Bent u ouder van een leerling, of leerling of student, en bent u niet tevreden over een school of onderwijsinstelling? Of is er misschien iets fout gegaan? Een gesprek met de persoon die direct bij uw klacht is betrokken, kan al veel oplossen. De directie van de school of de eventueel aanwezige interne of externe vertrouwenspersoon kan hierbij bemiddelen.

Klachtenprocedure van de school

Biedt een gesprek met de directie of vertrouwenspersoon van de school u geen oplossing, dan kunt u ook een klacht indienen volgens de klachtenregeling van de school of onderwijsinstelling. De klachtenregeling vindt u in de schoolgids. Als een instelling niet verplicht is om een schoolgids vast te stellen voor ouders, verzorgers en  leerlingen (zoals in het mbo), dan kunt u kijken op de website van de instelling. Er zijn wettelijke regels over klachtenprocedures in het onderwijs. Deze kunnen per onderwijssector verschillen. Meer hierover leest u verderop deze pagina.

In de klachtenprocedure van de school staat onder meer dat u een klacht kunt indienen bij de schoolleiding, het bestuur of bij een klachtencommissie. Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.

Gaat de klacht over de directie of een ander personeelslid, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur) of het college van bestuur. Het schoolbestuur kan u eventueel informeren hoe u uw klacht kunt indienen.

Inspectie géén taak voor individuele problemen

Het is goed om te weten dat de Inspectie van het Onderwijs niet als taak heeft om individuele problemen van ouders, leerlingen of leraren op te lossen. Maar de inspectie wil wel graag een juist beeld van scholen en instellingen krijgen. Daarom willen wij het graag van u horen als u een klacht over een school of onderwijsinstelling heeft. U kunt ons informeren over uw klacht via het contactformulier. Uw melding (signaal) gaat dan naar het betreffende inspectieteam van de school/instelling. In ieder geval leest dat team uw melding en neemt het op in het dossier van de school/instelling. Het team kan uw melding vervolgens bespreken met het bestuur of meenemen in een volgend onderzoek naar het bestuur en de school. Bij ernstige klachten kunnen we besluiten specifiek onderzoek te doen.

Voor meldingen en klachten rondom onder meer seksueel misbruik, geweld en veiligheid kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie, zie verderop deze pagina bij Meldingen en klachten rondom geweld en veiligheid.

Advies over klachten, voor leerlingen, ouders en leraren

Misschien wilt u eerst meer weten voordat u het gesprek met de school aangaat. Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel kunnen dan advies krijgen bij diverse organisaties.

Ouders kunnen terecht bij:

Leerlingen kunnen op de volgende plekken terecht voor advies:

Klokkenluidersregeling

Werkt u binnen het onderwijs en treft u een misstand aan waardoor de kwaliteit van het onderwijs in gevaar is? Maar u voelt u niet veilig om deze informatie binnen uw organisatie kenbaar te maken? Of u heeft het wel gemeld, maar uw organisatie pakt de misstand niet voldoende aan? Dan kunt u besluiten de informatie aan ons door te geven. Voor zulke meldingen geldt de zogenaamde klokkenluidersregeling.

Meldingen en klachten rondom geweld en veiligheid

De inspectie heeft een speciale taak voor problemen rondom seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering op scholen en onderwijsinstellingen en kinderopvang. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs benaderen voor problemen rondom die onderwerpen De vertrouwensinspecteur luistert, informeert, en adviseert ook waar nodig. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

U leest er meer over op onze pagina over de vertrouwensinspecteur. Als de signalen of klachten over huiselijk geweld of kindermishandeling gaan, zijn docenten verplicht dit te melden. Meer informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachtenprocedure per onderwijssector

Er zijn wettelijke regels over klachtenprocedures in het onderwijs. Deze kunnen per onderwijssector verschillen. Hieronder vindt u de klachtenprocedure per onderwijssector toegelicht.

Klachtenprocedure kinderopvang

Heeft u een klacht over de kinderopvang of gastouder? En heeft een gesprek hierover met de leider en/of houder van het kindercentrum of gastouderbureau niet geholpen? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Op de website van de opvang kunt u vaak vinden wat de klachtenprocedure is. De GDD is verantwoordelijk voor het toezicht op kinderopvang. Heeft u een klacht over toezicht of handhaving, dan kunt u hiervoor bij uw lokale GGD terecht.

