Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - 14 juni

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het onderzoek naar de sturing van hogeschoolbesturen op sociale veiligheid. Ook leest u dat we momenteel onderzoek doen naar de professionalisering van docenten in het hoger onderwijs.

Sturen op sociale veiligheid in kunst- en mode-opleidingen

Kunst- en mode-opleidingen in het hoger onderwijs hebben afgelopen jaren verschillende maatregelen getroffen om de sociale veiligheid voor studenten te vergroten. We roepen de hogeschoolbesturen op om door te gaan met deze ingezette maatregelen en structureel een veilige leeromgeving te waarborgen. De inspectie onderzocht wat hogeschoolbesturen doen om te sturen op sociale veiligheid voor studenten op kunst- en mode-opleidingen. Sturen op sociale veiligheid vraagt onder meer een risicoanalyse, concrete doelen stellen met een planning erbij, centrale regie houden op de uitvoering van de maatregelen en het effect van de maatregelen monitoren en evalueren. Ook raden we de besturen aan om met álle betrokkenen in gesprek te gaan over sociale veiligheid, normen en grenzen.

Sociale veiligheid kunst- en mode-opleidingen: al veel maatregelen, nu nog structurele aanpak

Onderzoek naar professionalisering docenten

Wat doen docenten om zichzelf professioneel te ontwikkelen? En welke behoeften hebben zij rond die professionalisering? Daar bestaat voor het hoger onderwijs eigenlijk geen goed beeld van. Daarom voeren we momenteel een onderzoek uit. Dat gebeurt onder meer via bestuursgesprekken met bekostigde en niet-bekostigde instellingen. Bovendien is eind mei een vragenlijst voor docenten aan de besturen en directies van de bekostigde ho-instellingen gestuurd. Aan hen het verzoek die enquête onder hun docenten te verspreiden. We hopen op een grote respons, zodat we daarmee uiteindelijk een zo getrouw mogelijk beeld kunnen bieden. De resultaten leest u volgend jaar in De Staat van het Onderwijs 2024.

Onderzoek naar professionaliseringsactiviteiten

Hoe onderwijsbesturen hun (meerjaren)begrotingen weten te realiseren

Hoe lukt het onderwijsbesturen om het binnenkomende geld uit geven aan het onderwijs en het niet onbedoeld over te houden? Door meerjarig te begroten, door actief te sturen op inkomsten en uitgaven, en door de budgethouders, zoals opleidingsmanagers, nauw te betrekken. Dat zien we in een onderzoek dat we uitvoerden onder besturen die hun (meerjaren)begroting weten te realiseren. Veel andere onderwijsbesturen begroten iedere keer overvoorzichtig voor het komende jaar, terwijl ze zich voor de langere termijn toch steeds voornemen het binnenkomende geld uit te gaan geven aan het onderwijs. Zulk kortetermijn-pessimisme is onwenselijk, want geld dat voor onderwijs bestemd is, moet aan onderwijs besteed worden.

Begroten én realiseren

Toezicht Sociaal Domein: onderzoek naar én met de praktijk

Problemen in het sociaal domein zijn vaak complex doordat er veel meespeelt. Daarom zijn de samenwerkende inspecties in Toezicht Sociaal Domein (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Nederlandse Arbeidsinspectie en Inspectie van het Onderwijs) gestart met een nieuwe aanpak: de actieonderzoeken. Hierbij werken we samen met ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers aan onderzoek én verbeteringen in de praktijk. De eerste resultaten van de actieonderzoeken staan in de Verantwoording 2021-2022 van Toezicht Sociaal Domein.

Toezicht Sociaal Domein: onderzoek naar én met de praktijk

En verder...

…geven we onderwijsinstellingen in de factsheet Binnen zonder kloppen tips om zich voor te bereiden op cybergerelateerde incidenten.

Het is voor elke onderwijsinstelling, ongeacht sector of schaalgrootte, belangrijk zich voor te bereiden op cybergerelateerde incidenten. Lees de tips en aanbevelingen in de factsheet Binnen zonder kloppen.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.