Klachten over scholen en onderwijsinstellingen

Wilt u behandeling van of een oplossing voor een specifieke klacht over een school of onderwijsinstelling? Dan moet u bij de school of onderwijsinstelling zelf zijn.

Klachtenprocedure van de school

Biedt een gesprek u geen oplossing, dan kunt u ook een klacht indienen volgens de klachtenregeling van de school of onderwijsinstelling. De klachtenregeling vindt u in de schoolgids. Als een instelling niet verplicht is om een schoolgids vast te stellen voor ouders, verzorgers en leerlingen (zoals in het mbo), dan kunt u kijken op de website van de instelling. Er zijn wettelijke regels over klachtenprocedures in het onderwijs. Deze kunnen per onderwijssector verschillen. Meer hierover leest u verderop deze pagina.

In de klachtenprocedure van de school staat onder meer dat u een klacht kunt indienen bij de schoolleiding, het bestuur of bij een klachtencommissie. Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.

Gaat de klacht over de directie of een ander personeelslid, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur) of het college van bestuur. Het schoolbestuur kan u eventueel informeren hoe u uw klacht kunt indienen.

Inspectie behandelt geen klachten

De inspectie kan zelf geen klachten behandelen. Dat is aan scholen en besturen of een klachtencommissie. We kunnen u wel verder helpen. Zo informeren we u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen, beantwoorden we uw vragen en helpen we u met praktische tips.

Uw klacht of probleem kan iets zeggen over de kwaliteit van het onderwijs op een school of onderwijsinstelling waar wij toezicht op houden. Daarom willen wij het graag van u horen als u een klacht over een school of onderwijsinstelling heeft. U kunt ons informeren over uw klacht via het contactformulier. We nemen uw klacht dan mee als melding in ons toezicht. Meer informatie over meldingen leest u op de webpagina meldpunt inspectie

Voor meldingen en klachten rondom onder meer seksueel misbruik, geweld en veiligheid kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie, zie verderop deze pagina bij Meldingen en klachten rondom geweld en veiligheid.

Advies over klachten, voor leerlingen, studenten, ouders en leraren

Misschien wilt u eerst meer weten voordat u het gesprek met de school aangaat. Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel kunnen advies krijgen bij diverse organisaties.

Ouders kunnen terecht bij:

Leerlingen kunnen op de volgende plekken terecht voor advies:

Klokkenluidersregeling

Werkt u binnen het onderwijs en treft u een misstand aan waardoor de kwaliteit van het onderwijs in gevaar is? Maar voelt u zich niet veilig om deze informatie binnen uw organisatie kenbaar te maken? Of heeft u het wel gemeld, maar pakt uw organisatie de misstand niet voldoende aan? Dan kunt u besluiten de informatie aan ons door te geven. Voor zulke meldingen geldt de zogenaamde klokkenluidersregeling.

Meldingen en klachten rondom geweld en veiligheid

De inspectie heeft een speciale taak voor problemen rondom seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering op scholen en onderwijsinstellingen en kinderopvang. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs benaderen voor problemen rondom die onderwerpen. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert, en adviseert ook waar nodig. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

U leest er meer over op onze pagina over de vertrouwensinspecteur. Als de signalen of klachten over huiselijk geweld of kindermishandeling gaan, zijn docenten verplicht dit te melden. Meer informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachtenprocedure per onderwijssector

Er zijn wettelijke regels over klachtenprocedures in het onderwijs. Deze kunnen per onderwijssector verschillen. Op deze pagina vindt u de klachtenprocedure per onderwijssector toegelicht.

Klachtenprocedure kinderopvang

Heeft u een klacht over de kinderopvang of gastouder? En heeft een gesprek hierover met de leider en/of houder van het kindercentrum of gastouderbureau niet geholpen? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Op de website van de opvang kunt u vaak vinden wat de klachtenprocedure is. De GGD is verantwoordelijk voor het toezicht op kinderopvang. Heeft u een klacht over toezicht of handhaving, dan kunt u hiervoor bij uw lokale GGD terecht.

Klachtenprocedure basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs

Als na een gesprek met de school, de directie of het bestuur het probleem niet of onvoldoende is opgelost, dan is het mogelijk om een officiële klacht in te dienen. Elke school heeft een klachtencommissie. In de schoolgids kunt u vinden hoe u uw klacht moet indienen en hoe de procedure verloopt. Voor vragen hierover kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Daarnaast hoort de Inspectie van het Onderwijs uw klacht ook graag. De inspectie neemt geen individuele klachten in behandeling, maar hoort het wel graag als er iets mis is. Op deze manier kan de inspectie een dossier opbouwen, onderzoek doen en eventueel het toezicht verscherpen.

Klachtenprocedure middelbaar beroepsonderwijs

Bent u student, aspirant-student, voormalig student en/of examendeelnemer, personeel en/of overige betrokkene bij het onderwijs of de praktijkbegeleiding van een mbo-instelling? Dan kunt u een klacht indienen over gedragingen van het bevoegd gezag of ten behoeve van de bij de mbo-instelling met taken belaste personen bij de mbo-instelling. Een mbo-instelling is verplicht een klachtenregeling te hebben en die openbaar te maken. Een klachtencommissie is belast met de behandeling van en advisering over klachten.

