Vierjaarlijks onderzoek bestuur en opleidingen mbo

De inspectie kijkt jaarlijks of er bij onderwijsinstellingen risico’s zijn in de kwaliteit van het onderwijs en op het gebied van het financieel beheer. Daarnaast voeren we met het onderzoekskader mbo 2017 eens per vier jaar het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en opleidingen uit.

In het vierjaarlijks onderzoek doen we onderzoek op twee niveaus:

 • op het niveau van het bestuur: we onderzoeken de kwaliteitszorg en het financieel beheer
 • op het niveau van opleidingen:
  • we doen verificatieonderzoek om vast te stellen of het bestuur een juist beeld heeft van de opleiding,
  • we doen kwaliteitsonderzoek bij eventuele risico-opleidingen
  • op verzoek van het bestuur of opleiding doen we een onderzoek naar ‘goede opleidingen’.

In het vierjaarlijks onderzoek bij besturen en opleidingen staan de volgende vragen centraal:

 1. Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit?
 2. Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer?
 3. Wordt actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en van de opleidingen?
 4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Vierjaarlijks onderzoek tot augustus 2021

Bij besturen waar in schooljaar 2020/2021 voor de eerste keer een vierjaarlijks onderzoek wordt uitgevoerd, maakt de inspectie een inschatting van de risico’s. Dit gebeurt op basis van een analyse van meldingen, signalen en de toezichtshistorie, onder andere het meest recente oordeel op bestuursniveau. Zijn er risico’s, dan volgt onderzoek ter plaatse. Onderzoeksactiviteiten die op locatie moeten plaatsvinden, stelt de inspectie in principe uit. Wanneer uit het voorbereidend onderzoek geen risico’s naar voren komen, dan bespreekt de inspectie dit in een gesprek op afstand met het bestuur en legt dit vast in een rapport. De inspectie geeft in dit rapport geen oordeel. Het voldoende oordeel op bestuursniveau op basis van het onderzoek naar de Staat van de Instelling (toezicht van voor 2017) of een daaruit voortgekomen herstelonderzoek blijft dan gehandhaafd tot het vierjaarlijks onderzoek in de volgende cyclus (vanaf augustus 2021). Om technische redenen zal dit oordeel niet op de website getoond worden. Wel is het terug te vinden in het laatste inspectierapport op instellingsniveau.

Hoe ziet het vierjaarlijks onderzoek bij besturen en opleidingen eruit?

Het vierjaarlijks onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

Lees meer over het vervolgtoezicht in de brochure Informatie over vervolgtoezicht in het mbo.

Rapport: Beleidsreactie en zienswijze 

In het rapport van bevindingen kan een beleidsreactie van het bestuur worden opgenomen. Daarnaast kan het bestuur een zienswijze als bijlage bij het rapport laten opnemen.

Toelichting verschil beleidsreactie en zienswijze

In de tussenliggende jaren

De inspectie zal in de tussenliggende jaren – in de jaren dat er bij een bestuur geen vierjaarlijks onderzoek wordt uitgevoerd - een (jaarlijkse) prestatieanalyse uitvoeren. Als uit die analyse blijkt dat er risico’s zijn bij bepaalde opleidingen, dan zal dat veelal leiden tot een gesprek met het bestuur en zo nodig een onderzoek. 

Lees meer over de jaarlijkse prestatieanalyse.

Video Vierjaarlijks onderzoek besturen en opleidingen middelbaar beroepsonderwijs

In deze video leggen we uit hoe het vierjaarlijks onderzoek bij besturen en opleidingen in het mbo verloopt.

Vierjaarlijks onderzoek besturen en opleidingen middelbaar beroepsonderwijs