aangemerkt als ‘school in de zin van artikel 1, onderdeel b, onder 3 van de Leerplichtwet 1969’.

De leerplichtambtenaar in de vestigingsplaats van de onderwijsvoorziening krijgt hierover bindend advies van de inspectie. Is de onderwijsvoorziening eenmaal erkend als ‘school’, dan houden wij regelmatig toezicht op de onderwijskwaliteit.

Leerplichtschool

Scholen kunnen hun status van leerplichtschool verliezen. Als niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen geeft de inspectie een herstelopdracht met een termijn voor verbetering. De lengte van de termijn hangt af van de geconstateerde tekortkoming. Na afloop van die termijn zal een onderzoek naar kwaliteitsverbetering worden uitgevoerd. Indien de tekortkoming na afloop van de termijn niet is hersteld adviseert de inspectie de minister om de school niet langer te erkennen als school waar de leerplicht kan worden vervuld. De minister neemt daarover een besluit, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld