Een particuliere school oprichten

Particulieren die een onderwijsvoorziening oprichten (primair en voortgezet onderwijs), moeten dit melden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, afdeling Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierbij moet de initiatiefnemer in ieder geval de statuten en – indien aanwezig - de reglementen overleggen van de rechtspersoon die de school in stand houdt. Dit hoeft niet als de initiatiefnemer een natuurlijk persoon is.

Bezoek inspectie

  • DUO stelt vervolgens de Onderwijsinspectie op de hoogte.
  • Wij leggen een kennismakingsbezoek af en bezoeken kort daarna de school nog een keer om een (bindend) advies uit te brengen aan de leerplichtambtenaar van de vestigingsplaats van de school.

Advies aan leerplichtambtenaar

In ons advies beantwoorden wij de vraag of de school, met de manier waarop zij het onderwijs inricht, ten minste voldoet aan wat de wetgever (Leerplichtwet 1969) van een particuliere school verwacht.

Positief advies

De school heeft een wettelijk bestaansrecht en de inspectie bezoekt de school enige tijd later om een kwaliteitsonderzoek doen.

Negatief advies

De school moet op zo kort mogelijke termijn gesloten worden. De leerlingen moeten het onderwijs dan op een andere, wel erkende school gaan volgen.

Onderzoekskaders niet-bekostigd onderwijs bij uitbrengen advies

In de Onderzoekskaders niet-bekostigd primair en voortgezet onderwijs beschrijven wij hoe wij tot een advies komen (de onderzoekscriteria). 

Oprichting melden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, afdeling DUO

Particulieren die een onderwijsvoorziening oprichten (primair en voortgezet onderwijs) moeten dit voor zowel primair als voortgezet onderwijs binnen vier weken melden bij DUO.