Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: toezicht op de samenwerkingsverbanden - 8 maart 2022

In deze nieuwsbrief brengen we u onder andere op de hoogte van de intensivering van ons toezicht op passend onderwijs. Verder leest u over de activiteiten rondom de Staat van het Onderwijs.

Intensivering van het toezicht op passend onderwijs in het funderend onderwijs

In het kader van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs intensiveert de inspectie het toezicht op passend onderwijs. Dat doen we zowel bij besturen en scholen als via stelselonderzoeken.

Besturen en scholen

In de vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen en scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs onderzoeken we hoe het bestuur stuurt op de uitvoering van passend onderwijs op zijn scholen. Op schoolniveau kijken we hoe het onderwijs en de ondersteuning voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften wordt georganiseerd en uitgevoerd.

Stelselonderzoeken

In stelselonderzoeken onderzoeken we het functioneren van het stelsel passend onderwijs. Bijvoorbeeld hoe leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zich binnen het stelsel ontwikkelen en tegen welke knelpunten zij aanlopen. Daarnaast onderzoeken we enkele randvoorwaarden voor het bieden van passend onderwijs.

Intensivering van het toezicht op passend onderwijs in het funderend onderwijs

13 april: presentatie Staat van het Onderwijs 2022

Hoe staat het Nederlandse onderwijs ervoor, en waar liggen de kansen en opgaven voor de komende jaren? Op woensdag 13 april presenteren we de Staat van het Onderwijs 2022. De presentatie is rond het middaguur live online te volgen en ook later terug te kijken. ‘s Middags kunt u aansluiten bij een van de webinars waarin we dieper ingaan op de hoofdboodschappen. Op 11 mei volgt een - fysieke - werkconferentie, waarbij we op zoek gaan naar oplossingsrichtingen om het onderwijs verder te brengen. Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. U ontvangt dan ook vanzelf de informatie over de werkconferentie en de mogelijkheid om u in te schrijven.

Conferentie Bestemming Burgerschap: 19 april 2022

Op dinsdag 19 april 2022 is de landelijke conferentie Bestemming Burgerschap. Deze conferentie, voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, biedt inspiratie en praktische handreikingen om de volgende stap te zetten in burgerschapsvorming op school. Op het programma staan onderwerpen zoals schoolklimaat, leerdoelen, in kaart brengen van leerresultaten en zelfevaluatie. Er is ook veel gelegenheid om in gesprek te gaan over het huidige burgerschapsonderwijs in Nederland, onder meer op basis van de resultaten van ons onderzoek Peil.Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020 en de Stand van zaken in het voortgezet onderwijs 2022 van de Universiteit van Amsterdam. De conferentie is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, de VO-raad, de Academische Werkplaats Sociale kwaliteit onderwijs en Stichting School en Veiligheid.

Meer informatie en aanmelden

55 nieuwe Excellente Scholen (po, vo, so)

In januari hebben 55 scholen en schoolsoorten voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2021/2022-2024/2025 gekregen. Het predicaat is een erkenning voor scholen (of schoolsoorten) die onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheiden van andere goede scholen doordat ze uitblinken met een specifiek profiel. De predicaten zijn toegekend door Alida Oppers, inspecteur-generaal van het onderwijs, op basis van de adviezen van de jury Excellente Scholen.

Alida Oppers: “Groot compliment voor de Excellente Scholen”

“De felicitaties en predicaten voor deze Excellente Scholen zijn dubbel verdiend. Het is immers in deze periode met het coronavirus en bijbehorende beperkingen al een hele grote opgave om het onderwijs te continueren. Als je je daarnaast als school ook nog kunt richten op verdere ontwikkeling, dan verdient dat wat mij betreft een groot compliment.”

Bekijk het overzicht Excellente Scholen

En verder…

  • Wijzen wij u erop dat ondersteuningsplannen die volgend schooljaar ingaan voor 1 mei 2022 bij de inspectie moeten worden aangeleverd. Lees meer over het opstellen en aanleveren van een ondersteuningsplan.
  • Kunt u vanaf volgend jaar via eHerkenning veilig en betrouwbaar inloggen in het Internet Schooldossier (ISD). In het ISD kunt u hier uitgebreid over lezen.
  • Doen we onderzoek op locatie als dat nodig is, waarbij we rekening houden met de situatie bij scholen en onderwijsinstellingen. Het meldpunt schoolsluiting vanwege corona blijft voorlopig open. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.