Voor specifieke klachten over beslissingen van de examencommissie of de examinatoren kunt u terecht bij de commissie van beroep voor de examens van de onderwijsinstelling of de school. Voor klachten van vertrouwelijke aard, kunt u vaak terecht bij een (externe) vertrouwenspersoon van de school. Naast het indienen van een klacht bij de school of onderwijsinstelling kunt u uw klacht ook melden bij de inspectie. Deze kan geen individuele klachten in behandeling nemen, maar wil wel graag meldingen krijgen van problemen op scholen of instellingen. Op deze manier kan onderzoek worden gedaan en het toezicht eventueel worden verscherpt. U kunt uw klacht indienen via het contactformulier.

Klachtenprocedure hoger onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft de wettelijke taak om er op toe te zien dat onderwijsinstellingen de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) naleven. De inspectie treedt hierin op als toezichthouder en niet als individuele klachtenbehandelaar. Wij moeten u dan ook berichten dat de inspectie geen taak heeft in het afhandelen van individuele klachten. De inspectie geeft ook geen terugkoppeling over besluiten die voortvloeien uit interne besprekingen over uw bericht. Het is van belang dat u zelf actie onderneemt. Hieronder bij ‘klachten’ kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

  • Klachten over de kwaliteit van het onderwijs 

Een klacht over de kwaliteit van het onderwijs kunt u binnen uw instelling bespreken met de opleidingscommissie van uw opleiding. Instellingen die worden bekostigd door de overheid zijn verplicht een opleidingscommissie te hebben. Gaat uw klacht over een particuliere instelling (dat wil zeggen: een instelling die niet door de overheid is bekostigd)? Dan kunt u uw klacht wel met de instelling bespreken, maar waarschijnlijk niet bij een opleidingscommissie. U kunt bij de instelling informeren naar de interne klachtenregeling. U kunt ook een beroep doen op de Geschillencommissie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Dat kan alleen als uw instelling is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Op de website van NRTO kunt u zien of uw instelling lid is van de NRTO.

  • Klachten over tentamens en examens

Bij klachten over zaken die met tentamens en examens te maken hebben, kunt u terecht bij de examencommissie van de opleiding. Als het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens (CBE) van uw instelling. Als u het niet eens bent met de uitspraak van het CBE kunt u overwegen uw zaak voor te leggen aan het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Volgt u een opleiding aan een particuliere instelling (een instelling die niet door de overheid wordt bekostigd)? Dan gelden niet alle wettelijke bepalingen van de WHW die gelden voor een instelling die wel door de overheid wordt bekostigd. Wel moet de opleiding een examencommissie hebben. Daar kunt u terecht met klachten over tentamens en examens. Indien het probleem niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens (CBE), of bij de civiele rechter indien uw instelling geen CBE heeft. U kunt uw klacht ook voorleggen bij de geschillencommissie van de NRTO. Dat kan alleen als uw instelling is aangesloten bij de NRTO.

Alleen universiteiten en hogescholen die door de overheid bekostigd zijn, vallen onder de jurisdictie van het CBHO. Particuliere onderwijsinstellingen vallen buiten het werkgebied van het CBHO.

  • Klachten over overige onderwerpen in het hoger onderwijs

Klachten over een ander onderwerp dan de onderwijskwaliteit of tentamens en examens kunt u indienen bij de klachteninstantie van uw onderwijsinstelling. Bekostigde instellingen voor hoger onderwijs moeten een klachteninstantie hebben. Waar u terecht kunt, hoe u een klacht kunt indienen en hoe de klachtenprocedure loopt, vindt u in het studentenstatuut op de website of het intranet van de instelling. Wanneer u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht of met de uitspraak over uw klacht, kunt u terecht bij het CBHO.

Volgt u een opleiding aan een particuliere instelling (niet bekostigd door de overheid)? Dan kunt u klachten die niet naar tevredenheid zijn afgehandeld door de instelling, voorleggen aan de Geschillencommissie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Dat kan alleen als uw instelling is aangesloten bij de NRTO Indien uw instelling niet is aangesloten bij de NRTO, dan kunt u naar de civiele rechter.

  • Overige informatie

Mogelijk staat een antwoord op uw vraag bij de veelgestelde vragen op onze website.

Als student kunt u contact opnemen met de Studentenlijn van de Landelijke Studenten Vakbond of met het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). De Studentenlijn van de LSVb biedt gratis juridisch advies aan HBO- en WO-studenten die vragen of klachten hebben over bijvoorbeeld hun opleiding, onderwijsinstelling, studiefinanciering of huur. Werkt u bij een universiteit of hogeschool? Dan kunt u met uw vragen wellicht ook terecht bij de vakbond, Vereniging Samenwerkende Universiteiten of de Vereniging Hogescholen.

  • Klachtenprocedure buitenlandse studenten, complaints by international students

Buitenlandse studenten kunnen via de klachtenprocedure van de onderwijsinstelling zelf een klacht indienen. Maar er is ook nog een aanvullende klachtenprocedure. Deze is opgesteld naar aanleiding van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs.

Complaints by international students

All Dutch higher education institutions that wish to recruit international students and avail themselves of national scholarship programmes must adhere to the Code of Conduct. This Code establishes a series of rules setting a quality standard that the educational programmes offered to international students must meet. In return, the Dutch immigration services simplify, unify and accelerate visa procedures. The Code thus serves as a method of quality assurance for the higher education institutions. An independent commission monitors compliance with the Code. International students and other stakeholders can file complaints with this commission if they believe an institution is contravening the rules set out in the Code of Conduct.