Bevoegdheid leraren in het voortgezet onderwijs

Het is wettelijk vastgelegd waaraan de benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs moet voldoen.

Wanneer geeft een leraar bevoegd les?

Naast een verklaring omtrent het gedrag is de belangrijkste vereiste dat de leraar in het bezit is van een getuigschrift hoger onderwijs, waaruit blijkt dat hij voldoet aan de bekwaamheidseisen voor het vak waarin hij lesgeeft. Kort gezegd: hij moet een diploma bezitten van een passende lerarenopleiding. 

Op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) leest u meer over de bevoegdheden van leraren in het voortgezet onderwijs.

Uitzonderingen

De wet laat de ruimte om in uitzonderingsgevallen een leraar te benoemen die (nog) niet voldoet aan de juiste bekwaamheidseisen. We noemen deze leraren tijdelijk benoembaar. De inzet van deze onbevoegde leraren is alleen voor een bepaalde tijd en/of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Volledig onbevoegde leraren moeten na één jaar in opleiding; wie niet over de juiste bevoegdheid beschikt (ander vak, ander niveau), heeft daarvoor twee jaar de tijd, een termijn die onder bepaalde omstandigheden een keer mag worden verlengd.

Toezicht

Bevoegd lesgeven is onderdeel van het onderzoekskader 2021 Voortgezet Onderwijs. In het kader is opgenomen dat het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel op alle scholen. Het bestuur maakt mogelijk dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt en de juiste bevoegdheid haalt voor het vak waarvoor het wordt ingezet waar dat nog niet het geval is. Dit betekent dat bevoegdheden in elk onderzoek besproken kunnen worden. Dat kan in een vierjaarlijks onderzoek zijn, in een specifiek onderzoek of naar aanleiding van signalen. Het bestuur moet zich hierover kunnen verantwoorden aan de inspectie. Een eventuele herstelopdracht zal altijd gericht zijn aan het bestuur, niet aan de individuele docent.

Scholingstraject pabo-gediplomeerden

Pabo-gediplomeerden die het certificaat “Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis- en kader” hebben behaald, staan voortaan bevoegd voor de klas in de onderbouw van het vmbo basis- en kader. In regelgeving is nu vastgelegd dat zij in deze leerwegen les mogen geven in de vakken Nederlands en Rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld. Een pabo-gediplomeerde is bevoegd vanaf het moment dat het certificaat is behaald. De bevoegdheid is persoonsgebonden en niet gerelateerd aan de school waar een pabo-gediplomeerde werkzaam is. Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/pabo-gediplomeerden-voor-de-klas-vmbo-basis-kader.

Handboek Onderwijsbevoegdheden

In het Handboek Onderwijsbevoegdheden vindt u meer uitleg over het bevoegdhedenstelsel en de benoemingsvereisten in het onderwijs. Ook vindt u de relevante wet- en regelgeving terug in het handboek.