Aandacht voor pesten

De laatste tijd is er veel aandacht voor pesten op school. Ook in het toezicht van de inspectie is pesten een aandachtspunt. Op deze pagina leest u hoe wij hiermee omgaan.

Een school die voor leerlingen en personeel sociaal veilig is, is een van de punten waar de inspectie in het toezicht op let. Wij beoordelen dit punt in steekproeven, zoals voor het jaarlijkse Onderwijsverslag.

Ook beoordelen we de sociale veiligheid in situaties die daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld als er aanwijzingen zijn voor problemen. Als sprake is van ernstige signalen, risico’s of incidenten, voeren we diepgaand onderzoek uit en wordt het toezicht zo nodig geïntensiveerd. Leerlingen, ouders of personeelsleden kunnen in ernstige situaties ook zelf contact zoeken met een vertrouwensinspecteur (telefoonnummer 0900-1113111).

Veiligheidsbeleid

In het toezicht letten we er onder meer op of de school zelf een goed beeld heeft van de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel. We bevragen de school regelmatig of leerlingen en personeel zich veilig voelen, hoe ze het sociale klimaat op de school ervaren, of ze tevreden zijn over de gang van zaken, en dergelijke. Ook beoordelen we het veiligheidsbeleid van de school: zijn er afspraken, regels en protocollen, zijn die bekend en controleert de school of die worden nageleefd? Alertheid op pesten én snel en adequaat optreden is daarvan onderdeel. Een goed werkend veiligheidsbeleid is belangrijk, en richt zich zowel op het voorkomen van incidenten, als op het optreden en afhandelen wanneer die zich voordoen. Daarbij is een goed pedagogisch beleid in de hele school is onmisbaar.