4 kindjes eten naast elkaar aan tafel
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Gemeentelijk Toezicht: voor- en vroegschoolse educatie, toezicht en handhaving kinderopvang en Lokale Educatieve Agenda - 21 december 2022

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het nieuwe kader interbestuurlijk toezicht op gemeenten. Ook informeren we u over enkele rapporten: kinderopvang; Lokale Educatieve Agenda (LEA); en voor- en vroegschoolse educatie (vve). Deze nieuwsbrief is bedoeld voor gemeentelijke beleidsambtenaren met in hun portefeuille onderwijsachterstandenbeleid (waaronder de Lokale Educatieve Agenda en voor- en vroegschoolse educatie), en toezicht en handhaving kinderopvang. En uiteraard voor alle andere geïnteresseerden.

Interbestuurlijk toezichtkader

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe kader voor Interbestuurlijk Toezicht van kracht. De inspectie houdt toezicht op 2 taken die de gemeenten in medebewind hebben. De taken toezicht en handhaving op de kinderopvang en de taak rondom onderwijsachterstand en -beleid. We hebben het voornemen om deze taken meer in samenhang te brengen geconcretiseerd in een nieuw interbestuurlijk toezichtkader. Op onze website leest u meer over het toezichtkader. Of bekijk in 2 minuten de animatie over het toezichtkader.

Interbestuurlijk toezichtkader 2023

Uitkomsten risicoanalyses jaarlijkse vragenlijst onderwijsachterstandenbeleid gemeenten

Het verplichte jaarlijkse overleg (Lokale Educatieve Agenda) dat gemeenten moeten voeren met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties gaat over het voorkomen van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en het bevorderen van integratie. Ieder jaar rond april vragen wij bij gemeenten via een vragenlijst informatie op over dit overleg. Op basis van de uitkomsten maken wij een risicoanalyse.

Themarapport Onderwerp van gesprek: het bestrijden van onderwijsachterstanden

Gemeenten, houders kinderopvang en schoolbesturen zijn verplicht jaarlijks te overleggen over onderwijsachterstanden. Dit overleg heet in de wet ‘Overleg onderwijsachterstanden’, maar in de praktijk voeren veel gemeenten het overleg onder de naam Lokale Educatieve Agenda (LEA). Wij onderzochten hoe gemeenten invulling geven aan dit overleg. De bevindingen hiervan leest u in het Themarapport Onderwerp van gesprek: het bestrijden van onderwijsachterstanden en het voorkomen van segregatie.

Jaarrapportage LEA/vve 2021

Dit jaar brengen we voor de eerste keer een jaarrapportage uit over voor- en vroegschoolse educatie (vve) en de Lokale Educatieve Agenda (LEA). De jaarrapportage is een aanvulling op het themarapport Onderwerp van gesprek: het bestrijden van onderwijsachterstanden. In de jaarrapportage rapporteren we over de invulling hiervan door gemeenten. Bekijk de Jaarrapportage in de Factsheet Jaarrapportage LEA/vve 2021.

Interview over het themaonderzoek voorschoolse educatie

Hoe ziet een onderzoek naar de kwaliteit van voorschoolse educatie eruit? En hoe kunnen gemeenten kennis nemen van de onderzoeken bij locaties in hun eigen gemeente? Lees het interview met Daniëlle Heesbeen, inspecteur Primair Onderwijs, over de themaonderzoeken bij kinderopvanglocaties die voorschoolse educatie (ve) bieden. 

Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021

Het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021 is gepubliceerd. In het rapport worden de toezicht- en handhavingstaken in de kinderopvang beschreven die gemeenten en GGD’en moeten uitvoeren. Uit het rapport wordt duidelijk dat de gevolgen van coronamaatregelen zoals de lockdowns nog steeds zichtbaar zijn. Door sluitingen van kinderopvangvoorzieningen konden ook in 2021 de GGD’en niet alle verplichte (jaarlijkse) onderzoeken uitvoeren.

Bekijk het rapport.

Naast het rapport hebben we ook dit jaar een factsheet ontwikkeld met de belangrijkste resultaten overzichtelijk samengevat.

Extra aandacht voor de vertrouwensinspecteur

De inspectie heeft alle kinderopvanglocaties en -houders een flyer gestuurd over de vertrouwensinspecteurs. In deze flyer staat ook de meld-, overleg- en aangifteplicht beschreven die kinderopvanglocaties en -houders hebben in het geval van een mogelijk vermoeden van seksueel misbruik. 
 

Download de flyer

Aankondiging themaonderzoek Resultaatafspraken vroegschoolse educatie

In 2023 voeren wij een onderzoek uit naar de Resultaatafspraken vroegschoolse educatie. Wij zien al jaren dat ongeveer een derde van de gemeenten geen afspraken maakt over de resultaten die met de vroegschoolse educatie worden bereikt. Er zijn echter ook gemeenten die deze afspraken wel maken. Met het themaonderzoek willen we zowel inzicht krijgen in de redenen die gemeenten hebben om deze afspraken niet te maken, als in de succesfactoren van gemeenten die deze afspraken wel kunnen maken. We gaan daarvoor met een aantal gemeenten in gesprek, wellicht ook met uw gemeente. Het rapport verwachten wij eind 2023 af te ronden. 

Vragenlijst LEA/vve vervroegd naar januari

In vorige jaren verstuurden wij in april een link naar de vragenlijst LEA/vve. Dit jaar vervroegen wij deze vragenlijst. Daarom krijgt u onze vragenlijst al in januari 2023. In de vragenlijst bevragen we u over het overleg en de afspraken die u heeft gemaakt over de LEA en vve. In het kader van ons themaonderzoek Resultaatafspraken vroegschoolse educatie stellen wij u ook aanvullende vragen over deze afspraken.