Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - oktober 2021

In deze nieuwsbrief wijzen wij u onder andere op het onderzoek dat de inspectie deed naar de digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs. De uitkomsten zijn interessant voor alle onderwijssectoren. Daarnaast raden we u aan om tijdig te beginnen met de voorbereidingen van het ondersteuningsplan. Ook leest u over ons toezicht tijdens de coronapandemie.

Ook onderwijs blijkt digitaal kwetsbaar

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs. Veel uitkomsten daarvan zijn ook voor andere onderwijssectoren van belang. Want net als andere organisaties en bedrijven, blijken alle onderwijsinstellingen doelwit te kunnen worden van digitale aanvallen of kwetsbaar te zijn voor datalekken. Steeds meer besturen in het hoger onderwijs zijn zich daarvan bewust, blijkt uit het onderzoek Binnen zonder kloppen – Digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs. Toch hebben nog niet alle onderwijsinstellingen genoeg kennis, actuele informatie of voldoende beschermingsmogelijkheden om zulke dreigingen het hoofd te kunnen bieden.

Binnen zonder kloppen – Digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs

Ondersteuningsplan: begin tijdig met de voorbereidingen

Samenwerkingsverbanden stellen minstens eens in de 4 jaar een ondersteuningsplan vast. Ze sturen dit naar de inspectie vóór 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waar het plan betrekking op heeft. We raden u aan om tijdig te starten met de voorbereidingen, zodat u aan de procedurevoorschriften en inhoudelijke eisen kunt voldoen. Lees op onze website meer informatie over het vaststellen van een nieuw ondersteuningsplan.

Toezicht tijdens de coronapandemie (update)

Tijdens de coronapandemie moet het toezicht regelmatig worden aangepast. De stand van zaken op dit moment is dat de inspectieonderzoeken in principe op locatie plaatsvinden. Dit geldt voor alle typen onderwijs. Waar dat passend en mogelijk is, maakt de Inspectie van het Onderwijs in het toezicht gebruik van digitale middelen om gesprekken te voeren. Onderzoek op locatie gebeurt uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen tegen het coronavirus. Het meldpunt schoolsluiting vanwege het coronavirus blijft vooralsnog open.

Toezicht tijdens de coronapandemie (update oktober 2021)

Contact met besturen door het Loket van de inspectie

De inspectie wil een toegankelijke en transparante organisatie zijn en staat open voor meldingen over scholen en instellingen. Met de nieuwe onderzoekskaders krijgen meldingen daarnaast een prominentere plek in ons toezicht.

Via het meldpunt op onze website kunnen ouders en andere betrokkenen bij het onderwijs een melding maken. De meldingen komen binnen bij het team Loket dat ze verwerkt. Om beter zicht te krijgen op meldingen kan het Loket sinds dit schooljaar (2021/2022) contact opnemen met het bestuur van een school of instelling over een ontvangen melding. Bijvoorbeeld om informatie op te vragen of om aandacht te vragen voor de geldende wet- en regelgeving. Dit gebeurt in principe schriftelijk. Het Loket stemt het contact met het bestuur af met de contactinspecteur van de school of instelling. Ook laat de inspectie de melder weten wat zij met de betreffende melding heeft gedaan.

Voor 15 december aanmelden voor opting out lwoo

Vo-samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2022 gebruikmaken van opting out lwoo. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor de vaste indicatiecriteria voor lwoo en de lwoo-licenties. Kiest uw samenwerkingsverband per 1 januari 2022 voor opting out? Vergeet dan niet om dit voor 15 december 2021 bij ons te melden. Op onze website vindt u meer informatie over opting out lwoo.

En verder

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.