Hoe stel je als school doelen voor de leerresultaten?

Hoe bepaal je als school ambitieuze en bij de leerlingenpopulatie passende doelen voor de leerresultaten? De signaleringswaarden zijn ongeschikt om hiervoor te gebruiken. Deze zijn namelijk erg laag. Scholen die op of net boven de signaleringswaarden presteren, behoren tot de 10 procent zwakst presterende scholen.

De ambitie is dat minstens 85 procent van de leerlingen het fundamenteel niveau 1F en 65 procent het streefniveau 1S/2F aan het eind van de basisschool behaalt. De ambitie voor 1F is inmiddels behaald, maar eigenlijk zouden alle leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs het minimum niveau 1F moeten beheersen. De ambitie voor het streefniveau 1S/2F is nog niet gerealiseerd voor zowel lezen, taalverzorging als rekenen.

Het is niet altijd reëel om te verwachten dat alle leerlingen 1F halen. Het is wel het streven. Daarom is het belangrijk om bij het stellen van doelen voor 1F goed te kijken naar de leerlingenpopulatie.

De PO-Raad heeft hiervoor de handreiking_naar schooleigen doelen 2023.pdf (poraad.nl) en een instructievideo ontwikkeld. Deze vindt u in het dossier van de PO-Raad over het onderwijsresultatenmodel (op SamenSlimmerPO.nl). 

Door de stappen in de handreiking te doorlopen, stelt u doelen voor uw eigen school vast die passen bij de leerlingenpopulatie. Dit doet u door te bepalen welk percentage leerlingen het niveau 2F/1S zou moeten halen, het streefniveau voor de referentieniveaus.

Bij het bepalen van schooleigen doelen is het handig te weten welke resultaten scholen met een vergelijkbare schoolweging behalen. Hier vindt u de door scholen behaalde gemiddelden voor 1F en 1S/2F per schoolwegingscategorie.

Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs.