Hoe bereken ik de score van mijn vestiging?

Om te bepalen wat de score van een vestiging is voor deze indicator bepalen we het percentage leerlingen dat in de afgelopen drie jaren is doorgestroomd vanuit leerjaar 1 en 2. Leerlingen die het voorgezet onderwijs hebben verlaten blijven buiten de bepaling van het percentage. Daarbij geldt dat het percentage voor een jaar alleen kan worden berekend als voor dat jaar van minstens 20 leerlingen de studievoortgang in leerjaar 1 en/of 2 kan worden bepaald.

De waarde van de indicator is een gewogen driejaargemiddelde. Dat wil zeggen dat de weging is gebaseerd op het aantal leerlingen per jaar, zodat een jaar met veel leerlingen zwaarder meetelt dan een jaar met weinig leerlingen.

Rekenvoorbeeld voor de score bij indicator onderbouwsnelheid:

  1. We nemen een school waarin vanuit het eerste schooljaar 93,88 procent van 147 leerlingen is doorgestroomd naar een hoger leerjaar. In de twee daarop volgende jaren gaat het om 98,73 procent van 158 leerlingen en 97,13 procent van 209 leerlingen.
  2. Voor bepaling van een gewogen driejaargemiddelde worden eerst per jaar de percentages vermenigvuldigd met het aantal leerlingen:
    93,88 * 147 = 13800,36
    98,73 * 158 = 15599,34
    97,13 * 209 = 20300,17
  3. Vervolgens wordt de som van de wegingsaantallen (afgerond 49.700) gedeeld door de som van het aantal leerlingen (514) Deze berekening geeft een gewogen driejaargemiddelde van 96,69 procent.

Deze score leggen we naast de norm die voor deze vestiging geldt. Zie hiervoor Hoe bereken ik de norm voor mijn vestiging?

Meer informatie

Databron

De indicator is berekend met gegevens uit het DUO Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Scholen van alle sectoren leveren de leerlinggegevens voor dit register aan DUO.

Overig

De zogenaamde nieuwkomers, vreemdelingen als bedoeld in art.1, onder m, van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009, en op 1 oktober van enig kalenderjaar korter dan één jaar dan wel tussen één en twee jaar in Nederland verblijven worden buiten beschouwing gelaten bij deze indicator.