Onderwijs-zorgarrangementen

De ministers van OCW en VWS hebben in hun Kamerbrief aangegeven een betere verbinding tussen onderwijs en zorg te willen. De inspectie draagt hier onder andere aan bij door voorbeelden van onderwijs-zorgarrangementen te onderzoeken.

Op verschillende plekken in het land zijn initiatieven en arrangementen ingericht waar jongeren - veelal voormalige thuiszitters – weer een vorm van onderwijs krijgen. Soms ontstaan deze initiatieven buiten het bekostigd onderwijs, maar ook binnen het bekostigde onderwijs zijn arrangementen om leerlingen die thuis hebben gezeten weer onderwijs te bieden. De inspectie wil de kwaliteit van deze initiatieven en arrangementen onderzoeken en bekijken wat nodig is om deze leerlingen binnen het bekostigd onderwijs te houden.

Aanpak

Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Op dit moment werken we het onderzoekskader uit en in het tweede kwartaal van 2020 starten we met onderzoeken in het (V)SO.

Kent u een voorbeeld van een onderwijs-zorgarrangement dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan kunt u dit melden bij het Loket.