Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - december 2019

In deze nieuwsbrief leest u wat u kunt doen bij problemen die voortkomen uit het lerarentekort en dat de prestaties van groep 8-leerlingen op het gebied van Engels uiteenlopen. Ook vragen we aandacht voor de mogelijkheid om een bestuursreactie te geven in het inspectierapport.

Het lerarentekort en adaptief toezicht

Het lerarentekort is een groot probleem dat veel scholen raakt. We houden hierop adaptief toezicht. Dat betekent het volgende. Er kunnen situaties ontstaan waarbij keuzes moeten worden gemaakt die buiten de wettelijke kaders vallen. Dan is het belangrijk dat daarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat en dat de keuzes zijn afgestemd met de ouders, het interne toezicht en de MR. De inspectie zal besturen en scholen in zulke gevallen vanzelfsprekend niet houden aan het onmogelijke en bij het toezicht rekening houden met de context.

Het is aan te raden om contact op te nemen met het Loket van de inspectie als u voor langere tijd moet kiezen voor ingrepen die verder gaan dan wat wettelijk is toegestaan. 

Onderzoek Ruimte in Meesterschap gaat van start

De inspectie is gestart met een nieuw themaonderzoek over de samenhang tussen strategisch HRM-beleid, de kwaliteit van het onderwijs en de werkbeleving. Daarbij richten we ons niet primair op de vraag waardoor de werkdruk in het onderwijs wordt veroorzaakt. In dit onderzoek staat de vraag centraal wat scholen doen om te zorgen voor een wisselwerking tussen het met energie werken aan kwaliteitsverbetering enerzijds en een positieve werkbeleving anderzijds. We gaan daarbij op zoek naar mooie praktijkvoorbeelden, die we kunnen delen. Wilt u meer weten? Lees dan de weblog Waar plezier en kwaliteit samenkomen.

Wat hebben scholen aan het onderwijsresultatenmodel?

Veel scholen en besturen verdiepen zich momenteel in het nieuwe onderwijsresultatenmodel dat volgend schooljaar in gaat. Met het model kunt u zien hoe de leerresultaten van uw school of bestuur zich verhouden tot die van vergelijkbare scholen. Daartoe delen wij de landelijke gemiddelden die vergelijkbare scholen behalen op de referentieniveaus. Hiermee kunt u inzicht krijgen in de eigen resultaten ten opzichte van deze scholen. Dit helpt ook bij het stellen van eigen ambitieuze doelen. U kunt hier meer over lezen op onze pagina Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel.

Leerlingprestaties voor het vak Engels aan het einde van de basisschool lopen flink uiteen

Het peilingsonderzoek Engels einde basisonderwijs laat zien dat de leerlingprestaties van groep 8-leerlingen op het gebied van Engels uiteenlopen. Dit geldt ook voor de manier waarop scholen hun onderwijs in Engels vormgeven. Daarnaast zijn er verschillen in de manieren waarop scholen hun leerkrachten faciliteren bij het geven van Engels. Bovendien is er diversiteit in de opleiding van leerkrachten in Engels en voelt lang niet iedere leerkracht zich goed voorbereid voor het geven van Engels. Lees dit en meer in het peilingsonderzoek Engels einde basisonderwijs.

Leerlingprestaties voor het vak Engels aan het einde van de basisschool lopen flink uiteen

Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018

Jaarlijks beschrijven we hoe GGD’en en gemeenten toezicht houden en handhaven in de kinderopvang. Wij doen dit als interbestuurlijk toezichthouder. In het rapport leest u dat instellingen aanloopproblemen hadden bij het naleven van de - nieuwe - Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Ook beschrijven we dat basisscholen en kinderopvangorganisaties steeds meer samenwerken. Alleen gebeurt dit niet altijd binnen de grenzen van de wet. Als dat het geval is, dan spreken we gemeenten en schoolbesturen daarop aan. Raadpleeg voor meer bevindingen het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018.

Gebruik de mogelijkheid om een reactie in het rapport te geven

Met de invoering van de nieuwe onderzoekskaders in augustus 2017  hebben scholen en besturen de mogelijkheid om een bestuursreactie te geven in het inspectierapport. In een apart hoofdstuk kunnen zij reageren op de uitkomsten van het onderzoek en aangeven welke conclusies zij trekken voor de verdere schoolontwikkeling. We roepen u uitdrukkelijk op om hier gebruik van te maken. Tot nu toe deden de meeste besturen/scholen dit, op een enkele uitzondering na. Het is een gemiste kans om niet van de mogelijkheid gebruik te maken. Rapporten staan voor een periode van 4 jaar op onze website. Een eigen reactie en een blik op de toekomst van de school is een belangrijke aanvulling.

Save the date: De Staat van het Onderwijs 2020

Het congres De Staat van het Onderwijs vindt komend jaar plaats op woensdag 22 april in het congrescentrum van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De inspectie presenteert tijdens het congres een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Daarnaast kunt u interessante sessies volgen. Wilt u het congres bijwonen? Zet de datum alvast in uw agenda! Bekijk het nieuwsbericht op onze website voor meer informatie.

Begin 2020 resultaten evaluatie onderzoekskaders bekend

We ronden op dit moment de evaluatie van de onderzoekskaders af die op 1 augustus 2017 van kracht zijn geworden. De inspectie evalueert deze kaders om te bekijken welke aanpassingen gewenst zijn per augustus 2021. Hoe evalueren we? We voeren gesprekken met veel betrokkenen binnen en buiten het onderwijsveld en publiceren de uitkomsten hiervan begin 2020 op onze website. Daarnaast onderzoekt de Radboud Universiteit de effecten van ons toezicht door scholen en besturen te bevragen. Deze resultaten gaan medio 2020 naar de Tweede Kamer. Bekijk voor meer informatie de webpagina Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders.

Feestelijke uitreiking predicaat Excellente School 2019

Op 20 januari 2020 wordt op feestelijke wijze bekend gemaakt welke scholen het predicaat Excellente School 2019 ontvangen, dat geldig is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Net zoals voorgaande jaren worden de predicaten op de scholen zelf uitgereikt. De scholen die het predicaat krijgen overhandigd hadden voor deelname al de waardering Goed van de inspectie ontvangen. In het najaar van 2019 bezocht een onafhankelijk jury de scholen en is vastgesteld dat de scholen zich onderscheiden van andere goede scholen op een zelfgekozen excellentieprofiel.


Wil uw school ook het predicaat Excellente School ontvangen?

Van 1 april tot en met 20 mei 2020 kunnen scholen met de waardering Goed zich aanmelden voor het traject Excellente Scholen 2020. Kijk voor meer informatie op www.excellentescholen.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.