Klokkenluidersregeling

Werkt u binnen het onderwijs en treft u een misstand aan waardoor de kwaliteit van het onderwijs in gevaar is? Maar u voelt u niet veilig om deze informatie binnen uw organisatie kenbaar te maken? Of u heeft het wel gemeld, maar uw organisatie pakt de misstand niet voldoende aan? Dan kunt u besluiten de informatie aan ons door te geven. Voor zulke meldingen geldt de zogenaamde klokkenluidersregeling.

Let op, de informatie op deze pagina geldt alleen voor werkenden in het onderwijs, en voor misstanden rond de kwaliteit van het onderwijs.

  • Als u niet in het onderwijs werkt, kunt u meer informatie vinden, of een klacht over de kwaliteit van het onderwijs indienen via ‘klachten over scholen en onderwijsinstellingen’ 
  • Wilt u een misstand melden waarbij de veiligheid in het onderwijs in gevaar is (bijvoorbeeld seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik of psychisch en/of fysiek geweld)? Neemt u dan contact op met onze vertrouwensinspecteurs.
  • Wij behandelen geen arbeidsrechtelijke klachten.

Eerst meer weten? Huis voor klokkenluiders

Misschien wilt u eerst advies en informatie inwinnen over het melden van een werkgerelateerde misstand. Daarvoor kunt u terecht bij het Huis voor Klokkenluiders. Dit centrum is opgericht toen op 1 juli 2016 de wet Huis voor Klokkenluiders in werking is getreden. Deze wet regelt de rechtsbescherming van klokkenluiders.

Hoe waarborgen wij geheimhouding?

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van wat aan ons is toevertrouwd. Zowel persoonsgegevens als de melding van de misstand worden daarom niet buiten de inspectie gedeeld. Wel delen we soms de inhoud van de melding in algemene bewoordingen rechtstreeks met de betrokken instelling om hen te attenderen op de misstand, zodat zij maatregelen kunnen nemen om de onderwijskwaliteit alsnog te waarborgen. Wij doen dit echter niet zonder uw toestemming en we spannen ons dan tot het uiterste in om te voorkomen dat de melding tot uw persoon kan worden herleid. Het kan voorkomen dat we –wegens de urgentie van een melding– direct nader onderzoek instellen. Dit doen wij dan zonder verwijzing naar een specifieke melding of persoon. 

Hoe kunt u een misstand melden bij ons?

Via het contactformulier kunt u een melding doen. Wij vragen standaard om uw contactgegevens. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om aanvullende informatie of overige relevante feiten op te vragen. U hoeft uw contactgegevens niet te geven, u kunt de melding ook anoniem doen. 

Wat doen wij met uw melding?

Wat de inspectie met de melding doet, is afhankelijk van de aard van de melding en de vraag of de klokkenluider anoniem wenst te blijven.

  1. Meenemen in regulier toezicht en onderzoek - Misstanden die door klokkenluiders gemeld worden, nemen wij zeer serieus. In ieder geval worden deze signalen opgenomen in het inspectiedossier om deze bij onze reguliere onderzoeken naar de school, de instellingen en/of het bestuur mee te nemen. Zo’n signaal kan een belangrijke rol spelen bij onze vaste analyse of er risico’s spelen op een school of instelling.
  2. Nader onderzoek doen – Een melding kan een aanleiding zijn om direct nader onderzoek in te stellen, dit hangt af van de ernst van de melding. In dat geval zullen we ons tot het uiterste inspannen om te vermijden dat iemand de melding kan herleiden tot u als persoon. Ook een anonieme melding kan tot onderzoek leiden, zolang de melding genoeg informatie bevat. Ook in dat geval spannen wij ons tot het uiterste in om te vermijden dat de melding kan worden herleid tot u als persoon.
  3. Geen nader onderzoek - In andere gevallen doen wij geen nader onderzoek. De melding wordt dan wel – zoals hiervoor aangegeven – geregistreerd in het inspectiedossier van de school of instelling. Ten eerste wordt geen nader onderzoek ingesteld als de gemelde misstand niet zeer ernstig of urgent is. Ten tweede kunnen wij besluiten geen nader onderzoek in te stellen als een melding te weinig informatie bevat en anoniem gedaan is. In dat geval kunnen wij de melder immers ook niet om aanvullende informatie vragen. Tot slot wordt geen nader onderzoek ingesteld als het niet mogelijk is u als anonieme melder voldoende te beschermen.
  4. Een reactie van de inspectie – indien wij over uw contactgegevens beschikken, kunt u ervan uitgaan dat u een bericht van ons krijgt waarin staat wat wij met uw melding gedaan hebben.