Onderwijs-zorgarrangementen

De ministers van OCW en VWS hebben in 2018 in hun Kamerbrief aangegeven een betere verbinding tussen onderwijs en zorg te willen. De inspectie draagt hier onder andere aan bij door voorbeelden van onderwijs-zorgarrangementen te onderzoeken.

Op verschillende plekken in het land zijn initiatieven en arrangementen ingericht waar jongeren - veelal voormalige thuiszitters – weer een vorm van onderwijs krijgen. Soms ontstaan deze initiatieven buiten het bekostigd onderwijs, maar ook binnen het bekostigde onderwijs zijn arrangementen om leerlingen die thuis hebben gezeten weer onderwijs te bieden. De inspectie wil de kwaliteit van deze initiatieven en arrangementen onderzoeken en bekijken wat nodig is om deze leerlingen binnen het bekostigd onderwijs te houden.

Aanpak

Op 8 en 9 juni 2020 hebben de eerste digitale veldraadplegingen plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat schotten tussen bekostigingsmogelijkheden een belemmering zijn om passende ondersteuning te bieden. Ook blijkt dat er grote behoefte is aan landelijke regie op het aanbod voor deze groep jongeren/kinderen, omdat goede voorbeelden weinig bekendheid genieten.

Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs

Er is sinds 1 juli 2020 een nieuwe beleidsregel ‘Experimenten regulier-speciaal onderwijs’. Hiermee maakt het ministerie van OCW mogelijk dat speciale en reguliere scholen intensief kunnen samenwerken. Dit past in de bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen.

Dit experiment regelt dat een (v)so-school of instelling en een reguliere school voor primair of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, 6 jaar als één school kunnen functioneren (met de mogelijkheid tot 2 jaar verlenging). Dat wil zeggen dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden gedurende het experiment hun BRIN-nummers. Het aantal deelnemers aan de nieuwe beleidsregel blijft open; er komt dus geen maximum aan.

Aanvragen voor schooljaar 2020-2021 kunnen worden ingediend tot 1 augustus 2020. Meer informatie vindt u in de beleidsregel. (Let op: vanwege Covid is de uiterste aanvraagdatum verschoven van 1 juli naar 1 augustus. Dit is wel verwerkt in de beleidsregel, maar niet goed in de toelichting).