Interbestuurlijk toezichtkader 2023

De inspectie houdt toezicht op 2 taken die de gemeenten in medebewind hebben. Het betreft 1) de taken toezicht en handhaving op de kinderopvang en 2) de taak rondom onderwijsachterstandenbeleid.

Door meer samenhang in deze 2 taken en een eenduidigere uitvoering van ons toezicht dragen we effectiever bij aan het verhogen van de kwaliteit van deze twee taken. Op 1 januari 2023 werd daartoe het nieuwe kader voor Interbestuurlijk Toezicht van kracht. Dit kader is in afstemming met onder andere de VNG, GGD-GHOR NL, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een aantal GGD’en en diverse individuele gemeenten tot stand gekomen. Naast toezicht houden op de uitvoering van de wettelijke taken door gemeenten, willen we met het nieuwe kader ook stimuleren dat gemeenten hun taken beleidsrijk uitvoeren en goed borgen. Dit kan door de doelen van de wet als uitgangspunt te nemen en door het beleid te verankeren in een goede kwaliteitscyclus.

De vraagstukken rondom de uit te voeren taken kunnen per gemeente erg verschillend zijn, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Via het actief delen van informatie en door gemeenten bij elkaar te brengen rondom specifieke thema’s kunnen we gemeenten van elkaar laten leren en elkaar laten inspireren. We gaan meer ruimte maken om met gemeenten in gesprek te gaan over kansrijke initiatieven, maar ook over de ervaren knelpunten.

Het kader is door de beide ministers van SZW en van OCW in oktober vastgesteld en op 3 november 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Op 1 januari 2023 werd het kader van kracht. Bekijk een animatie over het interbestuurlijk toezichtkader.