Klachtenprocedure basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs

Als na een gesprek met de school, de directie of het bestuur het probleem niet of onvoldoende is opgelost, dan is het mogelijk om een officiële klacht in te dienen. Elke school heeft een klachtencommissie. In de schoolgids kunt u vinden hoe u uw klacht moet indienen en hoe de procedure verloopt. Voor vragen hierover kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Daarnaast hoort de Inspectie van het Onderwijs uw klacht ook graag. De inspectie neemt geen individuele klachten in behandeling, maar hoort het wel graag als er iets mis is. Op deze manier kan de inspectie dossier opbouwen, onderzoek doen en eventueel het toezicht verscherpen.

Klachtenprocedure middelbaar beroepsonderwijs

Bent u student, aspirant-student, voormalig student en/of examendeelnemer, personeel en/of overige betrokkene bij het onderwijs of de praktijkbegeleiding van een MBO-instelling? Dan kunt u een klacht indienen over  gedragingen van het bevoegd gezag of ten behoeve van de bij de mbo-instelling met taken belaste personen bij de mbo-instelling. Een MBO-instelling is verplicht een klachtenregeling te hebben en die openbaar te maken. Een klachtencommissie is belast met de behandeling van en advisering over klachten.

Voor specifieke klachten over beslissingen van de examencommissie of de examinatoren kunt u terecht bij de commissie van beroep voor de examens van de onderwijsinstelling van de school. Voor klachten van vertrouwelijke aard,  kunt u vaak terecht bij een (extern) vertrouwenspersoon van de school. Naast het indienen van een klacht bij de school of onderwijsinstelling kunt u uw klacht ook melden bij de inspectie. Deze kan geen individuele klachten in behandeling nemen, maar wil wel graag signalen krijgen van problemen op scholen of instellingen. Op deze manier kan onderzoek worden gedaan en het toezicht eventueel worden verscherpt. U kunt u klacht indienen via het contactformulier.

Klachtenprocedure hoger onderwijs

Instellingen voor hoger onderwijs moeten een klachteninstantie hebben. Waar u terecht kunt en hoe u een klacht kunt indienen, vindt u in het studentenstatuut op de website of het intranet van de instelling. Hier is ook te vinden hoe de klachtenprocedure zal verlopen.

  • Klachten over de kwaliteit van het onderwijs
    Een ho-opleiding krijgt alleen een accreditatie als de opleiding voldoet aan de (basis)kwaliteitseisen. Op de website van het Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vindt u de bevindingen van alle instellingen. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u deze informatie sturen naar Mevr. Van den Hout: ij.vandenhout@nvao.net. Ook de NVAO neemt geen individuele klachten in behandeling, maar kan uw informatie wel meenemen bij de volgende accreditatieprocedure.
  • Klachten over tentamens en examens
    Bij klachten over zaken die met tentamens en examens te maken hebben kunt u terecht bij de examencommissie van de opleiding. Als het probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens (CBE) van uw instelling. Als u het niet eens bent met de uitspraak van het CBE kunt u overwegen uw zaak voor te leggen aan het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). Voor niet- bekostigde opleidingen geldt dat u met klachten terecht kunt bij de examencommissie van de opleiding, en vervolgens eventueel bij het college van beroep voor de examens (CBE) of de rechter indien uw instelling geen CBE heeft.
  • Klachten of meldingen over overige onderwerpen
    U kunt uw klacht indienen bij de klachteninstantie van de onderwijsinstelling. Wanneer u het niet eens bent met de behandeling of uitspraak kunt u terecht bij het CBHO. Voor studenten aan een niet-bekostigde instelling geldt een andere procedure. Als de instelling aangesloten is bij de  Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) kunt u klachten die niet naar uw tevredenheid zijn afgehandeld, voorleggen aan de Geschillencommissie . Als uw instelling niet is aangesloten bij de NRTO, kunt u naar de rechter.

Klachtenprocedure buitenlandse studenten, complaints by international students

Buitenlandse studenten kunnen via de klachtenprocedure van de onderwijsinstelling zelf een klacht indienen. Maar er is ook nog een aanvullende klachtenprocedure. Deze is opgesteld naar aanleiding van de Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs.

Complaints by international students

All Dutch higher education institutions that wish to recruit international students and avail themselves of national scholarship programmes must adhere to the Code of Conduct . This Code establishes a series of rules setting a quality standard that the educational programmes offered to international students must meet. In return, the Dutch immigration services simplify, unify and accelerate visa procedures. The Code thus serves as a method of quality assurance for the higher education institutions. An independent commission monitors compliance with the Code. International students and other stakeholders can file complaints with this commission if they believe an institution is contravening the rules set out in the Code of Conduct