Klachten over scholen en onderwijsinstellingen

Wilt u behandeling van of een oplossing voor een specifieke klacht over een school of onderwijsinstelling? Dan moet u bij de school of onderwijsinstelling zelf zijn.

Klachtenprocedure van de school

Biedt een gesprek u geen oplossing, dan kunt u ook een klacht indienen volgens de klachtenregeling van de school of onderwijsinstelling. De klachtenregeling vindt u in de schoolgids. Als een instelling niet verplicht is om een schoolgids vast te stellen voor ouders, verzorgers en leerlingen (zoals in het mbo), dan kunt u kijken op de website van de instelling. Er zijn wettelijke regels over klachtenprocedures in het onderwijs. Deze kunnen per onderwijssector verschillen. Meer hierover leest u verderop deze pagina.

In de klachtenprocedure van de school staat onder meer dat u een klacht kunt indienen bij de schoolleiding, het bestuur of bij een klachtencommissie. Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.

Gaat de klacht over de directie of een ander personeelslid, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur) of het college van bestuur. Het schoolbestuur kan u eventueel informeren hoe u uw klacht kunt indienen.

Een melding maken bij de inspectie

Voor het toezicht van de inspectie zijn meldingen heel belangrijk. Een melding kan voor ons aanleiding zijn om contact op te nemen met het bestuur van de school en kan zelfs leiden tot het doen van onderzoek. We nemen iedere melding serieus, maar dat betekent niet dat wij een rol hebben in de behandeling van uw klacht. Dat is aan scholen en besturen of een klachtencommissie en daar bestaat een klachtenprocedure voor. We kunnen u wel verder helpen. Zo informeren we u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen, beantwoorden we uw vragen en helpen we u met praktische tips.

Uw klacht of probleem kan iets zeggen over de kwaliteit van het onderwijs op een school of onderwijsinstelling waar wij toezicht op houden. Daarom willen wij het graag van u horen als u een klacht over een school of onderwijsinstelling heeft. U kunt ons informeren over uw klacht via het contactformulier. We nemen uw klacht dan mee als melding in ons toezicht.

Voor meldingen en klachten rondom onder meer seksueel misbruik, geweld en veiligheid kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie, zie verderop deze pagina bij Meldingen en klachten rondom geweld en veiligheid.

Advies over klachten, voor leerlingen, studenten, ouders en leraren

Misschien wilt u eerst meer weten voordat u het gesprek met de school aangaat. Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel kunnen advies krijgen bij diverse organisaties.

Ouders kunnen terecht bij:

Leerlingen kunnen op de volgende plekken terecht voor advies:

Meldingen en klachten rondom geweld en veiligheid

De inspectie heeft een speciale taak voor problemen rondom seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering op scholen en onderwijsinstellingen en kinderopvang. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen en houders in de kinderopvang en gastouderbureaus kunnen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs benaderen voor problemen rondom die onderwerpen. De vertrouwensinspecteur luistert, informeert, en adviseert ook waar nodig. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

U leest er meer over op onze pagina over de vertrouwensinspecteur. Als de signalen of klachten over huiselijk geweld of kindermishandeling gaan, zijn docenten verplicht dit te melden. Meer informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachtenprocedure per onderwijssector