Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - oktober 2019

In deze editie leest u dat het Onderwijsresultatenmodel in 2020 wordt aangepast. Daarnaast willen we u attenderen op het aanleveren van de gegevens van de monitor sociale veiligheid. Verder wijzen we u op een aantal veelgestelde vragen over maatwerk onderwijstijd voor leerlingen met een beperking.

Bijgestelde onderzoekskaders per 1 augustus 2019

Wij houden toezicht op besturen en scholen aan de hand van de onderzoekskaders 2017. Ieder jaar actualiseren wij deze onderzoekskaders. Dit jaar zijn er - beperkte - wijzigingen aangebracht om de onderzoekskaders te laten aansluiten op gewijzigde wetten. De bijgestelde kaders zijn per 1 augustus 2019 van kracht. Voor onderzoeken die na de zomervakantie starten, maken we dus gebruik van de bijgestelde kaders. Lees meer hierover op onze website. Op de pagina Onderzoekskaders 2017 vindt u de nieuwe versies van de kaders voor elke sector.

Onderwijsresultatenmodel 2020: wijzigingen en schaduwpublicatie

In 2020 komt er een beperkte aanpassing van het Onderwijsresultatenmodel. Besturen en scholen zijn hier in een brief van 4 juli 2019 over geïnformeerd. Wilt u nagaan wat er gewijzigd is? De aanpassing vindt u op de pagina Onderwijsresultatenmodel voortgezet onderwijs 2020. Daarnaast staan in het Internet Schooldossier nieuwe overzichten klaar van de Onderwijsresultaten 2019, berekend volgens de regels van 2020. Met deze schaduwpublicatie kunt u alvast het effect zien voor de afdelingen van uw school. De Onderwijsresultaten zoals gepubliceerd in maart 2019 blijven leidend in het toezicht tot de publicatie van het Onderwijsresultatenmodel 2020. Meer informatie hierover vindt u bij de veelgestelde vragen over het Onderwijsresultatenmodel voortgezet onderwijs.

Hoe kunnen scholen hun leerlingen motiveren om te leren?

Hoe kan je leerlingen motiveren? Leraren en schoolleiders hebben daartoe meer mogelijkheden tot hun beschikking dan ze in de praktijk toepassen. En vooral ook binnen de reguliere lessen. Bijvoorbeeld: leerlingen meer uitdaging bieden, en hun duidelijker maken wat het nut is van opdrachten en toetsen. Ook helpt het om leerlingen zogeheten procesfeedback te geven: uitleggen waarom een bepaald antwoord goed of fout is, en hoe een leerling tot zijn of haar antwoord kan komen. Daarin blijkt voor scholen nog veel te winnen, concludeert het onderzoek Motivatie om te leren - Motiverende kenmerken van het voortgezet onderwijs.

Meedoen aan het traject Excellente Scholen 2020?

Om mee te kunnen doen aan het traject Excellente Scholen heeft een school de waardering Goed van de Inspectie van het Onderwijs nodig. Wilt u meedoen aan het traject Excellente Scholen 2020, waarvan de uitreiking plaatsvindt in januari 2021? Dan kan uw bestuur tot en met vrijdag 15 november 2019 via het Internet Schooldossier (ISD) een onderzoek naar de waardering Goed aanvragen.

Meer informatie over Excellente Scholen vindt u op www.excellentescholen.nl. Eventuele vragen kunt u stellen via excellentescholen@onderwijsinspectie.nl.

Toezicht op het jaarlijks monitoren van de sociale veiligheid

Het monitoren van de sociale veiligheid is onderdeel van de wettelijke zorgplicht van elke school. Scholen kiezen zelf een monitoringsinstrument uit dat voldoet aan de wettelijke eisen. In opdracht van de school stuurt de leverancier van de monitor de gegevens naar ons door. Ontvangen wij geen gegevens? Dan treden we handhavend op. Het is dan mogelijk dat we de wettelijke zorgplicht als onvoldoende beoordelen en dat we een opdracht tot herstel geven. Meer informatie over de plicht om te monitoren vindt u op onze pagina over het toezicht op de monitoring sociale veiligheid.

Wat doet de inspectie met informatie uit de monitor sociale veiligheid?

Soms krijgen we de vraag welke informatie van de monitor sociale veiligheid wij kunnen inzien. De gegevens van de monitor ontvangen we van de leverancier. Daarbij krijgen we geen inzicht in gegevens van individuele leerlingen, maar alleen in gegevens van en over de school. We kijken naar de gemiddelde veiligheidsbeleving van alle leerlingen, de gemiddelde aantasting van die veiligheid en het gemiddelde welbevinden van alle leerlingen van een school. Op onze website vindt u de veelgestelde vragen over de sociale veiligheid.

Jaarwerkplan 2020: waar richt de inspectie zich volgend jaar op

De inspectie houdt toezicht op besturen en hun scholen en rapporteert op stelselniveau over de ontwikkeling van het onderwijs. In het Jaarwerkplan 2020 kunt u lezen hoe we dat toezicht uitvoeren en aan welke sectoroverstijgende en sectorspecifieke thema’s we komend jaar speciaal aandacht besteden. Raadpleeg voor meer informatie het Jaarwerkplan 2020.

Maatwerk onderwijstijd voor leerlingen met een beperking

De beleidsregel voor afwijking van onderwijstijd maakt het voor het speciaal, primair en voortgezet onderwijs mogelijk om maatwerk in onderwijstijd aan te vragen. Maatwerk is bedoeld voor individuele leerlingen die tijdelijk niet volledig aan het onderwijs kunnen deelnemen. Op onze pagina over maatwerk in onderwijstijd leest u voor welke situaties de afwijking van onderwijstijd geldt en hoe u een aanvraag in kunt dienen. Daarnaast geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Vanaf 1 november 2019 wordt toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek en onze voorbereiding daarop. De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet passend onderwijs. Deze wet heeft als doel dat scholen in het funderend onderwijs op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Scholen moeten dit doen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Raadpleeg voor meer informatie de webpagina Toezicht en handhaving zorgplicht passend onderwijs.

Het schoolplan: wat moet en wat mag?

Elke school maakt ten minste eenmaal per 4 jaar een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Scholen mogen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. Wilt u weten welke aanpak bij uw school past? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft, in samenwerking met de inspectie, de digitale handreiking Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid opgesteld. Hierin leest u wat moet en wat mag.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.