Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

Toelichting bij het accountantsprotocol, versie 6 december 2021

Het is noodzakelijk gebleken om het protocol, dat op 12 juli 2021 beschikbaar is gesteld, op een aantal punten aan te passen. Om te laten zien waar de wijzigingen hebben plaatsgevonden is hieronder een versie opgenomen met ‘track changes’.

Download ‘Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 met track changes

Loket voor vragen van instellingsaccountants

Tijdens de controle- en onderzoekwerkzaamheden bij de onderwijsinstellingen hebben instellingsaccountants geregeld vragen over o.a. de interpretatie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW.
Deze vragen kunt u voorleggen aan de inspectie via accountantsprotocol@owinsp.nl

Heeft u vragen over:

  • Jaarverslaggeving, deze kunt u voorleggen aan Ber van Zanen, b.k.vanzanen@minocw.nl
  • Uitleg van wet- en regelgeving, deze kunt u voorleggen aan het ICO,  ico@duo.nl

Bijlage(n)