Zij-instroom van beroep leraar

Het traject zij-instroom in het beroep van leraar leidt mensen met werkervaring en een hogeronderwijsdiploma op voor docent in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De trajecten voor zij-instroom in het beroep leveren een bescheiden maar relevante bijdrage aan het tegengaan van het lerarentekort. Ruim de helft van de zij-instromers is opgeleid voor tekortvakken. Het aantal zij-instromers is het afgelopen decennium sterk gedaald; in de laatste jaren zien we weer een lichte toename. De meesten volgen een traject voor mbo-docent. Dat blijkt uit het rapport ‘Zij-instroom in het beroep van leraar, 2010-2013’.

Zij-instromers dragen bij aan tegengaan lerarentekort in bètavakken en talen

Tussen 2010 en 2013 werd ruim de helft van alle voortgezet eerstegraads zij-instromers opgeleid voor een tekortvak (in talen of een exact vak). Dertig procent is opgeleid voor natuur-, wis- of scheikunde en twintig procent voor een taal. Van de zij-instromers die in de periode 2010-2013 een tweedegraads traject volgen, is twee derde gericht op een tekortvak in bèta of talen. De trajecten voor zij-instroom in het beroep leveren daarmee een bescheiden maar relevante bijdrage aan het tegengaan van het lerarentekort. Dat is vooral bij de tekortvakken in het voortgezet onderwijs hard nodig.

Dalende zij-instroom is trend

De periode 2010-2013 kent een lichte opleving in het aantal zij-instromers ten opzichte van de voorgaande jaren die een sterke daling lieten zien. De meeste zij-instromers worden opgeleid voor docent in het mbo. Deze trend zet zich voort in 2014.

De hoeveelheid aanbieders van zij-instroomtrajecten - assessmentcentra en lerarenopleidingen die zich bezighouden met zij-instromers in het beroep in het primair en voortgezet onderwijs – neemt af.

De aantallen zij-instromers verschillen sterk per jaar en onderwijssector. In sommige periodes was de vraag naar zij-instromers gering. Daarnaast was de subsidieregeling de afgelopen tien jaar niet altijd voor alle sectoren geldig. Anderzijds zijn er signalen dat lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs terughoudender zijn geworden in het aanbieden van maatwerktrajecten. Gezien de bijdrage aan het lerarentekort, vooral in tekortvakken, heeft de inspectie hier zorg over.

Juiste doelgroep neemt deel aan traject

Het traject zij-instroom in het beroep is bedoeld voor mensen met een hogeronderwijsdiploma (enkele uitzonderingen daargelaten) en met werkervaring, in principe buiten het onderwijs. Het traject moet het aantrekkelijk maken om over te stappen naar het onderwijs voor mensen die buiten het onderwijs werkzaam zijn en wel geschikt bevonden worden voor het onderwijs. Gebleken is dat in de gemeten periode de meeste zij-instromers deze achtergrond hebben.