Over Peil.onderwijs

Peil.onderwijs is het geheel van periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Het geeft input voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijs in verschillende leergebieden. De Inspectie van het Onderwijs voert de regie over deze peilingsonderzoeken, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De peilingen brengen de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen voor de gepeilde vakken of leergebieden in beeld. Ook geven ze zicht op het aanbod en het onderwijsleerproces op de scholen en de samenhang daarvan met de leerlingprestaties op het betreffende leergebied. 

In de peilingen zit een doorgaande leerlijn. Zo toetsen peilingen aan het eind van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk de prestaties en het onderwijs in hetzelfde leergebied als een peiling 2 jaar eerder aan het eind van het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Door op deze manier te peilen is het bijvoorbeeld mogelijk om de ontwikkeling en trends te beschrijven. De peilingsonderzoeken worden gepland en uitgevoerd volgens een meerjarenprogrammering. 

Stappen peilingsonderzoek