Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Toezicht op de samenwerkingsverbanden - juni 2019

Planning vierjaarlijks onderzoek samenwerkingsverbanden 2020/2021

De inspectie bezoekt elk samenwerkingsverband minstens eens in de 4 jaar met een onderzoek naar de sturing door het samenwerkingsverband. De planning van de samenwerkingsverbanden voor het schooljaar 2019/2020 stond al op onze website. We hebben daar nu ook de planning van de samenwerkingsverbanden voor het schooljaar 2020/2021 aan toegevoegd.

Verificatieonderzoeken: toezicht op uitvoering van het beleid in scholen

Bij het toezicht op uw samenwerkingsverband bekijken we ook of aangesloten scholen het beleid van uw samenwerkingsverband in de praktijk uitvoeren. Dit doen we door middel van verificatieonderzoeken. Op schoolniveau gaan we na of scholen de afspraken in het ondersteuningsplan volgen. Met een aantal aangesloten scholen gaan we aan de hand van leerlingdossiers en een vragenlijst in gesprek over leerlingen met extra ondersteuning. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Inhoud en werkwijze vierjaarlijks onderzoek besturen samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen

Een samenwerkingsverband moet ervoor zorgen dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een zo passend mogelijke onderwijsplek krijgen. Bij een samenwerkingsverband met onvoldoende en zeer zwakke scholen of bij scholen waarbij de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod onvoldoende is, lukt dat niet altijd. Dit betekent dat het binnen een samenwerkingsverband kan ontbreken aan een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen. Het realiseren van een goed onderwijsaanbod is de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. In ons toezicht kunnen wij samenwerkingsverbanden hierop aanspreken.

Themaonderzoek naar onafhankelijk functioneren van intern toezicht bij samenwerkingsverbanden

Als inspectie willen we ons nader in het intern toezicht verdiepen en een beeld schetsen van hoe onafhankelijk het toezicht binnen de samenwerkingsverbanden functioneert. Ook kijken we of er een relatie is te leggen tussen het onafhankelijk functioneren van het intern toezicht en de (mate van) inzet van externen. Dit doen we in de vorm van een themaonderzoek. Het is mogelijk dat we uw samenwerkingsverband voor deelname hieraan benaderen. We willen benadrukken dat het niet gaat om een oordeelsvorming over de kwaliteit van het samenwerkingsverband. De resultaten van het onderzoek publiceren we in een rapport en komen terug in de Staat van het Onderwijs 2020.

Voor 15 december aanmelden voor opting out lwoo

Vo-samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2020 gebruik maken van opting out lwoo. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor vaste indicatiecriteria voor lwoo en de lwoo-licenties. Wil uw samenwerkingsverband per 1 januari 2020 kiezen voor opting out? Vergeet dan niet om dit voor 15 december 2019 bij ons te melden via het Meldingsformulier opting out lwoo. Lees op onze website meer over de procedure die u moet volgen bij het melden van opting out lwoo.

Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders

In 2019 en 2020 evalueert de inspectie de onderzoekskaders die in augustus 2017 van kracht zijn geworden. We brengen in kaart wat er goed gaat, beter kan of beter moet. In september houden wij een evaluatiebijeenkomst voor de samenwerkingsverbanden die de afgelopen 2 schooljaren door ons bezocht zijn voor een vierjaarlijks onderzoek. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op het onderzoek en benutten we uw ervaringen en feedback bij de evaluatie van ons onderzoekskader. Wilt u meer weten over de evaluatie in het algemeen en de daarop volgende bijstelling van het onderzoekskader? Raadpleeg de webpagina Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders.

Belangrijkste veranderingen nieuwsbrief

Zoals u misschien merkt is de uitstraling van de nieuwsbrief veranderd. Dit komt doordat we gebruik maken van een nieuwe nieuwsbrievendienst. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

  1. Andere afzender
    We versturen de nieuwsbrief vanaf abonneren@nieuwsbrief.rijksoverheid.nl in plaats van abonneren@mailing.rijksoverheid.nl. Let op: de nieuwsbrief kan hierdoor in uw spambox belanden.
  2. Nieuwe manier om uw nieuwsbriefabonnement te beheren
    Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de links ‘Abonnementen beheren’ en ‘Afmelden’. Via deze links kunt u uw abonnement op deze nieuwsbrief en onze andere nieuwsbrieven aanpassen.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.