Bent u ouder van een leerling, of leerling of student, en bent u niet tevreden over een school of onderwijsinstelling? Of is er misschien iets fout gegaan? Een gesprek met de persoon die direct bij uw klacht is betrokken, kan al veel oplossen. De directie van de school of de eventueel aanwezige interne of externe vertrouwenspersoon kan hierbij bemiddelen.

Klachtenprocedure van de school

Biedt een gesprek met de directie of vertrouwenspersoon van de school u geen oplossing, dan kunt u ook een klacht indienen volgens de klachtenregeling van de school of onderwijsinstelling. De klachtenregeling vindt u in de schoolgids.  Als een instelling niet verplicht is om een schoolgids vast te stellen voor ouders, verzorgers en  leerlingen (zoals in het mbo), dan kunt u kijken op de website van de instelling. Er zijn wettelijke regels over klachtenprocedures in het onderwijs. Deze kunnen per onderwijssector verschillen.

In de klachtenprocedure van de school staat onder meer dat u een klacht kunt indienen de schoolleiding, het bestuur of bij een klachtencommissie. Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.

Gaat de klacht over de directie of een ander personeelslid, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur) of het college van bestuur. Het schoolbestuur kan u eventueel informeren hoe u uw klacht kunt indienen.

Inspectie géén taak voor individuele problemen

Het is goed om te weten dat de Inspectie van het Onderwijs niet als taak heeft om individuele problemen van ouders, leerlingen of leraren op te lossen. Maar de inspectie wil wel graag een juist beeld van scholen en instellingen krijgen. Daarom willen wij het graag van u horen als u een klacht over een school of onderwijsinstelling heeft. U kunt ons informeren over uw klacht via het contactformulier. Uw melding (signaal) gaat dan naar het betreffende inspectieteam van de school/instelling. In ieder geval leest dat team uw melding  en neemt het op in het dossier van de school/instelling. Het team kan uw melding  vervolgens bespreken met het bestuur of meenemen in een volgend onderzoek naar het bestuur en de school. Bij ernstige klachten kunnen we besluiten specifiek onderzoek te doen.

Voor meldingen en klachten rondom onder meer seksueel misbruik, geweld en veiligheid kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie, zie verderop deze pagina bij Meldingen en klachten rondom geweld en veiligheid.

Advies over klachten, voor leerlingen, ouders en leraren

Misschien wilt u eerst meer weten voordat u het gesprek met de school aangaat. Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel kunnen dan advies krijgen bij diverse organisaties.

Ouders kunnen terecht bij:

Leerlingen kunnen op de volgende plekken terecht voor advies:

Meldingen en klachten rondom geweld en veiligheid

De inspectie heeft een speciale taak voor problemen rondom seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering op scholen en onderwijsinstellingen en kinderopvang. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs benaderen voor problemen rondom die onderwerpen De vertrouwensinspecteur luistert, informeert, en adviseert ook waar nodig. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

U leest er meer over op onze pagina over de vertrouwensinspecteur. Als de signalen of klachten over huiselijk geweld of kindermishandeling gaan, zijn docenten verplicht dit te melden. Meer informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.