Klacht over de Inspectie van het Onderwijs?

Voelt u zich niet goed behandeld door de Inspectie van het Onderwijs? Dat vinden wij erg vervelend. We proberen ons werk zo goed mogelijk te doen, maar toch lukt dat niet altijd.

We willen daarom graag van u horen waarover u ontevreden bent, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast is uw klacht belangrijk voor ons, omdat wij hiervan kunnen leren en zo ons werk kunnen verbeteren.

Klachtenbehandeling

Om klachten zo goed mogelijk te kunnen behandelen hebben we een klachtenprocedure ingericht. In de Algemene wet bestuursrecht staat beschreven hoe wij klachten moeten behandelen.

Hoe kunt u een klacht bij ons indienen?

Klachtenformulier

U kunt uw klacht doorgeven via het klachtenformulier.

Schriftelijk

Wilt u een uw klacht indienen per brief? Dan kunt u de brief sturen naar:

Inspectie van het Onderwijs
t.a.v. De Inspecteur-generaal van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht

Om uw schriftelijke klacht te kunnen behandelen, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • omschrijving van uw klacht
 • uw naam
 • uw (e-mail)adres
 • de datum waarop u de klacht indient
 • uw handtekening wanneer u ons een brief stuurt over uw klacht.

Ontvangstbevestiging

Binnen 2 weken ontvangt u van ons een brief waarin staat dat wij uw klacht hebben ontvangen. In deze brief informeren wij u ook over de verdere procedure en wat u van ons kunt verwachten.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht over ons indienen als u niet tevreden bent over een gedraging van de inspectie. Bijvoorbeeld als u onbeleefd bent behandeld door een van onze medewerkers, of als er iets is misgegaan in de communicatie.

We kunnen geen klachten behandelen die niet over ons gaan. Of wanneer u de mogelijkheid heeft om een bezwaarschrift of beroep in te dienen. Daarnaast kan een klacht niet gaan over wet- en regelgeving. Ten slotte mag de gebeurtenis waarover u een klacht wilt indienen niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden. Als we uw klacht niet in behandeling kunnen nemen, dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Maakt u zich zorgen over een school of een onderwijsinstelling? Kijk dan op onze pagina Klachten over scholen en instellingen.

Samen tot een oplossing komen

We willen graag samen met u kijken naar een mogelijke oplossing voor uw klacht. We spreken dan ook een termijn af waarin we samen tot een oplossing moeten komen. Deze termijn mag niet langer duren dan 4 weken. Zijn we binnen de afgesproken termijn niet tot een gezamenlijke oplossing gekomen? Dan leggen we uw klacht voor aan een onafhankelijke klachtadviescommissie.

Onafhankelijke klachtadviescommissie

Mocht het niet gelukt zijn om samen met ons een oplossing te vinden, dan wordt uw klacht voorgelegd aan de inspecteur-generaal van het Onderwijs (de hoogste ambtenaar bij de inspectie). In de meeste gevallen vraagt de inspecteur-generaal advies aan een onafhankelijke klachtadviescommissie.

Een hoorzitting

Deze commissie zal vervolgens tijdens een hoorzitting zowel uw kant van het verhaal horen, als de kant van degene over wie u een klacht indient. Vervolgens stelt de commissie een advies op voor de inspecteur-generaal. Deze neemt het uiteindelijke besluit en brengt u hiervan op de hoogte. 

De onafhankelijke klachtcommissie bestaat uit de volgende leden:

 • dhr. mr. J.F.M. Wasser (benoemd tot 1 oktober 2026, voorzitter)
 • mevr. R. M. H. Beckers-Streefland (benoemd tot 1 augustus 2027)
 • mevr. drs. P. L. M. Ehren (benoemd tot 1 augustus 2027)
 • dhr. drs. H.R. Zijlstra (benoemd tot 1 september 2024)
 • mevr. drs. F. Deug (benoemd tot 1 mei 2025)
 • dhr. dr. G. Çelik (benoemd tot 1 augustus 2027)

De leden van deze commissie zijn niet werkzaam bij de inspectie en hebben een eigen deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, toezicht of recht.

Afhandeling van uw klacht binnen 6 weken

Volgens de wet moeten wij uw klacht binnen 6 weken na ontvangst oplossen. Wordt de onafhankelijke klachtadviescommissie ingeschakeld? Dan moeten we de klacht binnen 10 weken oplossen.

Als de afhandeling meer tijd vraagt, bijvoorbeeld omdat het een complexe zaak is, dan mag de afhandeling maximaal vier weken langer duren. U wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Ontevreden over de afhandeling van uw klacht?

Bent u ontevreden met het besluit van de inspecteur-generaal, dan kunt u nog terecht bij de Nationale ombudsman. Hoe de klachtenprocedure bij de Nationale ombudsman precies werkt, vindt u op de website www.nationaleombudsman.nl.

Uiteraard kunt u ook een brief schrijven naar de Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.