Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Kwaliteit schoolexamens - 22 november 2023

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs besteden wij aandacht aan ons recente onderzoek naar de kwaliteit van schoolexamens.

Hoe gaat het met de uitvoering van de schoolexamens?

Kort voor de herfstvakantie publiceerden wij het rapport Kwaliteit van de schoolexaminering. Wellicht heeft u het al voorbij zien komen in de media. De belangrijkste conclusie uit het rapport luidt: nog altijd moeten scholen de kwaliteit van hun schoolexamens beter en vooral stelselmatig bewaken.

Kwaliteit van schoolexamens niet overal op orde

Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de examinering lang niet overal op orde is. Bij 32% van de onderzochte afdelingen moesten we de standaard Afsluiting (OP6) als Onvoldoende beoordelen. In die gevallen ontdekten we aanzienlijke tekortkomingen in zowel de uitvoering als in de kwaliteitsborging.

Soms verplichte examenstof niet getoetst

Van de onderzochte programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) bevatte meer dan een derde niet alle verplichte schoolexamendomeinen. Meestal was de verplichte stof in de praktijk dan wel getoetst, maar onvoldoende verantwoord in het PTA. Maar ook had 13% van de onderzochte scholen niet alle verplichte examenstof getoetst. Dat kon 2 oorzaken hebben. De school had de verplichte examenstof niet in beeld. Of de school had achterstanden in de uitvoering van de schoolexamens. Bij enkele scholen troffen we beide oorzaken aan.

Ook verbetering te zien

We zagen ook enige verbetering. In 2019 hielden we namelijk ook al een onderzoek naar schoolexaminering in het voortgezet onderwijs. Destijds ontbraken in veel meer PTA’s verplichte examenonderdelen – zogeheten domeinen. En in 2019 zagen we vaker dat die ontbrekende domeinen ook echt niet getoetst waren.

Wettelijke regels rondom de schoolexamens

Zoals u weet gelden er sinds 1 augustus 2021 extra regels voor schoolexamens op scholen. Op Rijksoverheid.nl staan die beschreven. 
Kort samengevat: 

 

  • Scholen moeten een examencommissie hebben. 
  • Meer eisen aan de inhoud van het PTA. 
  • Scholen moeten voor de start van de centrale examens de cijfers van de toetsen van de schoolexamens bekendmaken aan leerlingen. 
  • Een bredere taakomschrijving van de examensecretaris.

Wat kunt u doen?

Hoe kunt u als school en bestuur de uitvoering van uw schoolexamens verbeteren? In het rapport doen wij een aantal aanbevelingen. Hieronder een kort overzicht van onze aanbevelingen:

 

  • Zorg dat de examencommissie toegerust is voor haar taak. Dat betekent bijvoorbeeld: zorg ervoor dat de leden voldoende deskundig kunnen zijn en worden. En geef ze tijd en mandaat. Want de examencommissie is de spil in de uitvoering van het schoolexamen.
  • Formuleer een visie op wat u als school de leerlingen moet én wilt meegeven. En hoe het schoolexamen daarin past.

Meer weten? Neem deel aan onze webinar

In januari 2024 organiseren we een webinar rond de schoolexaminering. Iedere belangstellende kan deelnemen. Meer informatie leest u in onze nieuwsbrief van 12 december 2023.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.