Zelfstandige exameninstellingen

Zelfstandige exameninstellingen zijn particuliere scholen die zowel scholieren als jongvolwassenen de mogelijkheid bieden een diploma voortgezet onderwijs te behalen.

Bevoegdheden

Zelfstandige exameninstellingen hebben op grond van bepalingen in de onderwijswetten de bevoegdheid om:

  • schoolexamens af te nemen;
  • het centraal schriftelijk eindexamen te organiseren;
  • diploma’s mavo, havo of vwo uit te reiken (na vaststelling van de uitslag).

Een deel van deze scholen organiseert alleen onderwijs in het kader van de examens (laatste twee leerjaren). Een ander deel organiseert ook het voorafgaande onderwijs (onderbouw / leerjaar 3).

Kenmerken

Kenmerken van zelfstandige exameninstellingen zijn kleinere groepen en persoonlijke begeleiding van een leerling. Deze scholen worden niet door de overheid bekostigd en zijn dus particulier.

Wettelijke basis

Zelfstandige exameninstellingen zijn aangewezen als exameninstelling op basis van een van de volgende artikels:

  • Artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) of
  • Artikel 1.4a.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Gelijkwaardige diploma’s

De diploma’s die door zelfstandige exameninstellingen worden uitgereikt, zijn gelijkwaardig aan de diploma’s die door een reguliere bekostigde school voor voortgezet onderwijs worden verstrekt.

Met een diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs (hbo of wo).

Onderzoek

In 2015 onderzochten wij alle zelfstandige exameninstellingen. We keken daarbij specifiek naar:

  • het door de Minister vastgestelde waarderingskader;
  • de leerbehoeften van de leerlingenpopulatie;
  • de bevoegdheden van de docenten voor de lessen die zij geven;
  • de examenresultaten van de exameninstelling.

De rapporten per instelling kunt u downloaden op Onderwijsinspectie.sitearchief.nl.