Scholen funderend onderwijs worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten

Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen in het funderend onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus.

Kind schrijft in een werkboek

De inspectie speelt op verschillende manieren in op de coronacrisis. Dit doen we onder meer met onderzoek op afstand en waar mogelijk door compacte vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en hun scholen of opleidingen. Ook onderzoeken we afstandsonderwijs, de effecten van de coronacrisis op de onderwijsresultaten en de achterstanden van leerlingen en studenten.

In onze oordelen houden we nu ook al rekening met de omstandigheden, bijvoorbeeld ten aanzien van onderwijstijd. Komend schooljaar willen we dat ook doen ten aanzien van de onderwijsresultaten. Daarbij gaat het om de resultaten van onder meer de eindtoets en het eindexamen. De beperkingen als gevolg van het coronavirus beïnvloeden immers deze resultaten, en deze invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen.

Geen oordeel, wel analyse resultaten

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en besturen en scholen hebben recht op een fair oordeel. Daarom zullen wij het komend schooljaar (2021/2022) geen oordelen geven op de onderwijsresultaten (standaard OR1 uit het onderzoekskader van de inspectie). Dit geldt voor de onderzoeken die wij doen op scholen en afdelingen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Onderzoek bij risico’s

Toch blijven we als inspectie de onderwijsresultaten ook komend schooljaar nauwgezet volgen. Het gaat immers om een cruciale deugdelijkheidseis. We nemen de onderwijsresultaten mee in de risicodetectie. Waar risico’s gesignaleerd worden, wordt ook in schooljaar 2021/2022 risicogericht kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Dit kan op school- of afdelingsniveau nog steeds leiden tot het oordeel Onvoldoende of oordeel Zeer zwak. Bij dit oordeel tellen de onderwijsresultaten niet mee.

Daarbij is van belang dat scholen die mede op basis van de onderwijsresultaten risico’s laten zien, te zijner tijd kunnen aanhaken bij het Nationaal Programma Onderwijs na Corona. Besturen en scholen met resultaten die zorgelijk zijn, konden bovendien ook voor de coronacrisis al deelnemen aan het programma ‘Goed worden goed blijven’ (primair onderwijs)  of ‘Leren verbeteren’ (voortgezet onderwijs) met de daarbij behorende monitoring.

Scholen die het oordeel Zeer zwak of Onvoldoende hebben, kunnen zich in het schooljaar 2021/2022 verbeteren, ook al geven we geen oordeel over de onderwijsresultaten. Voorwaarde is dat de inspectie geen risico’s ziet in de kwaliteit van het onderwijsproces en de borging daarvan.

Waardering goed

Verder zal het in het schooljaar 2021/2022 mogelijk blijven om de waardering Goed aan te vragen. Normaal gesproken is daarvoor nodig dat de school minimaal het inspectieoordeel Voldoende krijgt op de onderwijsresultaten. Dat kan komend schooljaar niet, dus ook hierbij geldt als voorwaarde dat de inspectie in een integrale weging op basis van haar onderzoekskader geen risico’s ziet.

Zicht op resultaten belangrijk

De inspectie vindt het belangrijk dat scholen en besturen zelf zicht blijven houden op de resultaten. In de eerste plaats in het belang van de individuele leerlingen. In de tweede plaats zodat er op school- en bestuursniveau een analyse gemaakt kan worden om vast te stellen welke maatregelen er eventueel nodig zijn om achterstanden weg te werken. Als inspectie gebruiken we de onderwijsresultaten onder meer om tot een landelijk beeld komen, dat beleidsmakers kunnen gebruiken om plannen te maken.

Doorwerking in de volgende jaren

Een belangrijke vraag is hoe het niet geven van oordelen op de onderwijsresultaten in het schooljaar 2021/2022 doorwerkt in volgende jaren. Dat hangt voor een deel af van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt. De aanpassing van het toezicht op de onderwijsresultaten geldt vooralsnog voor het schooljaar 2021/2022. De inspectie werkt op dit moment aan een meerjarige aanpak van de oordelen die zij verbindt aan de onderwijsresultaten.

Mbo en vavo

Welke gevolgen de coronacrisis heeft voor de onderwijsresultaten in het mbo en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), leest u op de pagina Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten mbo.