Interbestuurlijk toezichtkader 2023

In het Toezichtkader kinderopvang is de werkwijze van het toezicht op individuele gemeenten beschreven. Het kader is ontwikkeld om gemeenten en overige betrokkenen transparantie te bieden in de wijze waarop de inspectie het toezicht uitvoert.

Het Waarderingskader kinderopvang maakt inzichtelijk hoe de inspectie ‘kijkt’ naar een gemeente en hoe (en op grond van welke criteria) zij tot haar oordeel komt over de uitvoering van de (wettelijke) taken van een gemeente. Het Waarderingskader kinderopvang is in feite een nadere uitwerking van het Toezichtkader kinderopvang.

Het Waarderingskader kinderopvang maakt inzichtelijk hoe de inspectie ‘kijkt’ naar een gemeente en hoe (en op grond van welke criteria) zij tot haar oordeel komt over de uitvoering van de (wettelijke) taken van een gemeente. Het Waarderingskader kinderopvang is in feite een nadere uitwerking van het Toezichtkader kinderopvang.

Herziening toezichtkaders voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang

De inspectie houdt toezicht op 2 taken die de gemeenten in medebewind hebben. Het betreft 1) de taken toezicht en handhaving op de kinderopvang en 2) de taak rondom onderwijsachterstanden¬beleid.

Door meer samenhang deze 2 taken in en een eenduidigere uitvoering van ons toezicht dragen we effectiever bij aan het verhogen van de kwaliteit van deze twee taken. Op 1 januari 2023 wordt daartoe het nieuwe kader voor Interbestuurlijk Toezicht van kracht. Dit kader is in afstemming met onder andere de VNG, GGD-GHOR NL, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een aantal GGD’en en diverse individuele gemeenten tot stand gekomen. Naast toezicht houden op de uitvoering van de wettelijke taken door gemeenten, willen we met het nieuwe kader ook stimuleren dat gemeenten hun taken beleidsrijk uitvoeren en goed borgen. Dit kan door de doelen van de wet als uitgangspunt te nemen en door het beleid te verankeren in een goede kwaliteitscyclus.

De vraagstukken rondom de uit te voeren taken kunnen per gemeente erg verschillend zijn, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Via het actief delen van informatie en door gemeenten bij elkaar te brengen rondom specifieke thema’s kunnen we gemeenten van elkaar laten leren en elkaar laten inspireren. We gaan meer ruimte maken om met gemeenten in gesprek te gaan over kansrijke initiatieven, maar ook over de ervaren knelpunten.

Het kader is door de beide ministers van SZW en van OCW in oktober vastgesteld en op 3 november gepubliceerd in de Staatscourant. Op 1 januari 2023 treedt het kader in werking. Bekijk een animatie over het interbestuurlijk toezichtkader. In de eerste maanden van het nieuwe jaar zullen we het kader en de werkwijze ervan nader toelichten en eerste reacties ophalen in webinars.