Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: Toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs– 8 maart 2023

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat u zich weer kunt aanmelden voor het congres De Staat van het Onderwijs. Ook wijzen wij u erop dat ondersteuningsplannen die volgend schooljaar ingaan voor 1 mei 2023 bij ons moeten worden aangeleverd.

Congres De Staat van het Onderwijs: inschrijving geopend

Op woensdag 10 mei presenteren we De Staat van het Onderwijs 2023 tijdens het gelijknamige congres in Utrecht. Op de website vindt u meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden.

Meld u aan voor het congres

Lopende themaonderzoeken

  • Onderzoek naar het lerarentekort
  • Onderzoek naar samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs
  • Onderzoek naar zicht en sturing van doelmatige besteding ondersteuningsmiddelen van samenwerkingsverbanden passend onderwijs
     

Themaonderzoeken samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Wat doet de inspectie in 2023?

De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in februari ons Jaarwerkplan 2023 goedgekeurd. Hierin leest u wat de inspectie in 2023 gaat doen. We houden toezicht op besturen en hun scholen/opleidingen en bovendien rapporteren we op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat in 2023 een aantal thema’s centraal. Zo besteedt de inspectie speciale aandacht aan basisvaardigheden, sociale veiligheid, passend onderwijs en gelijke kansen.

Jaarwerkplan 2023

Werkagenda Toezicht Sociaal Domein 2023-2024

De Inspectie van het Onderwijs werkt samen met 3 andere inspecties in het Toezicht Sociaal Domein (TSD). De komende 2 jaar onderzoeken deze inspecties hoe zorg en ondersteuning meer toegankelijk gemaakt kunnen worden. We gaan meer samenwerken in het uitvoeren van toezicht op plekken waar zowel onderwijs als jeugdzorg wordt aangeboden (onderwijszorgarrangementen). Dit en meer staat in de Werkagenda 2023-2024.

TSD werkagenda 2023-2024: Toegang tot en samenhang in hulp essentieel voor mensen met meerdere problemen

Verslag rondetafelbijeenkomsten cyberveiligheid in het onderwijs 2022

Het onderwijs is kwetsbaar voor cyberaanvallen, zo bleek de afgelopen jaren bij verschillende incidenten. Het is daarom belangrijk dat scholen en besturen maatregelen treffen en daarbij gebruik maken van elkaars kennis en ervaringen. Eind vorig jaar organiseerden we 2 rondetafelbijeenkomsten waar onderwijsbestuurders en andere betrokkenen het gesprek met elkaar aangingen. Als inspectie roepen wij het onderwijsveld op om samen voort te gaan op de ingeslagen weg. Ervaringen delen en leren van elkaars expertise is waardevol en efficiënt - op die manier hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden. Benieuwd naar wat er zoal besproken is tijdens de bijeenkomsten? Dat kunt u nalezen in het verslag.

En verder…

  • wijzen wij u erop dat ondersteuningsplannen die volgend schooljaar ingaan voor 1 mei 2023 bij de inspectie moeten worden aangeleverd. Lees meer over het opstellen en aanleveren van een ondersteuningsplan
  • attenderen wij schoolbesturen er nogmaals op dat de wet vraagt dat de schoolgids, het schoolplan en de website de juiste informatie geven over de vrijwillige ouderbijdrage. Als inspectie zien we hierop toe.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.