Zijn er richtlijnen voor het aantal oudergesprekken? En moet de leraar van elk gesprek een verslag maken in een leerlingvolgsysteem?

Nee. De basisschool is verplicht om ouders te informeren over de vorderingen van hun kind(eren). De wet schrijft niet voor hoe vaak leraren per jaar een gesprek moeten voeren met ouders. Ook zijn er geen voorschriften voor het wel of niet vastleggen van deze gesprekken of over het wel of niet laten ondertekenen van gespreksverslagen.